متغیر

گروه

میانگین

انحراف استاندارد

کمینه

بیشینه

استقامت قلبی- تنفسی
(میلیلیتر به ازای هر کیلوگرم از تودن بدن)

نخبه

۵۶/۴۰

۲۱/۱

۵۸/۳۸

۴۶/۴۳

غیرنخبه

۴۵/۳۹

۹۶/۰

۲۵/۳۸

۱۱/۴۲

پرش عمودی
(سانتیمتر)

نخبه

۱۰/۳۷

۵۰/۴

۰۰/۲۸

۰۰/۴۴

غیرنخبه

۱۳/۳۶