۷٫۳٫ زمان و مکان انجام پژوهش
طبق هماهنگیهای لازم با مسئولین مربوطه در فدراسیون فوتبال و مربیان تیم ملی فوتسال بانوان، تمامی تستها شامل پیکر سنجی، فیزیولوژیکی و زیست حرکتی و اسکن دست بازیکنان نخبه در محل آکادمی ملی فوتبال انجام شد.
همچنین این تستها از بازیکنان غیر نخبه در محل دانشگاه تربیت مدرس گرفته شد.
۸٫۳٫ روش آماری
ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تشریح و توصیف داده ها پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی به بررسی یافته های پژوهش میپردازیم. برای تعیین نحوهی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به اینکه نتایج این آزمون نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد؛ بنابراین از آزمونهای پارامتریک استفاده شد. برای مقایسهی متغیرهای پژوهش در دو گروه فوتسالیستهای نخبه و غیرنخبه از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون و جزیی برای بررسی ارتباط بین ۲D: 4D با عوامل آمادگی جسمانی استفاده شد. برای بررسی آزمون فرضیه ها و تصمیمگیری در مورد پذیرش و یا رد فرضیه ها، سطح معنی‌داری (۰۵/۰ ≤ P) در نظر گرفته شد. کلیه روش های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخهی ۲۱ انجام گرفت.
فصل چهارم
(یافته های پژوهش)
۱٫۴٫ مقدمه
در فصل حاضر ضمن ارائه یافته های بهدست آمده، به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود. ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تشریح و توصیف داده ها پرداخته و سپس با بهره گرفتن از روش های آمار استنباطی به بررسی یافته های پژوهش میپردازیم. برای تعیین نحوهی توزیع داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد و با توجه به اینکه نتایج این آزمون نرمال بودن توزیع داده ها را نشان داد؛ بنابراین از آزمونهای پارامتریک استفاده شد. برای مقایسهی متغیرهای پژوهش در دو گروه فوتسالیستهای نخبه و غیرنخبه از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون و جزیی برای بررسی ارتباط بین ۲D: 4D با عوامل آمادگی جسمانی استفاده شد. برای بررسی آزمون فرضیه ها و تصمیمگیری در مورد پذیرش و یا رد فرضیه ها، سطح معنی‌داری (۰۵/۰ ≤ P) در نظر گرفته شد. کلیه روش های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخهی ۲۱ انجام گرفت.
۲٫۴٫ یافته های توصیفی
در جدول ۱٫۴ توصیف ویژگیهای فردی بازیکنان فوتسال زن در دو گروه نخبه و غیرنخبه ارائه شده است.
جدول ۱٫۴٫ ویژگیهای فردی آزمودنی‌ها در دو گروه نخبه و غیرنخبه

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه
سن
(سال)
نخبه ۶۵/۲۳ ۸۷/۳ ۰۰/۱۷ ۰۰/۲۹
غیرنخبه ۹۳/۲۰ ۲۰/۵ ۰۰/۱۴