p: وجود صفت مورد نظر=۰٫۵
q: عدم وجود صفت مورد نظر=۰٫۵

۳-۵ روش گردآوری اطلاعات

در پژوهش حاضر از پرسشنامه به منظور جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. پرسشنامه یکی از رایج ترین تکنیکهای جمع آوری اطلاعات است. در این پرسشنامه از دو نوع سوال باز و بسته استفاده شده است. اطلاعات سوالات باز با بهره گرفتن از تکنیک تحلیل محتوی استخراج شده است. سوالات بسته پرسشنامه نیز با بهره گرفتن از طیف لیکرت طراحی شده اند.
پرسش‌نامه تکنیک بسیار ساخت‌مندی برای گردآوری اطلاعات است که در آن از هر پاسخ‌گویی مجموعه یکسانی از پرسش‌ها پرسیده می‌شود (داوس، ۱۳۷۶: ۸۷). بامقیاس لیکرت نظر پاسخ دهندگان به هرپرسش از طریق یک طیف پنج گزینه ای بدست می‌آید.

۳-۶ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

اطلاعات جمع‌ آوری شده در این پژوهش با بهره گرفتن از نرم‌افزار spss با کمک آزمون‌های ناپارامتری مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
در این پژوهش دو سطح توصیفی و تبیینی وجود خواهد داشت؛ در سطح توصیفی جدول توزیع فراوانی، بیان درصدی و شاخص‌های مرکزی خواهد داشت. در سطح تبیینی (تحلیلی)، در اینجا چون متغیر وابسته کمی نیست باید از آزمون‌های ناپارامتری معادل آن استفاده کرد. در چنین شرایطی که توزیع مشاهده‌ها نرمال نیست، یا اینکه متغیر وابسته از نوع کمی نیست، یا هر دو مسئله رخ داده است باید از آزمون‌های ناپارامتری برای بررسی مقادیر متغیر وابسته به طور متوسط در سطح متغیر مستقل استفاده کرد (کورتز، ۱۳۸۳: ۲۴۱). با توجه به سوالات تحقیق، ما از آزمونT استفاده کرده ایم.

۳-۷قابلیت اعتماد (پایایی) پرسشنامه تحقیق

در این پژوهش روایی پرسشنامه با کمک گرفتن از نظر متخصصان و پایایی آن از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است. این آزمون به منظور سنجش انسجام درونی و همسازی داخلی گویه‌ها به کار میرود. معمولاً در مطالعات اگر ضریب آلفای کرونباخ بیش ۷/۰ باشد، بیانگر اعتبار نسبی گویه‌ها است و لذا مفهوم موردنظر را تصدیق می‌کنند.
با توجه به آلفای کرونباخ محاسبه شده می توان ابراز داشت که پرسشنامه تحقیق حاضر از اعتبار و پایایی بالایی برخوردار است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای سوالات شماره ۹ تا ۱۴ پرسشنامه برابر ۰٫۷۸۰ برآورد شده است.

۳-۸ روایی پرسشنامه تحقیق

برای تعیین روایی پرسشنامه، از روش قضاوت خبرگان[۳۴] استفاده شده است. به این ترتیب که استادان محترم راهنما، مشاور و استادان متخصص دیگر روایی سوالات پرسشنامه برای آزمودن نتایج را مورد تایید قرار دادند. به علاوه، برای اطمینان از روایی صوری، آزمون به صورت مقدماتی بین ۱۰ نفر از اعضای نمونه آماری اجرا و اصلاح شد.

۳-۹روش نمره دهی پرسشنامه

پرسشنامه این تحقیق مشتمل بر ۱۴ سؤال بوده است که در قالب مقیاس لیکرت ( بسیار کم، کم، متوسط، زیاد و بسیار زیاد) تنظیم شده است و نمرات یک تا پنج برای گزینه ها در نظر گرفته شده است.
در این پرسشنامه چنانچه یک فرد گزینه بسیار کم را انتخاب کند، نمره یک گرفته و با انتخاب گزینه های بعدی به ترتیب نمرات بیشتری می گیرد.

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق

۴-۱ویژگیهای جمعیتی پاسخگویان

به منظور آشنایی با ویژگی‌های جمعیتی پاسخگویان سؤالاتی در زمینه جنسیت، وضعیت تاهل و … از آن‌ ها پرسیده شده است. در این بخش به بررسی نتایج حاصل از این سوالات خواهیم پرداخت.
-جنسیت پاسخگویان
تعداد کل افراد نمونه تحقیق برابر با ۹۸ نفر می‌باشند. از این تعداد، ۴۱٫۳ درصد (۳۸ نفر) را زنان و۵۸٫۷ درصد (۵۴ نفر) را مردان تشکیل می‌دهند. تعداد ۶ پرسشنامه نیز در این مورد بی پاسخ هستند.

توزیع پاسخگویان براساس جنس (جدول شماره ۴-۱)

ردیف جنسیت فراوانی درصد درصد معتبر درصد تجمعی
۱ مرد ۵۴ ۵۵٫۱ ۵۸٫۷ ۵۸٫۷
۲ زن ۳۸ ۳۸٫۸
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir