چکیده انگلیسی
فهرست جدولها
عنوان صفحه
جدول ۱٫۲٫ درصد چربی بدن مردان بر اساس جدول سن ۱۹
جدول ۲٫۲٫ درصد چربی بدن زنان بر اساس جدول سن ۲۰
جدول ۳٫۲٫ محدودیتهای BMI برای افراد بالای ۱۹ سال ۲۱
جدول ۱٫۴٫ ویژگیهای فردی آزمودنیها در دو گروه نخبه و غیرنخبه ۳۲
جدول ۲٫۴٫ ویژگیهای فیزیولوژیکی آزمودنیها در دو گروه نخبه و غیرنخبه ۳۳
جدول ۳٫۴٫ ویژگیهای زیست حرکتی آزمودنیها در دو گروه نخبه و غیرنخبه ۳۳
جدول ۴٫۴٫ توصیف طول انگشتان و نسبت آنها در آزمودنیها در دو گروه نخبه و غیرنخبه ۳۴
جدول ۵٫۴٫ نتایج مقایسه ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۵
جدول ۶٫۴٫ نتایج مقایسه ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۵
جدول ۷٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۶
جدول ۸٫۴ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۷
جدول ۹٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۷
جدول ۱۰٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۸
جدول ۱۱٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۹
جدول ۱۲٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۳۹
جدول ۱۳٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۰
جدول ۱۴٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۰
جدول ۱۵٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۱
جدول ۱۶٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۲
جدول ۱۷٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۳
جدول ۱۸٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی جزیی بین نسبت انگشت دو به چهار دست چپ با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ۴۳
چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسه ۲D: 4D دست و ارتباط آن با ویژگیهای پیکرسنجی، فیزیولوژیکی و زیست حرکتی در بین بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه بود. به این منظور ۳۵ بازیکن فوتسال زن (۲۰ نفر نخبه و ۱۵ نفر غیرنخبه)، بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از آزمونهای یویو برای برآورد حداکثر اکسیژن مصرفی، آزمون پرش عمودی برای توان انفجاری، خمش به جلو برای انعطاف پذیری، درازونشست برای استقامت عضلانی، دوی ۲۰ متر برای سرعت، آزمون ایلی نیوز برای چابکی و قدرت جلو ران و پشت ران برای ارزیابی قدرت استفاده شد. همچنین طول انگشتان با بهره گرفتن از اسکن دست اندازه گیری شد. داده ها با آزمون t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون و جزیی در سطح معناداری ۰۵/۰P≤ تعیین و کلیه روش های آماری با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS نسخه ۲۱ تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین ۲D:4D هر دو دست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معنیداری وجود دارد (۰۵/۰ ≤ P). به علاوه مشخص شد که بین ۲D:4D هر دو دست با ویژگیهای پیکرسنجی، ترکیب بدنی و فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد (۰۵/۰> P). همچنین در برخی از ویژگیهای زیست حرکتی از قبیل چابکی، استقامت عضلات شکم و قدرت جلو ران تنها در دست راست با ۲D:4D ارتباط معنی داری مشاهده شد (۰۵/۰≤ P). با توجه به تایید این شاخص در تمییز بین بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه و همچنین با ثبات

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

بودن آن، سهولت اجرا، عدم صرف هزینه زیاد آزمایشگاهی و همچنین بالا بودن قدرت پیش بینی آن بنابراین استفاده از این معیار در فرایند استعداد یابی ورزشی رشته فوتسال میتواند بسیار حائز اهمیت میباشد.
واژگان کلیدی: پیکر سنجی، استعداد یابی، زیست حرکتی، فیزیولوژیکی، نخبه، فوتسال
فصل اول
(کلیات پژوهش)
۱٫۱٫ مقدمه
ورزش امروزه در جهان به وسیلهای مبدل شده که انسانها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آنها پیوند اخوت و برادری برقرار میکند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین ایجاد مودت و دوستی بین ورزشکاراظن میباشد که هر چند در میدان رقیب هم هستند، اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر میباشند. ورزش ترکیبی از فعالیتهای فیزیکی عادی و معمول و مهارتهای شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه، لذت بردن و رسیدن به برتری است. امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفهایاند و گروهی ورزشکار آماتور، گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامهها، مسابقات و نمایشهای ورزشی بوده، وعدهای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را میگذرانند.
فوتسال ورزش هیجان انگیز و باتحرکى است که همانند فوتبال طرفداران زیادی در سراسر دنیا دارد. بازیکنان فوتسال با توجه به ماهیت این ورزش و محیطى که بازى در آن انجام مى شود، ویژگى هاىجسمانى خاصى دارند. این بازیکنان براى دستیابى به اوج اجراى ورزشى مجبور به بالا بردن سطح هماهنگى، استقامت، قدرت، توان. چابکى و سرعت هستند. بیشتر دانشمندان علوم ورزشى و مربیان اعتقاد دارند سطح بالاى آمادگى هوازى، پیش نیازى براى عملکرد بى هوازى بالا هنگام فعالیتهاى متناوب طولانى مانند فوتسال است. به همین دلیل ورزشکاران این رشته ها، معمولاً هنگام تمرینهاى پیش از فصل مسابقه، ازفعالیتهاى استقامتى طولانى مدت براى بهبود توان هوازى استفاده مى کنند. در حقیقت، ماهیت بازى فوتسال ایجاب مى کند بازیکنان، آمادگى هوازى بالایى داشته باشند که این ویژگى اگر با راهبردهاى مناسب بازى همراه شود، خستگى را به تأخیر مى اندازد.
از آنجایی که ساختار بدنی و خصوصیات آنتروپومتریکی و ویژگیهای فیزیولوژیکی و زیست حرکتی موجب اجرای بهینه و مطلوب حرکات ورزشی موثر میشوند، لذا شناخت این عوامل برای مربیان ورزشی یک امر ضروری میباشد.
امروزه فرایند قهرمانی بر اساس حدس و گمان نیست. در اکثر کشورها انتخاب قهرمانان از سنین پایه و بر اساس الگوی علمی انجام میگیرد. در این خصوص هدف غائی کسب مقام و مدالهای برتر جهان است.
فرایند کشف ورزشکاران با استعداد، یکی از مهمترین موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح میباشد. لذا در ورزش به عنوان یک هنر، کشف افراد بااستعداد و انتخاب آنها در سنین پایین، سپس هدایت، کنترل و ارزیابی آنها در صعود به بالاترین سطح از مهارت اهمیت زیادی دارد.
در صورتی که با مطالعه و تحقیق روش های مختلف، روش موثر و کارآمدی در تعیین ورزشکار بهتر و گزینش افراد با استعداد یافت شود، میتواند از نظر فعالیتهای ورزشی و حتی اقتصادی بسیار مهم و مفید باشد. اخیراً در تعدادی از پژوهشها نسبت انگشت دوم به چهارم به عنوان روشی جهت استعدادیابی و پیشگویی مهارت ورزشکاران بیان شده است.