دانشگاه آزاد اسلامی
واحد رشت
دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه آموزشی مدیریت دولتی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد
رشته مدیریت دولتی گرایش نیروی انسانی
عنوان
رابطه بین هوش هیجانی با تعارض و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان
استاد راهنما
دکتر سعید باقرسلیمی
نگارش
علی اصغر عاطفی
زمستان 1393
سپاسگزاری
ازاستاد بزرگوار جناب آقای دکتر سعید باقر سلیمی که در تدوین این پایان نامه به عنوان استاد راهنما قبول زحمت فرموده و من از راهنمائیهای ایشان بسیار بهره برده ام، کمال تشکر و سپاسگزاری را دارم.
تقدیم به
همه کسانی که مرا در این راه یاری نموده اند.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1) مقدمه 3
1-2) بیان مسأله 4
1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق 6
1-4) اهداف تحقیق 7
1-5) چارچوب نظری تحقیق 7
1-6) فرضیه های تحقیق 9
1-7) تعریف نظری متغیرهای اصلی تحقیق 9
1-7-1) هوش هیجانی 9
1-7-2) تعارض 9
1-7-3) خلاقیت 9
1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی تحقیق 9
1-8-1) هوش هیجانی 9
1-8-2) تعارض 10
1-8-3) خلاقیت 10
1-9) قلمرو تحقیق 11
1-9-1) قلمرو موضوعی 11
1-9-2) قلمرو زمانی 11
1-9-3) قلمرو مکانی 11
فصل دوم: ادبیات نظری تحقیق
بخش اول: تعارض