۱۳/۹

۰۰/۲۷

۰۰/۶۰

در جدول ۳٫۴ توصیف ویژگیهای زیست حرکتی بازیکنان فوتسال زن در دو گروه نخبه و غیرنخبه ارائه شده است.
جدول ۳٫۴٫ ویژگیهای زیست حرکتی آزمودنی‌ها در دو گروه نخبه و غیرنخبه

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه
انعطاف پذیری (سانتیمتر) نخبه ۸۵/۳۷ ۶۸/۴ ۰۰/۳۰ ۰۰/۴۷
غیرنخبه ۴۶/۳۴ ۹۷/۶ ۰۰/۱۹ ۰۰/۴۷
سرعت ۲۰ متر (ثانیه) نخبه