دانلود پایان نامه

ل دوم به منظور تامین هزینه اوقات آنان را اشغال می کند و مجال تفکر و استفاده از تکنولوژی آموزشی را به آنان نمی دهد ، متاسفانه دانشجویان تربیت معلم از روزی که وارد مراکز تربیت معلم می شوند به تدریج یادمی گیرندکه چگونگی معلمی را به عنوان یک شغل چنینی بپذیرند و ………
11 – جایگزین غلط تخصص ها که سبب هدررفتن سرمایه های ملی میشوند و میزان بهره دهی افراد را در جامعه به حداقل کاهش می دهد .
12 – ازدیاد نسل کودکان ، حضور سالانه یک میلیون کودک اضافی در مدارس و نبودن پیش بینی و برنامه ریزی آموزشی لازم و توسعه و تجهیز مدارس مطابق افزایش جمعیت .
دکتر علی اکبر شعاری نژاد1 در مقاله ای تحت عنوان چرا تکنولوژی ؟ در خصوص مشکلات کابرد تکنولوژی آموزشی یا تدریس که در مجله رشد تکنولوژی آموزشی شماره 2/1 سال تحصیلی ( 72 – 71 ) درج شده است موارد زیر را برشمرده است .
1 – تغییر فکر : تغییر کلیشه ای هرگز به فرد اجازه نمی دهد در غیر آنچه هست بیندیشد ، کاربرد تکنولوژی با تفکر کلیشه ای سازگار نیست .
2 – تغییر گرایش : معلم وقتی می تواند روش های عادی خود را تغییر دهد و به صورت یک تکنولوژیست کار کند که نسبت به تکنولوژی آموزشی گرایش یا نگرش مثبت داشته باشد و ضرورت استفاده از ان را صادقانه بپذیرند .

3 – تغییر عادات و روش های عادی : تغییر این دو فرایند مستلزم تغییر عادات است و معلم ناگزیر خواهد شد شیوه های معتاد خود را کنار بگذارد و با تحمل و صبر و حوصله جدید تدریس را کنار بندد .
4 – مطالعه مجدد در روانشناسی یادگیری : این نکته اساسی را فراموش نکنیم که تکنولوژی آموزشی محصول و مرهون یافته های جدید روانشناسی یادگیری یعنی استفاده از وسایل فنی آموزشی گوناگون با مبانی روانشناختی است وچیزی نیست که تحصیلات دانشمندان آن خلق کرده باشد . بنابراین یادگیری مؤثر اطلاعات و مهارتهای متعدد و متنوع و روز افزون بدون استفاده از تکنولوژی آموزشی غیر ممکن است .
برای اینکه معلم این حقیقت رابپذیرد باید مجددا به مطالعه روانشناسی یادگیری و این درس در مراکز تربیت معلم کشور بطور جدی برگزار شود .
5 – مطالعه مداوم :معلم امروز نمی تواند به آنچه که زمانی آموخته ، قانع باشد و به همین اکتفا کند . بلکه ناگزیر است همیشه در حال مطالعه همه جانبه باشد و معلمومات پیشین خود را کهنه تلقی کند . زیرا انسان معاضر نیازهای علمی و روانشناختی خود را دارد واطلاعات کهنه و قبلی برای ارضای آنها کافی نیست .
6 – تجدید نظر در مفاهیم درس : استفاده مؤثر از تکنولوژی آموزشی زمانی امکان پذبر است که در مفاهیم درسی تجدید علمی اساسی به عمل آید نه اینکه مقدار صفحات کتابها کم

1شعاری نژاد علی اکبر، چرا تکنولوژی آموزشی؟ مجله رشد و تکنولوژی آموزشی، شماره2/1 سال تحصیلی 72-71

یا زیاد شود ، کارشناسان یا برنامه ریزان درسی و معلمان ناگزیرند بدانند کودکان و نوجوانان
امروز به چه مفاهیمی ، در علوم و متون مختلف نیاز دارند تا اموروز و فردا از زندگی مطلوبی برخوردارند .
7 – کشف وسایل ، روشها وتکنیک های آموزشی : معلم معتقد به آموزش و پرورش و لزوم استفاده از تکنولوژی آموزشی ناگزیر است پیوسته برای کشف وسایل ، روشها و تکنیک های آموزشی مؤثرتر بکوشد که این نیز طبعا چندان کار آسانی نیست .

8 – ساخت وسایل : این حقیقت را هرگز فراموش نکنیم که وسایل ماشینی امروز ابتدا به صورت کامل نبوده اند و بتدریج و با گذشت زمان به این صورت پیچیده و کامل درآمده اند . بنابراین ، هر معلم به خصوص در دوره ابتدایی و راهنمایی می تواند بعضی وسایل آموزشی ساده را شخصا درست کند و دانش آموزان نیز می توانند و حتی با اشتیاق می خواهند که او را در این امر یاری کنند . این مستلزم تلاش و وقت بیشتر در خارج از کلاس است . وزارت آموزش و پرورش می تواند با دادن امتیاز معلمان به کشف و ساخت وسایل آموزشی و استفاده از آنها تشویق کند .
9 – کاربرد وسایل آموزشی :کاربرد مؤثر تکنولوژی آموزشی مستلزم یادگیری و تمرین است که تشکیل کارگاه های ویژه معلمان در طول سال تحصیلی ( حتی در روزهای کار نه در تعطیلات ) می تواند مفید باشد و دکتر علی اکبرشعاری نژراد در انتها چنین نتیجه می گیرد که تکنولوژی آموزشی زمانی به مدارس ما راه خواهد یافت :
_ معلمان با آن آشنا شوند و آن را دریابند .
_ به تکنولوژی آموزشی و ضرورت استفاده از آن معتقد باشند .
_ به این اعتقاد عمل کنند زیرا عمل مظهر اعتقاد است .
حافظه باطنی ( 1372 ) تحقیقی پیرامون بررسی میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی در مدارس استان آذربایجان شرقی انجام داده است . حاصل این تحقیق که زیر نظر شورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرورش استان مذکورانجام گرفته به قرار زیر می باشد :
_ بالغ بر هشتاد درصد افراد گروه نمونه اظهار داشتند معلمینی که از تکنولوژی آموزشی در تدریس استفاده می کنند مورد تشویق مسؤلین بالا قرار نمی گیرند .
_ وسایل کارگاه ها و آزمایشگاهی موجود در مدارس استان متناسب با تعداد دانش آموزان نیست .
_ بسیاری از مدارس استان آذربایجان شرقی در تهیه وسایل کمک آموزشی با مشکلات مالی مواجه هستند .
_ بسیاری از مدارس استان آذربایجان شرقی فاقد کارگاه آزمایشگاه ، و کتابخانه بوده اند .
پرویز مشایخی ( 1372 ) در رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود که با همکاری اداره کل آموزش وپرورش استان مازندران در مورد عوامل بازدارنده استفاده از تکنولوژی آموزشی در فرایند بازدهی و یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی انجام داده است به نتایج زیر دست یافته است :
_ فقدان امکانات فیزیکی مناسب و تجهیزات آموزشی موجب عدم استفاده از آنهان گردیده است .
_ بسیاری از آموزگاران با مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی آشنایی ندارند .
_ بسیاری از آموزگاران به اهمیت تکنولوژی پی نبرده اند .
_ بسیاری از آموزگاران به دلیل سادگی اجرای روش سنتی برآن عادت کرده اند .
در تحقیقی که جمشید نظری(1372 ) با عنوان بررسی علل عدم تمایل معلمان به استفاده از وسایل کمک آموزشی زیر نظر شورای تحقیقات آموزش و پرورش استان کرمانشاه انجم شده به نتایج زیر دست یافته است .
کمبود مواد و وسایل کمک آموزشی به اندازه و تناسب تعداد دانش آموزان و معلمان سبب عدماستفاده آنان از این وسایل در امر تدریس شده است
بین تعداد بشی از حد متعارف دانش آموزان در یک کلاس و عدم استفاده از وسایل رابطه معنی داری وجود دارد .
معلمان به ثمر بخشی مواد و وسایل مک آموزشی به طور کلی اعتقاد دارند و علت عدم استفاده از این وسایل را باید در زمینه های دیگر جست و جو کرد .
آموزگاران به دلیل نداشتن انگیزه های مادی و مالی و همچنین وضعیت نا مناسب مسکن و عدم تناسب بین درآمدها و هزینه زندگیشان با مشکل مواجه و از روحیه مثبت برای انجام وظیفه خود و نیز به کارگیری مواد و وسایل کمک آموزشی بر خوردار نمی باشند.
نارسایی های مدیریت آموزشی، نظارت و برنامه ریزی در عدم استفاده معلمان از این وسایل تأثیر دارد، به علت عدم وجود تشویق و تذکر از سوی مسؤلان آموزشی امر به کار گیری وسایل به صورت امر مباح در آمده است. و نظارت و راهنمایی کافی صورت نمی گیرد و در مورد این مسئله بیشتر به چند بازرسی تشریفاتی پرداخته می شود.
عملکرد معلمان در استفاده یا عدم استفاده از وسایل به گونه ای عینی و قابل قبول سنجیده نمی شود .
تحقیقات علمی در زمینه ثمر بخشی مواد و وسایل کمک آموزشی صورت نگرفته و علاقه معلمان افزایش داده نشده و جو مناسب برای به کارگیری گسترده ومستمر از وسایل به عمل نیامده است.
وجود سازمان های غیر رسمی بازدارنده برای استفاده از وسایل کمک آموزشی مؤثر می باشد. یعنی آموزگاران هنگام استفاده از وسایل احساس جدایی ازسایر معلمان می کنندونیز واکنش منفی دیگر همکاران خود مواجه می شوند .
عدم آشنایی از نحوه وچگونگی بکار گیری وسایل کمک آموزشی و کاربرد رسانه آموزشی سبب گردیده تا بسیاری از معلمان از بکارگیری این گونه وسایل صرف نظر نمایند .
بین عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی حجیم بودن برخی ازکتاب های درسی کمبود وقت لازم برای تدریس آن رابطه معنی داری وجود دارد
سازماندهی محتوی برخی کتب به گونه ای است که کاربرد این وسایل را ایجاب نمی کند.
ماشاءالله و اشکانی فراهانی (1373 ) تحقیقی پیرامون موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی از دیدگاه دبیران راهنمایی شهر اراک انجام داده که این تحقیق با عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی در دانشگاه تربیت معلم تهران ارائه گردیده است که در آن موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی را عوامل زیر می داند.
نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که از دیدگاه دبیران مدارس راهنمایی عواملی چون : تعداد زیاد فراگیران در کلاس _ عدم تأمین امکانات مالی و لوازم مورد نیاز _ تهیه وسایل آموزشی و کمبود وسایل و تجهیزات آموزشی _کمبود فضای آموزشی مناسب _ عدم همکاری عوامل انسانی موجود در مدارس از مهمترین عوامل بازدارنده در بهره گیری از تکنولوژی آموزشی است و کمبود وقت دبیران _ رعایت حفظ نظم در کلاس توسط دانش آموزان، نحوه نگرش مدیران به تکنولوژی آموزشی و بی توجهی معلمین راهنما در استفاده معلمین از تکنولوژی آموزشی نسبت به عوامل دیگر کمترین تأثیر بازدارنده را داشته است.
در تحقیقی که محسن محسنی ( 1374 ) درباره بررسی عوامل بازدارنده استفاده مطلوب از کارگاهها مدارس راهنمایی پسرانه استان اصفهان انجام داده است به نتایج زیر دست یافته است .
هر دو گروه معلمان حرفه و فن و مسؤلان آموزش و پرورش و کمبود وسایل مورد نیاز کارگاهی و نیز مواد مصرفی را یکی از مهمترین عوامل بازدارنده استفاده از کارگاه می دانند.
تجربه ناکافی معلمان حرفه و فن و نداشتن متصدی کارگاه یکی از دلایل عدم استفاده از کارگاه می باشد.
نبود ارزشیابی صحیح از فعالیتهای علمی معلمان حرفه و فن یکی از دلایل عدم حضور در کارگاه است.
معلمان حرفه و فن اعتقاد دارند که کتابهای درسی حرفه و فن یکی از دلایل عدم حضور در کارگاه است.
معلمان حرفه و فن هر چند دچار کمبود درآمد و مشکلات و گرفتاریهای اقتصادی می باشند اما از شغل خود اظهار نارضایتی نکرده اند.
محمد توکلی (1374 ) در تحقیق کارشناسی ارشد خود با عنوان عوامل بازدارنده بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران راهنمایی شهر گرگان به نتایج زیر دست یافته است.
صرف آشنایی با مفهوم جدید تکنولوژی آموزشی نمی تواند عامل کاربرد آن در موقعیتهای عملی نشود و برای اینکار نیاز به آموزش عملی می باشد.
مشخص نبودن هدفهای آموزشی و درسی مانع بهره گیری از تکنولوژی می گردد.
ضعف و کم اطلاعی معلمان در زمینه دانش نظری و مهارتهای عملی تکنولوژی آموزش مانع بهره گیری از آن در فرایند تدریس می گردد.
عدم سازماندهی محتوا مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی در مورد بهداشت و سلامت

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

عادت معلمان به روش های غیر فعال سنتی مانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی شده است.
در تحقیقی که ضرغام یوسفی(1375)با عنوان بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی و یادگیری از دیدگاه دبیران دبیرستانهای نظام جدید شهر شیراز و محدودیتها و موانع استفاده استفاده معلمان از تکنولوژی آموزشی را دلایل زیر می داند:
نتایج نشان می دهد که گروه نمونه دم تناسب حجم مطالب درسی با زمان تخصیص یافته به آن و عدم دسترسی دبیران به رسانه و وسایل کمک آموزشی و بی حوصلگی و خستگی دانش آموزان و کمبود منابع مادی، کمبود نشریه های مفید آموزشی در رابطه با تکنولوژی آموزشی و ناتوانی دبیران درتهیه مواد و وسایل آموزشی از جمله مهمترین عواملی است که بیشترین نقش بازدارنده را دربهره گیری از تکنولوژی آموزشی در مدارس داشته اند.
هم چنین سایر عواملی چون نگرش منفی دبیران به اهمیت و ضرورت طرح درس، تأکید بیش از حد بر رعایت مقررات آموزشی در ارزیابی از عملکرد دبیران نیز کمترین نقش بازدارنده را داشته اند.
منصور توکلی(1376): در رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود با عنوان علل عدم بکارگیری مواد و وسایل آموزشی در فرایند تدریس معلمان مقطع راهنمایی از دیدگاه مدیران و دبیران مدارس راهنمایی شهرستان تویسرکان به نتایج زیر دست یافته اند:
به نظر پاسخ دهندگان آشنایی بامفهوم جدید تکنولوژی آْموزشی(آمیختن رویکردهای سخت افزاری و نرم افزاری) در بهره گیری از مواد و وسایل آموزشی در کلاس مؤثر می باشد.
تجهیز ناکافی مدارس به مواد و وسایل آموزشی موجب استفاده کم و یا ناقص از اینگونه وسایل می گردد.
عدم تناسب کتب درسی با مدت زمان لازم برای تدریس موجب استفاده کم یا ناقص مواد و وسایل آموزشی می گردد.
آشنا نبودن معلمان با روشها و فنون تدریس پیشرفته موجب استفاده کم و یا ناقص مواد و وسایل آموزشی می گردد.
عدم تناسب مواد و وسایل آموزشی با تعداد فراگیران موجب استفاده کم و یا ناقص مواد و وسایل آموزشی می گردد.
و آخر اینکه به نظر پاسخ دهندگان میزان سابقه خدمتی در میزان بکارگیری مواد و وسایل آموزشی تأثیر منفی ندارد.
حسن پور جوادی(1378 ) در رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی علل عدم بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی از دیدگاه دبیران دوره راهنمایی تحصیلی شهرستان خوی به نتایج زیر دست یافته است:
بهره گیری دبیران از تکنولوژی آموزشی و فرایند یاددهی با متغیر های مهمی مانند ( وجود وسایل کمک آموزشی در مدرسه )، ( میزان اعتقاد به سود مندی استفاده از وسایل کمک آموزشی ) ، ( متناسب بودن وسایل کمک آموزشی با موضوعات درسی ) ارتباط دارد .
قدرت حاجی حسنلو(1378 ) در رساله تحقیقاتی کارشناسی ارشد خود با عنوان بررسی موانع بهره گیری لز تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان خوی به نتایج زیر دست یافته:
به طور کلی عواملی چون آگاهی نداشتن معلم از نقش و اهمیت رسانه ها – تجهیزات ناکافی و ناقص مدارس – عدم وجود شیوه های ارزشیابی صحیح از میزان به کارگیری تکنولوژی آموزشی در مدارس – گسترش حجم مطالب در سی نسبت به زمان تخصیص یافته – فشارهای اقتصادی ناشی از مسائل بیرون مدرسه بر معلمان بیشترین نقش بازدارنده را در کاربرد تکنولوژی آموزشی در فرایند تدریس و یادگیری ایفا می کند.
فاطمه صغری دادپور(1380) رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی _ یادگیری از دیدگاه معلمان مقطع متوسطه شهرستان قائم شهر به نتایج زیر دست یافته :
عواملی چون فقدان برنامه ریزی متناسب با اصول تکنولوژی آموزشی
تراکم دانش آموز و حجم زیاد کتب درسی
عدم اعتماد دبیران و مدیران به تأثیر تکنولوژی آموزشی
نحوه ارزشیابی از کار دبیران
عدم درآمد کافی دبیران
پرهزینه بودن تجهیزات آموزشی
عدم اطلاع رسانی مؤثر
ضوابط و مقررات حاکم بر مدارس نقش بازدارنده در استفاده از تکنولوژی آموزشی ایفا می کند.
حسن عبداللهی مهر(1379 ) در رساله تحقیقی کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی موانع بهره گیری از تکنولوژی آموزشی در فرایند یاددهی _ یادگیری از دیدگاه معلمان ناحیه یک استان قم به نتایج زیر دست یافته:
تکنولوژی آموزشی که هدف اصلی آن کمک به بهبود یاددهی- یادگیری است به عوامل مزاحم و دست و پا گیر در امر تدریس تبدیل شده است و معلمان از دانش و مهارت لازم برای پیشبرد یاددهی و کمک از تکنولوژی آموزشی غافلند- لذا معلمان تمایل به تدریس سنتی دارند- همچنین بعضی از مشکلات مدیریتی و اقتصادی جامعه سبب شده که استفاده از شیوه های نوین در امر تدریس و یادگیری دنبال نشود.

ادبیات تحقیق

تاریخچه تکنولوژی آموزشی درجهان1
ساتلرسوفسطاییان قرن پنجم پیش ازمیلاد راپیشگامان تکنولوژی آموزشی می داند وبه دلیل ماهیت سستماتیک کارآنان ازنظرطراحی وسازماندهی مواد آموزشی انان را پیشگامان واقعی غیرقابل انکاراین رشته می شناسد.
تکنولوژی آموزشی در طی تکامل خود ازچهارمرحله گذرکرده واکنون وارد مرحلهءپنجم شده است.(صبا،56)
گرچه

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید