۰۱۷/۰*

غیرنخبه

۰۲۱۱/۰±۰۰۴۳/۱

* تفاوت معنی دار بین دو گروه (۰۵/۰ ≤ P).
همان‌طورکه در جدول ۵٫۴ ملاحظه میشود، بین ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معنیداری وجود دارد (۰۱۷/۰=P). از این رو، خرده فرض اول از فرضیه اول با ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.
خرده فرض دوم: بین ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
در جدول ۶٫۴ نتایج t مستقل برای مقایسهی ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه را نشان میدهد.
جدول ۶٫۴٫ نتایج مقایسه ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

متغیر گروه میانگین ± انحراف استاندارد ارزش t درجه آزادی ارزش P
نسبت طول انگشت دو به چهار دست چپ نخبه ۰۲۳۲/۰±۹۷۶۵/۰ ۱۵۷/۲- ۳۳ ۰۳۸/۰*
غیرنخبه ۰۲۶۷/۰±۹۹۴۸/۰