دانلود پایان نامه

رویکردهای ارتباط وکنش متقابل :
درسالهای اخیر شمار زیادی ازپژوهشگران روشی ازپژوهش را به کاربردند که درآن حمایت اجتماعی را به عنوان کنش متقابل ویا مبادلاتی که درزمینه روابط پایدار اتفاق می افتد، مورد برسی قرار دادند. (ساراسون وپیرس 1990؛ بورسن وساراسون 1992) علاقه عمده به این نوع پژوهش همراه با فهم این موضوع است که چراوچگونه مهیاکننده مبادرت به ارائه حمایت می کند ویک گیرنده می تواند توسط این اقدام مورد حمایت وبهره مندی قرار گیرد.
با مفهوم سازی حمایت اجتماعی به عنوان ارتباط می توان گرایش به تدوین روشهای تجربی به منظور ایجاد وسازماندهی سوالاتی درباره درون دادها، رویدادها وپیامدهای مربوط به تعاملات حمایتی را افزایش داد. چند مزیت خاص دیگری نیز دربررسی حمایت اجتماعی به صورت شکلی از ارتباط وجود دارد:
نخست: اگرچه رویکردها به حمایت اجتماعی مستقیماً روابط را نشان نمی دهد، با این حال روابط به عنوان مکانیسمی مهم است که از طریق آن حمایت ارسال می گردد. برای مثال اگرچه ارتباط در رویکردهای شبکه ای وجامعه شناختی حمایت اجتماعی به صورت مستقیم مورد آزمون قرار نمی گیرد، اما با چند روش فرضیه سازی شده است که شامل: روابطی که در این پژوهش مورد آزمون قرار می گیردبه وسیله ارتباط ایجادشده است، روابط باید در سرتاسر ارتباط ادامه یابد، اکثر تبیین ها درباره دلیلی که پیوندهای اجتماعی وسیع برسلامت تاثیر می گذارد چنین فرض می کردند که اطلاعات از طریق وسایل ارتباطی منتقل می شود.
دوم، بدون توجه به اینکه ” مفهوم ذهنی حمایت “که به وسیله دیدگاه روانشناختی مطرح شده به عنوان یک ویژگی شخصیتی پایدار یا یک حالت فوق العاده خاص در نظرگرفته می شود، فرآیند ارتباط درایجاد حمایت نقش عمده دارد. اگر به این معنی از حمایت به عنوان یک متغیر تفاوت فردی نگریسته شود که از ابتدای زندگی شکل می گیرد، تحقیق می تواند روی الگوهای روابط والدینی پرورش دهنده تمرکز کند که پایداری وحفظ دلبستگی را تقویت (یا تضعیف) می نماید؛ واگر این معنی از حمایت به عنوان ویژگی موقعیتی درنظرگرفته شود، بنابراین بسیار مهم است، بررسی شود که چگونه این ویژگی زمینه خاص به وسیله رفتارهای تعاملی وپیام های ایجادشده است که درجریان رویدادهای اجتماعی اتفاق می افتد.
سوم، مطالعه نحوه انتقال حمایت به ایجاد مبنایی جهت توصیه به افراد کمک خواهد کرد که چگونه آنها بیشتر مورد حمایت قرار گیرند چون بسیاری از حمایت ها از طریق کنش متقابل صورت می گیرد لذا باید بررسی کرد که حمایت چگونه انتقال می یابد، حمایت باید به عنوان ارتباط مطالعه شود به خاطر اینکه درنهایت از طریق پیام ها ارسال می گرددودرضمن به وسیله زمینه ارتباطی این پیام ها از یک شخص به شخص دیگر فرستاده می شود وخود این رابطه نیز به وسیله کنش متقابل ایجاد وتقویت می گردد. هدف از مطالعه حمایت اجتماعی به عنوان ارتباط این است که ارتباط وسیله ای است که پیام ها را مطالعه می کند واز طریق این پیام ها افراد حمایت را جستجو وابراز می نمایند؛ همچنین آن تعاملاتی (کنش های متقابلی) را مطالعه می کند که در این تعاملات پیام های حمایتی تولید ومورد تفسیرقرار می گیرد ونیزآن روابط ایجاد شده را مطالعه می کند ودر ضمن روابط مورد نظر کنش متقابل حمایتی را زمینه سازی می کند که درآن افراد شرکت دارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع خشونت علیه زنان
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید