2-2-5) تفاوت هوش هیجانی و بهره هوشی 36
2-2-6) نظریه های هوش هیجانی 37
2-2-6-1) نظریه های هوش هیجانی 37
2-2-6-2) نظریه های های توانایی 37
2-2-6-3) نظریه های ترکیبی 38
2-2-7) مدل های هوش هیجانی 38
2-2-7-1) مدل توانایی مایر و سالووی ( 1997) 38
2-2-7-2) مدل ترکیبی گلمن (1995) 40
2-2-7-3) مدل ترکیبی بار-آن (1997) 41
2-2-7-4) مدل هوش هیجانی دولویکس و هیگس 44
2-2-8) هوش هیجانی در سازمان و مدیریت 45
2-2-9) کاربردهای هوش هیجانی در محیط 46
2-2-10) تقویت هوش هیجانی 47
2-2-11) جمع بندی تئوری های هوش هیجانی 47
2-2-12) ویژگی مدیر با هوش هیجانی 48
2-2-13) رابطه هوش هیجانی و عملکرد 50
بخش سوم: خلاقیت
2-3-1) مقدمه 53
2-3-2) تعاریف و مفاهیم خلاقیت 53
2-3-3) سطوح خلاقیت 55
2-3-4) دیدگاه ها در مورد افراد خلاق 56
2-3-5) عوامل موثر بر خلاقیت 56
2-3-6) مدلهای خلاقیت 60
2-3-6-1) الگوی کشش بازار 60
2-3-6-2) الگوی فشار فناوری 60
2-3-6-2) الگوی تلفیقی 61
2-3-7) فرایند خلاقیت 62
2-3-8) خلاقیت سازمانی و عوامل کلیدی موثر در موفقیت آن از دیدگاه صاحب نظران 65
2-3-9) تفاوت خلاقیت با نوآوری 68
2-3-10) تکنیکهای خلاقیت و نوآوری 70
2-3-11) ویژگی‌های سازمان خلاق 76
2-3-12) نقش مدیر در پرورش خلاقیت 76
2-3-13) هوش هیجانی و خلاقیت 77
بخش چهارم: پیشینه تحقیق
2-4-1) پیشینه مطالعاتی داخل کشور 80
2-4-2) پیشینه مطالعاتی خارج از کشور 82
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه 86
3-2) روش تحقیق 86
3-2-1) جامعه و نمونه آماری 86
3-3) روش و ابزار جمعآوری داده ها 87