در جدول ۴٫۴ توصیف طول انگشتان و نسبت آنها در بازیکنان فوتسال زن در دو گروه نخبه و غیرنخبه ارائه شده است.
جدول ۴٫۴٫ توصیف طول انگشتان و نسبت آنها در آزمودنی‌ها در دو گروه نخبه و غیرنخبه

متغیر گروه میانگین انحراف استاندارد کمینه بیشینه
دست راست
طول انگشت دوم
(سانتیمتر)
نخبه ۰۷/۶ ۳۶/۰ ۳۰/۵ ۷۵/۶
غیرنخبه ۰۲/۶ ۴۸/۰ ۶۷/۴ ۸۰/۶
طول انگشت چهارم