بین ۲D: 4D در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معناداری وجود دارد.
خرده فرض دوم: بین ۲D: 4D دست چپ در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه تفاوت معنی داری وجود ندارد.
فرضیه دوم
بین ۲D: 4D با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض دوم: بین ۲D: 4D دست چپ با ویژگیهای پیکرسنجی و ترکیب بدنی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
فرضیه سوم
بین ۲D: 4D با ویژگیهای فیزیولوژیکی (توان هوازی و توان بی هوازی) در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض دوم: بین ۲D: 4D دست چپ با ویژگیهای فیزیولوژیکی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
فرضیه چهارم
بین ۲D: 4D با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض اول: بین ۲D: 4D دست راست با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
خرده فرض دوم: بین ۲D: 4D دست چپ با ویژگیهای زیست حرکتی در بازیکنان فوتسال زن نخبه و غیرنخبه ارتباط معنی داری وجود ندارد.
۷٫۱٫ پیش فرضهای پژوهش
همهی آزمودنیها از نظر استراحت در شرایط یکسانی قرار داشتند.
همهی آزمودنیها از نظر تغذیهای در شرایطی برابر قرار داشتند.
از همهی آزمودنیها در یک زمان و ساعت مشخصی تستها به عمل آمد.
شرایط محیطی تست گیری برای همهی آزمودنیها یکسان بود.
۸٫۱٫ محدودیتهای پژوهش
خطای موجود در وسایل اندازه گیری از محدودیتهای این پژوهش محسوب میشود.
با توجه به مقطعی بودن اردوهای تیم ملی فوتسال بانوان و برنامههای تمرینی در نظر گرفته شده توسط کادر مربیگری تیم و محدودیت زمانی، اجرای تستهای مختلف و گوناگون مقدور نبود.
در انتخاب نمونه های نخبه و غیر نخبه، نوع تغذیه، عوامل روانی و انگیزشی آزمودنیها در تستها محدودیت وجود داشت.
۹٫۱٫ قلمرو پژوهش
پژوهش حاضر بر روی بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان در سال۱۳۹۳ و فوتسالیستهای دختر آماتور باشگاه های منطقه ۸ شهر تهران انجام شد.
۱۰٫۱٫ تعریف واژهها و اصطلاحات
فوتسال[۳]
فوتسال به بازی فوتبال درون سالن، که در زمینی به ابعاد زمین بسکتبال، در محل‌های سرپوشیده انجام میشود، میگویند.
ورزشکار نخبه[۴]
در این تحقیق به بازیکنان تیم ملی فوتسال بانوان که در اردوهای این تیم جهت شرکت در بازیهای آسیایی و بین المللی حاضر بودند، اطلاق میشود.
ورزشکار غیر نخبه[۵]
در این تحقیق به افرادی که به صورت غیر حرفهای فوتسال بازی میکنند، غیر نخبه گویند.
۲D
عبارت است از انگشت دوم یا انگشت اشاره
۴D

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است