دانلود پایان نامه

سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری
برنامه ریزی گردشگری در اشکال گوناگون (توسعه،زیرساختی،معرفی،بازاریابی) ، ساختارها (سازمانهای دولتی وغیردولتی) ، مقیاس (بین الملی، ملی، منطقه ای، ناحیه ای، محلی)، و زمانها(درمقیاس زمانی متفاوت به منظور شکل گیری، عملی ساختن، ارزیابی) صورت می گیرد(,2002,306,Hall)
بطور کلی سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری، دربرگیرنده سطوح بین المللی، منطقه ای، ناحیه ای، پهنه توسعه و کاربری زمین، سایت و طراحی تسهیلات به عنوان سلسله مراتبی از سطوح برنامه ریزی توسعه گردشگری قابل تفکیک و ارایه می باشند، که به ترتیب سطح تحلیل خردتر و تمرکز توسعه در آنها افزایش می یابد.
1-15- 2- سطح بین المللی برنامه ریزی گردشگری
این سطح شامل برنامه ریزی خدمات حمل و نقل بین المللی، برنامه ریزی تورهای گردشگری بین کشورهای مختلف، برنامه ریزی راهبردی وپیشبردی بازاریابی بین چند کشور(مانند؛ اتحاد یه اروپا وغیره)است.
2-15-2- برنامه ریزی گردشگری درسطح ملی:
دربرگیرنده عناصری، چون؛ سیاستهای گردشگری، طرح های ساختاری فیزیکی، زیرساختهای عمده، تعداد، نوع وسطح کیفیت اقامتگاهها ودیگرتسهیلات وخدمات گردشگری، مسیرهای عمده گردشگری درسطح کشور، راهبردها و برنامه های ترویجی کلی بازاریابی گردشگری، برنامه های آموزشی علمی و عملی، استانداردهای توسعه و طراحی تسهیلات، تحلیل مفاهیم فرهنگی و اجتماعی،زیست محیطی و اقتصادی، واثرات آنها وتکنیکهای اجرایی در سطح ملی، شامل: مرحله بندی توسعه و راهبردهای توسعه کوتاه مدت و طرح ریزی پروژه است که درسطح ملی به آنها پرداخته می شود.
3-15-2- برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای
این نوع برنامه ریزی برای یک منطقه از کشورکه اغلب یک ایالت یا استان است و(درصورت وجود) در چارچوب سیاست و طرح ملی گردشگری انجام می گیرد. برنامه ریزی گردشگری در سطح منطقه ای، ازسطح ملی خاص تر است، اگر چه درجه خاص بودن در هردوسطح برنامه ریزی(ملی و منطقه ای)، وابسته به اندازه کشور یا منطقه است. برنامه ریزی گردشگری منطقه ای شامل عناصری چون؛ سیاست منطقه ای، دسترسی منطقه ای و شبکه حمل و نقل داخلی، نوع و موقعیت جاذبه ها، تعداد نوع و موقعیت اقامتگاه ها، و دیگرتسهیلات و خدمات گردشگری،تحلیل مفاهیم اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی واثرات آنها در سطح منطقه ای، برنامه های آموزشی علمی و عملی درسطح منطقه ای، راهبردهای بازاریابی و برنامه های پیشبردی است.

4- 15-2- برنامه ریزی در سطح ناحیه ای
این نوع برنامه ریزی شامل اشکال جاذبه های گردشگری، موقعیت کلی اقامتگاهها و دیگر تسهیلات و خدمات گردشگری، دسترسی به ناحیه، شبکه حمل و نقل داخلی آن و دیگر مفاهیم زیرساختاری وعوامل نهادی مرتبط است
5- 15-2- برنامه ریزی درسطح پهنه توسعه و کاربری زمین
این نوع برنامه ریزی برای توسعه مقصد های تفرجگاهی هم پیوند گردشگری، شهرهای تفرجگاهی، گردشگری شهری و جاذبه های گردشگری موردنیاز است
6-15-2- برنامه ریزی در سطح سایت
دراین سطح با ایجاد امکانات گردشگری به طراحی و توسعه جاذبه های گردشگری، ایجادخدمات و امکانات لازم جهت برآوردن نیازهای گردشگران می پردازند.(صالحی وحسن پور، ص12، 1391)
یک برنامه ریزی بسیار خاص برای ساختمانها یا مجتمع های ساختمانی، نظیر؛ هتل ها، مراکز تجاری و تسهیلات بازدیدکنندگان به شمار می رود. موقعیت حقیقی ساختمانها و دیگرساختارها، تسهیلات فراغتی، خیابانها و پیاده روها، پارکینگ ها، پهنه های دارای چشم انداز و دیگر کاربریها و روابط متقابل آنها با یکدیگردرنقشه به نمایش در می آیند.
7-15-2- طراحی تسهیلات
به عنوان خردترین سطح برنامه ریزی توسعه گردشگری تلقی می گردد که به طراحی های معماری، ایجاد چشم اندازوزیرساختاری ومشخصه های مهندسی که باید برای مقصدهای تفرجگاهی، رستورانها، اشکال جاذبه ها، نظیر؛ تسهیلات بازدیدکنندگان درپارکهای ملی، سایت های باستان شناختی و تاریخی، مراکز اطلاعاتی و فرهنگی و دیگر تسهیلات گردشگری فراهم گردند، می پردازد(ابراهیم زاده و همکاران،ص 54، 1391).هرچندبا پیشروی ازبرنامه ریزی گردشگری در سطح بین المللی تا برنامه ریزی برای طراحی تسهیلات، محدوده و وظیفه برنامه ریزی خرد تر می شود اما در اصل چیزی از ماهیت برنامه ریزی گردشگری به معنای کلی آن نمی کاهد ماهیت برنامه ریزی گردشگری می تواند به این معناباشد که بدون توجه به سطوح برنامه ریزی گردشگری، برنامه ریزی در هر سطحی که می خواهد انجام بشود بهتراست همه گروه ها و افکاروسلیقه ها را مدنظرقرار دهد وبا یک نگاه کلی و فرا منطقه ای انجام شودچرا که کسانی در امرجذب گردشگر موفق اند که همه سلیقه ها را درنظر می گیرند وبصورت اختصاصی ویا برای گروه خاصی اقدام به برنامه ریزی نمی کنند در تحقیق حاظر تلاش ما براین خواهد بود که راهبردهایی تدوین شوند که بتوانند هم نیازهای مردم بومی را جواب دهند وهم باعث تشویق گردشگربه منطقه مورد مطالعه شوند واز طرف دیگر به حفظ محیط زیست کمک کنند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سواد رسانه¬ای در جامعه
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید