درصد چربی ضروری برای بدن

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

۸-۱۲ ٪

۳-۵ ٪

درصد چربی ضروری برای ورزشکاران

۱۲-۲۲ ٪

۵-۱۳ ٪

درصد چربی افراد دارای تناسب اندام

۲۱-۲۴ ٪

۱۴-۱۷ ٪

درصد چربی میانگین برای افراد عادی

۲۵-۳۱ ٪

۱۸-۲۴ ٪

درصد چربی برای افراد چاق

۳۲ ٪ +

۲۵ ٪ +

۱۴٫۲٫۲٫ شاخص توده بدن (BMI)
BMI نمایه توده بدنی (Body Mass Index) یکی از شاخصهایی است که هر شخص میتواند با محاسبه آن بداند که در چه محدوده وزنی قرار دارد. البته بر کسی پوشیده نیست که هر شخص با توجه به سن، جنس، میزان فعالیت، اندازه جثه و عوامل دیگر میبایست دارای وزن ایده آل خود باشد، اما از آنجا که محاسبه وزن ایده آل نیاز به محاسبه دقیق و تخصصی دارد، لذا از BMI بعنوان شاخص عمومی برای افراد بالای ۱۹ سال استفاده میشود. بدن نسبت وزن بر حسب کیلوگرم به مجذور قد برحسب متر است. به هر حال باید توجه شود شاخص توده بدن تنها یک شاخص خام برای اضافه وزن است و نباید از ان برای برآورد میزان چربی بدن استفاده کرد.
جدول ۳٫۲٫ محدودیتهای BMI برای افراد بالای ۱۹ سال

طبقه بندی مقدار BMI