دانلود پایان نامه

1-1-   رابطه توسعه اقتصادی و کارآفرینی

هرچند دستیابی به توسعه اقتصادی را باید معلول عوامل متعددی دانست اما بی­تردید یکی از مهم­ترین عوامل ایجاد آن را می­توان کارآفرینی نام برد. عنصری که به‌ویژه در سال­های اخیر به‌عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی برای ایجاد اشتغال در کشورهای توسعه‌یافته موردتوجه جدی قرارگرفته است. به‌طوری‌که امروزه یکی از شاخص‌های توسعه در کشورهای رو به رشد محسوب می‌شود به‌گونه‌ای که از کارآفرینی به‌عنوان مهم‌ترین منبع نوآوری، اشتغال‌زایی و توسعه یاد می­شود.

کارآفرینی یک شبکه بیرونی ایجاد می‌کند که باعث راه انداختن و ایجاد ایده‌های جدید و بازارهای جدید می‌گردد. بنابراین به‌صورت یک کاتالیزور برای رشد اقتصادی عمل می‌کند. کارآفرینی باعث افزایش فعالیت‌های اقتصادی، ایجاد شغل، ثروت و درامد گردیده و اقتصاد محلی را با سطوح ‫بالاتر و جهانی پیوند می‌دهد.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾﮏ ﻣﻨﺤﻨﯽ ‪ Sﺷﮑﻞ می‌توان راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی را نشان داد زﯾﺮا در اوﻟﯿﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪﮔﺬار، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی را اﯾﻔﺎ می‌نماید، ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﺎﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد. اﻣﺎ زﻣﺎن ﻋﺒﻮر از ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﺑﻪﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﻧﻘﺸﯽ مهم‌تر را اﯾﻔﺎ می‌نماید ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﻓﺰاﯾﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ می‌یابد و نهایتاً ﺑﺎ ﻧﺮخ ﮐﺎﻫﻨﺪه.

 

 

سکارآفرینی در مراحل اولیه توسعه اقتصادی خیلی بااهمیت به نظر نمی‌آید بلکه در مراحل بعدی توسعه، جایی که رشد اقتصادی توسط دانش و رقابت هدایت می‌شود مهم است (آکس و نائود[1]،2013). با توجه به ایده بامول[2] (1990) کارآفرینی می‌تواند هم به سمت فعالیت‌های مولد هم بی‌فایده و مخرب سوق پیدا کند بنابراین کارآفرینی، توسعه اقتصادی را هم به‌صورت مثبت و هم به‌صورت منفی تحت تأثیر قرار می‌دهد (وویم نائود[3]،2013).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع و ماخذ مقاله روابط اجتماعی

توسعه کارآفرینی و نقش کارآفرینان در جامعه منشأ ‫آثار ارزشمندی است که در ذیل به‌اجمال به آن‌ها اشاره می‌شود:

  • ‫رابطه تنگاتنگ کارآفرینی و ایجاد اشتغال، به‌گونه‌ای است که تجارب کشورهای مختلف نشان می‌دهد هرگاه فعالیت‌های کارآفرینی در یک جامعه کند و آهسته شود نرخ بیکاری آن جامعه فزونی خواهد یافت.
  • ‫کارآفرینی موجب توزیع متناسب درآمدها و کاهش اضطراب‌های اجتماعی می‌شوند.
  • ‫کارآفرینی موجب بهره‌برداری از منابع و فعال شدن آن‌ها برای توسعه کشور می‌شود.
  • بهبود کیفیت زندگی، کشف نیازها، ابداع و توسعه کالاها و ایجاد خدمات جدید ازجمله ویژگی‌های کارآفرینان است. (ربیعی، 1390)

 

 

[1] Acs & Naude

[2] Baumol

[3] Acs & Naude

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید