دانلود پایان نامه

ممکن است کشورهای مختلف الزاما ازاین مراحل گذرنکنند ولی بیشترکشورها این مراحل راتجربه کرده اند وهرفردمی تواند درکشورخودنمونه ای ازاین مراحل رابیاورد.

مرحله اول:ابزاروسایل
مرحله دوم:مواداموزشی
مرحله سوم:نظامهای درسی
مرحله چهارم:نظامهای آموزشی
مرحله پنجم:نظامهای اجتماعی

مرحله اول- ابزاروسایل2
درسالهای1900کارخانه های سازنده ابزارشروع به ساختن انواع پروژکتورهاکردند درابتداهدف انها این نبود که از پروژکتورها درمدارس استفاده شود ولی کم کم این ابزار در مدارس رسوخ کردند.ازانجا که ساختن این ابزار بیشترهدف تجاری داشت پس موادی که به وسیله این ابزار نمایش داده می شدند نیز بیشترهدف سرگرم کردن را داشتند ومواد موردنیاز مدارس تولید نمی شدند.فیلمهایی که درمدارس نمایش داده می شدندفیلمای مستندی بودند که دررابطه بانحوه زندگی مردم دنیا حقایقی ارائه می دادند.دراین سالهاافراد متخصصی که با این ابزارها کارمی کردندودررشته موجود بودند مهندسین الکترونیک وتکنسینها بودندهیچ گونه تحقیقی هم دررابطه باکارای ابزارصورت نمی گرفت بیشتراوقات دستگاها به علت نداشتن سرویس به موقع قطعات یافردی که بتواند باانها کارکند بلا استفاده می ماندند.
خیلی زودمدارس پی بردند که صرفا مجهزبودن به ابزارهایی که چون انواع پرژکتورها یا ضبط صوت وگرامافون نمی تواند پاسخگویی نیازهای انها ومشگل گشای معضلات اموزشی باشد.

مرحله دوم- مواداموزشی
دراین مرحله صاحبان صنایع می دیدند که بازارتازه ای برای فروش تولیدات سخت افزار خود

1آبادی خدیجه- مقدمات تکنولوژی آموزشی، تهران، پیام نور، 1375
همان منبع قبلی

یافته اند به هیچ وجه حاضر به ازدست دادن ان نبوده اند پس افراد دیگر را به کار گرفته وشروع به تولید نرمافزارهای مورد نیاز مدارس کردند.
کلاسها پرجنب وجوش شدند فیلمبردارها و فیلمسازها وعکاسها وارد میدان گردیدند و شروع به تولید مواد کردند ازاین به بعد فیلمهای مخصوص اموزش در مدارس ساخته شدوکتابها و نقشه های ویژه کودکان منتشر گردید .پژوهشهایی که در این دوره از تکامل تکنولوژی اموزشی انجام می گرفت درباره تاثیررنگ بر اموزش اندازه تصویر و هم چنین تاثیر مشخصات تصویر برای جلب توجه بیشتربود .
اما بزودی متوجه شدند که بیشتر اوقات تفاوت قابل ملاحضه ای بین اموزش سنتی واموزشی از طریق ارائه مواد گرانقیمت صورت می گرفت وجود ندارد بلکه عناصر دیگری مثل معلم وشاگرد نیز در اموزش ویادگیری دخالت دارند.

مرحله سوم – نظامهای درسی
درمرحله سوم توجه به نظامهای درسی جلب شد برنامه ریزان متوجه شدند که فقط داشتن ابزارومواد برای افزایش کارایی مدارس کافی نیست بلکه معلمین باید ابزاروموادرا به عنوان جزیی ازبرنامه کاربپذیرند وبرای موفق بودن درامراموزش باید بین کلیه عناصری که به نحوی دراموزش دخالت دارند هماهنگی صورت گیرد .این مرحله ازسال1950به بعد درغرب مطرح شده است.
دراین دوره از نظریه عمومی سیستمها استفاده شد متوجه شدند که تمام اجزایی که در فرایند اموزش یادگیری دخالت دارند بریکدیگر تاثیر می گذارند به همین ترتیب دردستیابی یا عدم دستیابی به هدف موثرند.توجه به نیازهای دقیق یادگیرندگان و تعیین هدفهای آموزشی از اموری بودند که در این دوره به آن پرداخته شد. در این دوره طراحی منظم تدریس (آموزش) یا تکنولوژی آموزشی (تدریس) مورد توجه قرار گرفت. باز آموزی معلمان، تولید مواد جدید، افزودن فضاهای آموزشی، بالا بردن امکانات کتابخانه ها و آزمایشگاهها همه جزئ مواردی بودند که مدیران در رابطه با نگرش سیستماتیک به امر آموزش ، طالب انجام آن بودند.
افراد متخصصی که در این دوره به کار گرفته می شدند با گذراندن درسهایی از قبیل سنجش و اندازه گیری، آزمونهای روانی هدفهای رفتاری، و ارزشیابی بر سطح مهارتشان برای طراحی سیستم های آموزشی اضافه می شد. با همه این توجهات متخصصان دریافتند که متغییرهای دیگری بر یادگیری دانش آموزان اثر می گذارد که الزاما جزء سیستم آموزشی مدرسه نیستند و طراحان سیستم های درسی به آنها بی توجه بودند مثلا اثر خانواده ها بر آموزش کودکان پیش از مدرسه بیش تر از اثری است که آموزشهای منظم بر این کودکان دارند. آنها اقرار داشتند که نظامهای درسی تحولی بنیانی در بالا بردن کیفیت آموزش و یادگیری به وجود آورده است ولی سیستم یا دوره سوم را نیز پاسخگوی نیازهای یادگیرنده نمی دانستند.

مرحله چهارم- نظامهای آموزشی
در مرحله چهارم تکنولوژی آموزشی، آموزش افراد با توجه به نیازهای آنها در رابطه با جامعه خاص خود آنهامطرح است در این مرحله مواد آموزشی نوشتاری، دیداری، شنیداری و دیداری- شنیداری به مطالعه جامعه ای که فرد در آن رشد کرده است و با توجه به نیازهای جامعه تهیه می شود یعنی هم به فردیت شخص و نیازهای او توجه می شود و هم به نیازهای جامعه. یادگیری فرد باید هم نیازهای خود او را مرتفع کند و هم در رابطه با مفید بودن او برای جامعه باشد. در این مرحله علاوه بر کلیه افرادی که در مراحل اول، دوم و سوم تکنولوژی آموزشی کار می کردند برنامه ریزان اقتصادی ، جامعه شناسان، روانشناسان، تحلیل کنندگان نظام (سیستم آنالیستها) به عنوان افراد متخصص به کار گرفته می شوند.
گرچه برای یادگیری و آموزش یادگیرنده برنامه ریزی منظم می شود اما این برنامه ریزی هم بر اساس نیازهای اوست و هم بر اساس نیازهای جامعه. آموزش منظم فقط به صورت آموزش رسمی مدرسه ای نیست بلکه در سطح جامعه انجام می گیرد. پژوهشهای این دوره از تکامل مفهوم تکنولوژی آموزشی خواستار پاسخگویی به سؤالهایی است از قبیل چه کسی به چه گونه ای از آموزش نیاز دارد و آن تصمیم باید از طرف چه کسی گرفته شود.(صبا،56)
به عنوان نمونه استفاده از ماهواره های مخابراتی برای تلویزیون آموزشی در کشور هند تجربه ای در این مرحله است.

مرحله پنجم- نظامهای آموزشی
در مرحله پنجم مفهوم تکنولوژی آموزشی بیشتر به عنوان فلسفه ایست حاکم بر کل آموزش که در یک کشور برای رسیدن به هدفهای رشد و توسعه انجام می گیرد. در این مرحله تکنولوژی آموزشی مخصوص افراد یا سازمان خاصی نیست بلکه حیطه عمل هر فرد یا سازمانی را برای رشد وتوسعه کشورش کار میکند در بر می گیرد.(صبا،56)
دراین مرحله دیگر متخصصین خاص یا مسئولین معینی در این رابطه به پژوهش و فعالیت نمی پردازند، بلکه تکنولوژی آموزشی در حیطه عمل هر فرد یا سازمانی است که برای رسیدن به هدفهای رشد مملکت خود کار می کند.
پس در این مرحله تکنولوژی آموزشی باید به عنوان یکی از عوامل در برنامه ریزی هر کشور وارد شود و کلیه نهادها و سازمانها برای اجرای برنامه های آموزشی خود آن را مورد توجه قرار دهند.
گرچه ممکن است کشورهای مختلف الزاما از این مراحل گذر نکرده باشند ملی بیشتر کشورها با این مرحله روبرو بوده اند و فرد می تواند در کشور خود نمونه ای ازعبور از این مرحله را به عنوان شاهد ارائه دهد.

تکنولوژی آموزشی در ایران1
تکنولوژی آموزشی در ایران همانند سایر کشور های در حال توسعه پییشرفتی نداشته است، بیشتر فعالیتهای تکنولوژی آموزشی کشور ما در سالهای گذشته متوجه خرید و بکارگیری وسایل گران قیمت الکتریکی و الکترونیکی سمعی و بصری شده است. نمونه ای از فعالیتها در خرید و ایجاد تلویزیونهای آموزشی مداربسته یا باز، و خرید وسایل آموزشی دیگر مانند انواع پروژکتورها خلاصه می شود.
در گذشته دربعضی از مدارس ایران نسبت به ایجاد آزمایشگاه های علوم، شیمی، فیزیک و زیست شناسی اقداماتی بعمل آمد. اما این آزمایشگاه ها به علل بی توجهی در فعالیتها و ارزشیابی از کار معلم و دانش آموز و کمبود وسایل آزمایشگاهی و مهارت کافی و عدم اعتقاد به کاربرد این مواد هنوز هم ناموفق باقی مانده است.
در سال 1311 که مسؤلیت تربیت کشور به دانشسرای عالی محول شد، برای نخستین بار دروسی از قبیل آموزش و پرورش و فلسفه آن، روانشناسی تربیتی در برنامه های تحصیلی دانشجویان گنجانده شد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درمورد و

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

در سال 1341 اداره ای به نام اداره آموزش فعالیتهای هنری و سمعی و بصری بوجود آمد که بعدا به واحد مستقلی به نام دفتر آموزش سمعی و بصری تبدیل شد.
توجه به اهمیت فیلم های آموزشی در سطح جهانی، انگیزه ای بود که پیروی از آن وزارت فرهنگ نسبت به تشکیل جشنواره های بین المللی اقدام کند که از سال 1341 به بعد تعدادی از این جشنواره ها در ایران برگزار شده است. این فعالیتها هم چنان ادامه داشت تا این که با ایجاد مراکز تربیت معلم در دانشگاههای علوم تربیتی در ایران برنامه های جدیدی برای دانشجویان در نظر گرفته شد. و بعد از آن بود که همگان با این تحول نیاز به خرید وسایل آموزشی از خارج افزون شد و مراکز آموزشی بدون مطالعه به این امر اقدام نمودند.
مشکلات روز افزون آموزشی، مسؤلان تعلیم و تربیت مملکت را بر آن داشت تا برای نخستین بار در سال 1343 اقدام به تأسیس تلویزیون آموزشی کنند، که در سال 1350 مقارن با تغییر نظام آموزشی کشور، کار خود را با پخش نوارهای درسی شروع کرد. تلویزیون آموزشی در سال 1352 فعالیت خود را با پخش دروس سالهای اول، دوم و سوم راهنمایی تحصیلی آغاز نمود. ولی متأسفانه این سازمان علیرغم توفیقاتی که بدست آورد به خاطر عدم تخصیص بودجه کافی برای ادامه فعالیتهای خود و مواجه شدن با مشکلات تعمیر و تعویض قطعات تلویزیونهای مدارس و مراکز خودشو هم چنین روبرویی با کارشکنی های سازمان تلویزیون برنامه عمومی کشوراز ادامه کار خود باز ماند اگر چه اکنون در حد محدود در یکی از برنامه های سراسری تلویزیون برخی مواد درسی بدون برنامه ریزی و ارزشیابی پخش می شود، ولی در حقیقت می توان گفت که: «کشور ما در حال حاضر فاقد تلویزیون آموزشی است.»

پازوکی ، ایرج- سلسله مباحثی در تکنولوژی آموزشی- تهران – انیس-1371

از سال 1357 به بعد طبق مصوبات ستاد انقلاب فرهنگی، رشته تکنولوژی آموزشی در سطح کارشناسی در دانشکده های علوم تربیتی دانشگاههای تهران، تبریز، اهواز دایر شد. و هدف کلی این بود که تکنولوژیستهای فارغ التحصیل بتوانند در کلیه مدارس کشور و یا در فعالیتهای برنامه ریزی درسی و آموزشی مشغول به کار شوند. در سالهای اخیر انتشارات مجلات آموزشی و کمک آموزشی مانند مجلات رشد معلم همراه با رشد تکنولوژی، و فصلنامه تعلیم و تربیت ، مجلات رشد تخصصی ، ترجمه و تألیف کتابهای آموزشی ، جمع آوری و نگهداری رسانه های ساخته شده توسط معلمان و دانش آموزان رونق یافته است. هم چنین شرکت صنایع آموزشی اقدام به تولید برخی از مسائل آموزشی می نمایند.
به علت فعالیتهای تکنولوژیست های کشور، مسوولان تعلیم وتربیت به مفاهیم صحیح تکنولوژی اموزشی تاحد زیادی پی برده اند ،به طوری که هم اکنون برخی ازرشتها ی علوم انسانی (فوق لیسانس) درسی درزمینه تکنولوژی اموزش دارند .اگر چه اخیرا” درکشورما فعالیت های زیادی در زمینهای مختلف تکنولوژی اموزشی صورت گرفته است،ولی هنوز برای اکثر مردم وحتی طبقه فرهنگی کشور مفهوم صحیح تکنولوژی اموزش به طورکامل روشن نشده است واین خود یکی از مشکلات عمده درراه رشد لازم ومورد نظر درامر اموزش صحیح می باشد .
طراحی منظم آموزشی1 :
تعریف طراحی اموزشی:
طراحی در لغت به معنای اختراع کردن،اندیشیدن یا تنظیم یک نظریه ذهنی،ترسیم،ساختن واماده کردن پیش نویس یک نقشه،اختصاص دادن یابه کارگیری منابع برای دست یابی به یک هدف،وسرانجام تهیه یک نقشه کاری برای حصول انچه که از پیش تعیین شده امده است.
طراحی اموزشی را می توان براساس تعاریف فوق تهیه نقشهای مشخص در مورد چگونگی دستیابی به هدفهای اموزشی تعریف کرده به عبارت دیگر هرگاه برای دستیابی به یک سلسله از دانشها و مها رتها به عنوان هدفهای آموزشی مجموعه ای ازفعالیتها وروشی آموزشی پیش بینی وتنظیم گردد،در واقع طراحی منظم آموزشی انجام شده است .بنابراین طراحی اموزشی را می توان تجویز یاپیش بینی روش های مطلوب آموزشی برای نیل به تغییرات مورد نظر در دانشها،مهارتها وعواطف شاگردان دانست.
جایگاه طراحی آموزشی:
اگرعلوم تربیتی رابه طور کلی شامل پنج حیطه:آموزش،برنامه درسی ومشاهده،مدیریت وارزشیابی بدانیم طراحی آموزشی به عنوان یکی از زیر مجموعه های آموزش درکنار تولید مواد آموزشی،اجرای،برنامه های آموزشی و ارزشیابی برنامه آموزشی قرار می گیرد.(شکل2)جایگاه طراحی آموزش رادرکنار سایر فعالیتها وشعبات مهم علوم تربیتی نشان می دهد.

-سینتیابی، لشین- جولین پولاک- چالرام،رایگوت- راهبردها و فنون طراحی آموزشی ترجمه هاشم فردانش- تهران – سمت- 1374

علوم تربیتی

شکل (2) جایگاه طراحی آموزشی در علوم تربیتی

شکل فوق ازنظر دربرگرفتن تمام شعبات موجود علوم تربیتی کامل نیست،ولی دراینجا منظور تنها نشان دادن جایگاه طراحی آموزش درکنار سایر شعبات مهم مطروحه در علوم تربیتی است.
همانطور که درشکل فوق مشاهده می شود برنامه درسی از آموزش تفکیک شده است،زیرا برنامه درسی عمدتا” به بحث از انچه که باید آموزش داده شود می پردازد در حالی که آموزش به چگونگی ارائه وروشهای مورد استفاده در ارائه مواد آموزشی اختصاص دارد.

طراحی منظم آموزشی:
یکی از الگوهایی که می تواند برای طراحی منظم اموزشی مورد استفاده قرارگیرد، توسط جیمزبراون و همکاران او ارائه شده است. طرح حاضر ساختارکلی، مراحل و اجزاء مختلف الگو را نشان می دهد.

شکل(3) طرح الگوی طراحی منظم آموزشی

همان گونه که درطرح الگو ملاحظه می شود،برخلاف روش های منسوخ،فراگیرهسته اصلی توجه وفعالیت معلم راتشکیل می دهد.که همان شناخت کامل فراگیر یا فراگیران از نقطه نظر استعداد،علایق،توانایی ها ونظایرآنهاست.
موادووسایل کمک آموزشی
اصطلاح ((وسایل کمک آموزشی)) یا ((وسایل آموزشی )) اغلب اشتباها” مترادف ((رسانه آموزشی)) به کار می رود این وسایل کلیه ادوات و اشیایی هستند که درکنار رسانه آموزشی برای تفهیم بهتر و بیشتر موضوع آموزش به فراگیران به کارمی روند .برای مثال،اگر معلمی برای تفهیم بهتر مفاهیم جغرافی ازنقشه استفاده کنددراین صورت رسانه آموزشی مشخص معلم ووسیله کمک آموزشی نقشه است.
چنانچه دربرنامه آموزشی تلویزیون از تخته وگچ هم استفاده شود رسانه آموزشی تلویزیون وسیله کمک آموزشی تخته وگچ خواهد بود .(فردانش،1373)

نقش موادووسایل آموزشی در تدریس ویادگیری
قبل ازشروع بحث دراین باره لازم به تذکراست که هیچ یک ازرسانه های اموزشی به تنهایی ازعهده تمام خدمات برنمی آید بلکه همیشه تلفیق مناسبی از انها می تواند معلمان را درتدریس وفراگیران رادریادگیری یاری نماید .
واما دررابطه بانقش مواد ووسایل درتدریس ویادگیری مدت زمان مدیری است که محققان و دانشمندان تعلیم وتربیت برآنند تا ازراه پژوهش وتحقیق نقش اینگونه مواد وتجهیزات مربوط به آنها را درامر آموزش آشکار کرده ودر اختیار مربیان ومسولان امر آموزشی قراردهند.
براساس بررسیها ومطالعات انجام شده نقش مواد وتجهیزات آموزشی را می توان به شرح زیر موردتوجه قرارداد .
1-اینگونه موادووسایل اساس قابل لمسی را برای تفکر وایجاد مفاهیم بوجود می آورند.
2-توجه وعلاقه فراگیران راجلب می کنند.
3-یادگیری را سریع تر، موثرتر و پایدارتر می کنند.
4-تجارب واقعی،عینی وحقیقی رادراختیار فراگیران قرارمی دهند.
5-موقعیت هایی رادر اختیار قرار می دهند که کسب انها را از راه های دیگران امکان پذیر نیست نظیر:
الف)جریانات و رویدادهایی که به علت کندی حرکات و پیدایش مطالعه جزئیات انها امکان پذیر نیست .مثل فیلم برداری ونمایش باز شدن گل با بهره گرفتن از تکنیک فیلم برداری ((تک فریم))
ب)جریانات و رویدادهایی که به علت سرعت حرکت وپیدایش مطالعه انها با دشواری صورت می گیرد نظیر بال زدن حشرات وپرندگان با بهره گرفتن از تکنیک فیلمبرداری سریع.
ج)آنچه به دلیل حجم زیاد ویا سنگینی وزن یا عدم قابلیت انتقال آوردنش به کلاس درس مقدور نیست مثل تاسیسات پالایشگاهها،کارخانه ها،ماشینهای بزرگ و… .
د)آنچه به علت کمی حجم وکوچکی اندازه،مطالعه جزئیات آن بدون چشم مسلح امکان پذیر نیست.نظیر

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید