3-3-1) پرسشنامه هوش هیجانی 87
3-3-2) پرسشنامه خلاقیت 87
3-3-3) پرسشنامه تعارض 88
3-4) روایی و پایایی ابزار اندازه گیری 88
3-4-1) روایی 88
3-4-2) پایایی 88
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
3-6) آزمون نرمالیته 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1) مقدمه 91
4-2) توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان 92
4-3) توصیف متغیرهای تحقیق 97
4-4) فرضیه‎های تحقیق 103
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه 106
5-2) نتایج آمار توصیفی 106
5-2-1) توصیف پاسخ دهندگان 106
5-2-2) توصیف متغیر هوش هیجانی 106
5-2-3) توصیف متغیر خلاقیت 106
5-2-4) توصیف متغیر تعارض 107
5-3) نتایج آزمون فرضیه‎ها 107
5-4) پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق 108
5-5) محدودیتهای تحقیق 109
5-6) پیشنهاداتی برای محققین آینده 109
منابع و مأخذ 111
پیوست ها 117
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقایسه سه دیدگاه تعارض 19
جدول 2-2: تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب 26
جدول 2-3: تاثیرات مثبت و منفی تعارض 27
جدول 2-4: مدل هوش هیجانی دانیل گلمن و همکاران 35
جدول2-5 مدل هوش هیجانی مایر و سالووی 39
جدول 2-6 مولفه های پیشنهادی گلمن برای هوش هیجانی. 41
جدول 2-7 مدل ترکیبی هوش هیجانی بار-آن 42
جدول 3-1: آلفای کرانباخ 89
جدول 3-2: آزمون كولموگروف- اسمیرنف برای متغیر های تحقیق 89
جدول 4 -1) توصیف متغیر جنسیت پاسخ دهندگان 92
جدول 4 -2) توصیف متغیر میزان تحصیلات پاسخ دهندگان 93
جدول 4-3) توصیف متغیر سابقه کار پاسخ دهندگان 94
جدول 4-4) توصیف متغیر سن پاسخ دهندگان 95