(کیلوگرم بر مجذور متر)

نخبه

۴۰/۲۰

۷۰/۱

۹۸/۱۷

۸۴/۲۳

غیرنخبه

۱۷/۲۳

۸۵/۳

۱۴/۱۷

۰۱/۳۰

درصد چربی
(درصد)

نخبه

۶۱/۱۷

۰۸/۴

۴۰/۹

۵۰/۲۵

غیرنخبه

۴۳/۳۰

۰۵/۶

۸۰/۱۵

۵۰/۳۶

در جدول ۲٫۴ توصیف ویژگیهای فیزیولوژیکی (توان هوازی و بی هوازی)، بازیکنان فوتسال زن در دو گروه نخبه و غیرنخبه ارائه شده است.
جدول ۲٫۴٫ ویژگیهای فیزیولوژیکی آزمودنی‌ها در دو گروه نخبه و غیرنخبه