دانلود پایان نامه

بررسی مبانی فلسفی رواندرمانی DBT و فلسفه دیالکتیکال در فرمایشات گهربار امام علی )ع( به عنوان راهبردهای درمانی تغییر در افراد خودکشی گرا

 

 

علی محمدی  

 

چکیده

درمانDBT  یا رفتار درمانی دیالکتیکی، یکی از رویکرد های جدید و کاربردی درمان های موج سوم است. که اصولاً در ابتدا برای درمان و کمک به بیماران خودکشی گرا توسط مارشال لینهان )0991( ابداع شد. از دیدگاه لینهان فهم فلسفه و تئوری زیر بنایی درمان DBT حایز اهمیت است. چرا که تعیین کننده ی نگرش درمانگر به رنج بیمار و پذیرش آن است. فلسفه این درمان برگرفته از دیدگاه هگل است که معتقد بود ،دیالکتیک، سیر اندیشه است از طریق تز )وضع موجود(، آنتی تز )وضع مقابل( و سنتز )وضع مجامع(. چنین درمانی که تأکیدی اساسی بر «پذیرش» و «تحمل» مأخوذ از تأمل غربی و مراقبه شرقی دارد. و حقیقت یا راهکار مشکلات را، نتیجه یکپارچه سازی میان رویکردهایی که بر تغییر )تنظیم هیجانی و کارآمدی بین فردی( و رویکردهایی که بر پذیرش بی قید و شرط واقعیت )هوشیاری فراگیر بنیادی و تحمل

پریشانی( میِ داند؛ با این دیدگاه دیالکتیکی امام علی )ع ( ” إضرِبُُوا بَعضَ الرأَّیِ ببَعضٍ یتََولَّدُ منِهُ الصَّوابُ, وامخَضُُوا الرَّأیَ مخَْضَ السِّقاءِ ینُتِِج سَدیدَ الآراء. ” که معتقد بود صواب، حقیقت و حل تنش، نتیجه تقابل ویکپارچه سازی اهداف یا موضوعات مختلف است، قابل مقایسه است.

  دانلود مجموعه مقالات رایگان روانشناسی در یک فایل zip حجم 23 مگابایت

چرا که لینهان معتقد بود، هر اتفاقی که تز نامیده می شود گرایش به تولید یک نیروی مخالف خود یعنی آنتی تز دارد و درمانگر از طریق متعادل سازی، تضاد بین اهداف و اندیشه ها به یک موقعیت جدید و سنتز می رسد. با الهام از این حدیث  و آیه قرانی “انا جعلناکم امه وسطا” و در کار با مراجعان مسلمان که به رفتارهای خودکشی گرایانه اقدام می کنند، می توان کمک کرد که خودکشی یک رأی یا راهکار ناکارساز است )اعتباربخشی و پذیرش مراجع( اما این تنها راهکار موجود، نیست. و بهتر است که راهکارهای سازگارانه ی دیگری جستجو شود و از طریق این تضارب و تقابل آرا یا راه حل ها است که موقعیت میانه، دیالکتیک و تغییر درمانی محقق می شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دلالت های تربیتی

 

کلید واژگان : درمان DBT، فلسفه دیالکتیکی، امام علی )ع( ، درمان خودکشی

 

                                          

. کارشناس ارشد مشاوره خانواده، دانشگاه شهید چمران اهواز، [email protected]

 آدرس دبیرخانه: خراسان رضوی – تربت جام – کیلومتر5 جاده مشهد – دانشگاه آزاد اسلامی – معاونت پژوهش و فناوری شماره تماس: 55552555 – 250             دورنگار: 55502222 – 250            سایت: http://iautj.cnf.ir/rtcp2

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید