دانلود پایان نامه

این پژوهش توسط« اوسلنر» بین سال¬های 1955 تا 1988 انجام گرفته است. اوسلنر در رد ادعای پاتنام مبنی بر تأثیر تلویزیون در کاهش سرمایه اجتماعی در بین دو نسل یعنی در فاصله 1950 تا 1993 با استفاده از داده¬های مربوط به پژوهش اجتماعی GSS وضعیت سرمایه اجتماعی را در بین دو نسل یعنی نسل اول که محصول انفجار جمعیت در دهه پنجاه آمریکاست و به نسل انفجار جمعیت معروف است و نسل دوم که در اواخر دهه هفتاد متولد شده¬اند را اینگونه استدلال می¬کند که هر دو نسل از نظر تاریخی، شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی متفاوتی را تجربه کرده-اند. در حالی که پاتنام دلیل کاهش اعتماد اجتماعی در نسل اول را توسعه تلویزیون در دهه شصت و هفتاد می¬داند، اوسلنر دلیل تفاوت در میزان اعتماد اجتماعی در این دونسل را تفاوت در شرایط حاکم بر زمان آن می¬داند و استنباط می¬کند اگر نسل دهه پنجاه دارای اعتماد اجتماعی و در نتیجه مشارکت مدنی
پایین¬تری می¬باشد، به دلیل شرایط دشوار سیاسی- اقتصادی مانند جنگ ویتنام، ماجرای واترگیت، بحران اقتصادی و بی¬عدالتی اجتماعی می¬باشد که تحمل کرده است و موجب کاهش میزان اعتماد اجتماعی و مشارکت مدنی در بین این نسل گردیده و ارتباطی با گسترش تلویزیون در دهه 60 و 70 ندارد.
اوسلنر معتقد است که اعتماد بیشتر مربوط به به نگاه مثبت به جهان بوده و ریشه در رضایت و خشنودی فرد از زندگی شخصی خود و عواملی مانند موقعیت مالی، تحصیلات و ارزش¬های فردی افراد دارد. اوسلنر هم¬چنین به تحلیل رابطه سه متغیر خوش¬بینی، اعتماد اجتماعی، مشارکت مدنی و تلویزیون می¬پردازد. هدف اصلی او مقایسه تأثیر دو متغیر خوش¬بینی و میزان تماشای تلویزیون بر اعتماد و مشارکت مدنی است. او بر اساس یافته¬های تحقیق نتیجه می¬گیرد که بین میزان تماشای تلویزیون و اعتماد اجتماعی مخاطبان رابطه ضعیفی وجود دارد و هم¬چنین در میزان اعتماد اجتماعی افرادی که در شبانه¬روز بیشتر از 10 ساعت تلویزیون می¬بینند و افرادی که هرگز تلویزیون تماشا نمی¬کنند، تفاوت ناچیزی وجود دارد. هم¬چنین بین میزان تماشای تلویزیون و مشارکت مدنی با محاسبه ضریب رگرسیون نتیجه ضعیفی ( 039/.) به دست آمده است. بین برنامه¬های تلویزیون با میزان خوش¬بینی رابطه مثبت و معنی¬داری وجود دارد و تماشای زیاد این برنامه¬ها(نمایش¬های کمدی، دراماتیک و برنامه¬های عمومی) موجب افزایش اعتماد مخاطبان می¬گردد. ( گاما= 140 /.)
اوسلنر نتیجه می¬گیرد، که بین تصویر مردم از دنیای تلویزیون و تصویر آنان از دنیای واقعی رابطه ضعیفی وجود دارد و در مواقعی هم که این رابطه از شدت بالایی برخوردار باشد به این دلیل است که تصویری که تلویزیون از دنیا ارایه می¬دهد با تصویر دنیای واقعی تفاوتی ندارد. او می¬افزاید که بسیاری از مخاطبان تلویزیون معتقدند که برنامه¬های تلویزیون ملی با واقعیت¬های جامعه تفاوت¬های قابل ملاحظه¬ای داشته و در مقابل برنامه¬های تلویزیون محلی در عین حال که تصویر واقعی¬تر از جامعه ارایه می¬کند، اما عملاً تأثیری در ساخت دنیای پیرامون افراد ندارد. او تصور از محیط جامعه خود را بیشتر مبتنی بر واقعیت¬های عینی جامعه می¬داند و معتقد است تلویزیون تأثیر چندانی در ساخت دنیای بیرونی افراد جامعه ندارد. (حسین¬پور، 1389، صص30-129)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   معنای لغوی دین از لحاظ علوم اجتماعی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید