اندازه‌گیری دور اندام‌ها
اندازه‌گیری وزن ایده‌‌آل یا هدف
محاسبهٔ حجم بدن
محاسبهٔ مقاومت بیوالکتریک (Bioelectrical Impedance Analysis – BIA)
۱٫۱۲٫۲٫۲٫ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﺑﺪن (Body composition analysis)
اﯾﻦدﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎروش ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻪای و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ وارد ﮐﺮدن ۵ ﺷﺎﺧﺺ )ﻗﺪ، وزن، ﺟﻨﺲ، ﺳﻦواﯾﻤﭙﺪاﻧﺲ(، دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺎﮐﺘﻮرﻫﺎی زﯾﺮﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
– ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺪ، وزن
– ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮده ﺑﺪﻧﯽ (BMI)
– آب ﮐﻞ ﺑﺪن (T. B. W)
– آب درون ﺳﻠﻮﻟﯽ و ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﯽ
– ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺪن
– آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺟﺰء ﺑﻪ ﺟﺰء اﻧﺪامﻫﺎی ﺑﺪن
– ارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن
– ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﯽ
۱۳٫۲٫۲٫ معیار چربی بدن
درصد چربی بدن به سن و جنس وابسته است. معمولا” چربی بدن بانوان نسبت به آقایان بیشتر است، چون که بدن زنان برای زایمان و عملکرد هورمونها به چربی بیشتری نیاز دارد. بنابراین زن و مرد هم سن، درصد چربی متفاوتی دارند.
۱٫۱۳٫۲٫۲٫ درصد چربی بدن
درصد چربی بدن، درصد توده چربی است که در بدن وجود دارد.
جدول ۱٫۲٫ درصد چربی بدن مردان بر اساس جدول سن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

سن عالی خیلی خوب خوب نسبتا خوب ضعیف
۱۹ الی ۲۴ ۱۱ > ۱۱٫۱ الی ۱۵ ۱۵٫۱ الی ۱۹ ۱۹٫۱ الی ۲۳ ۲۳ <