* تفاوت معنی دار بین دو گروه (۰۵/۰ ≤ P).
همان‌طورکه در جدول ۶٫۴ ملاحظه میشود، بین ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معنیداری وجود دارد (۰۳۸/۰=P). از این رو، خرده فرض دوم از فرضیه اول با ۹۵ درصد اطمینان رد میشود.

فرضیه دوم

بین ۲D: 4D با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
جهت بررسی فرضیه فوق به تفکیک هر دست، این فرضیه با دو خرده فرض بیان میشود.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
در جدول ۷٫۴ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون را بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه را نشان میدهد.
جدول ۷٫۴٫ نتایج آزمون ضریب همبستگی پیرسون بین نسبت انگشت دو به چهار دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه

گروه قد ایستاده توده بدن شاخص توده بدنی درصد چربی
نخبه ضریب همبستگی ۱۳۰/۰ ۳۴۹/۰ ۳۴۵/۰ ۱۰۳/۰
سطح معنی داری ۵۸۶/۰ ۱۳۱/۰ ۱۳۶/۰ ۶۶۵/۰
تعداد ۲۰