۰۱۸۰/۱

غیرنخبه

۹۹۴۸/۰

۰۲۶۷/۰

۹۷۲۰/۰

۰۷۳۸/۱

۳٫۴٫ یافته های استنباطی
۱٫۳٫۴٫ آزمون فرضیه های پژوهش
در این بخش به آزمون فرضیه های پژوهش پرداخته میشود. به همین منظور برای مقایسهی متغیرهای پژوهش در دو گروه نخبه و غیرنخبه از آزمون t مستقل استفاده شد. همچنین از ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی جزیی برای بررسی ارتباط بین ۲D: 4D با عوامل آمادگی جسمانی استفاده شد.
فرضیه اول
بین ۲D: 4D در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارند.
جهت بررسی فرضیه فوق به تفکیک هر دست، این فرضیه با دو خرده فرض بیان میشود.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارند.
در جدول ۵٫۴ نتایج t مستقل برای مقایسهی ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه را نشان میدهد.
جدول ۵٫۴٫ نتایج مقایسه ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

متغیر گروه میانگین ± انحراف استاندارد ارزش t درجه آزادی ارزش P
نسبت طول انگشت دو به چهار دست راست نخبه ۰۱۸۵/۰±۹۸۷۴/۰ ۵۰۵/۲- ۳۳