F71. وجود زیرساخت مناسب فناوری اطلاعات
F72. قابلیت سیستمهای فناوری اطلاعات
F73. توانایی استفاده از سیستم مدیریت اطلاعات در سازمان
F74. قابلیت و توانایی کارکنان بخش فناوری اطلاعات
F75. تناسب سیستم فناوری اطلاعات با تسهیم دانش

Davenport and et al (1998), Greco (1999), Lee and Hong (2002), Savary(1999), Tsung Han chang and et al (2009), Chourides and et al (2003)

F8

اقدامات انگیزشی

F81. پاداش به اقدامات مبتنی بر دانش
F82. ترغیب نوآوری و تشویق فعالیتهای گروهی

Gibbons (1999), Hauschild and et al (2001), Yahya and Goh (2002)

۱۵٫۲٫ مدل مفهومی فاکتورهای کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش
شکل (۲-۱۴). مدل مفهومی فاکتور های کلیدی برای موفقیت مدیریت دانش
۱۶٫۲٫ تحقیقات و مطالعات پیشین
۱٫۱۶٫۲٫ برخی ازمطالعات انجام شده در ایران

  • درپژوهشی که توسط آرامی از دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی(۱۳۸۷) انجام شده است، وی در پایان نامهی خود تحت عنوان” سنجش میزان آمادگی و راهکارهای تدوین نظام مدیریت دانش درشرکت بیمه سامان” به بررسی میزان بکارگیری فرایندهای مدیریت دانش درسطح سازمان میپردازد و میزان آگاهی مدیران نسبت به مقوله ی مدیریت دانش و بکارگیری فناوری اطلاعات در این زمینه را مورد سنجش قرار میدهد. محقق در این راستا به بررسی تغییرات مورد نیاز در رویه های مدیریتی انجام کارها برای فرایند نگهداری دانش درسازمان یاد شده میپردازد.
  • محمدی، دانشکده مدیریت و حسـابداری دانشگاه تهران(۱۳۸۵) در تحقیقی تحت عنوان” سنجش میزان آمادگی سازمان برای مدیریت دانش از طریق طراحی یک مدل مفهومی ” یک مدل مفهومی برای این امر ارائه میدهد. وی بدین منظور ابتدا شاخصهای آمادگی مدیریت دانش را از ادبیات موضوع استخراج نموده و سپس اقدام به اولویتبندی شاخصها و عاملهای مدل نموده است. در این تحقیق با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی ۵ عامل که شامل ۱۶ شاخص بود تاییدگردید سپس برای اولویت بندی شاخصها و عاملها از آزمون فریدمن استفاده شده است.
  • علم جمیلی(۱۳۹۰)، در پایان نامهی خود تحت عنوان سنجش میزان آمادگی (مرحلهی بلوغ) بانک کارآفرین برای پذیرش و استقرار مکانیزمهای مدیریت دانش، برای یافتن عوامل و ابعاد اصلی آمادگی مدیریت دانش با بهره گرفتن از تحلیل عاملی تاییدی و مدل پرسشنامه استاندارد[۳۶]KMAT پنج عامل اصلی فرایند مدیریت دانش، رهبری، فرهـنگ، فـناوری و اندازه گیری مدیریت دانش را تبیین و شناسایی کرده است. وی برای اولویت بندی و تعیین میزان آمادگی بانک در هریک از عوامل از آزمونهای میانه، فریدمن، ویلکاکسون و همچنین روش محاسبهی اوزان- تکنیک بردار ویژه استفاده کرده است.

۲٫۱۶٫۲٫ مطالعات انجام شده در خارج از ایران

  • تجربهی بانکداری مالزی: توجه محقق( آ.لنگ و همکاران) در این تحقیق به سیستم مدیریت دانش پیادهسازی شده دربانکهای مالزی میباشدکه به اعتقاد وی کشورهای مختلف با توجه به میزان پیشرفته بودن سیستم بانکی خود رویکردهای متفاوتی به این موضوع خواهند داشت. وی بدین منظور مدلهای مدیریت دانش مورد استفاده در چند کشورآسیایی را مورد بررسی قرار میدهد. محقق در مقدمهی تحقیق خود به این نکته اشاره میکند که با جهانی شدن بازارهای مالی، بانکها نیز درحال حرکت به سمت سازمان های دانش محور میباشند. درواقع بانکها برای رقابت و کسب موقعیت بایستی توانایی مدیریت داراییهای غیرعینی خود که همان دانش است را داشته باشند. محقق در ادامه خاطر نشان میسازد که با وجود اهمیت بالای بازارهای مالی در دنیا تحقیقات اندکی در زمینهی مدیریت دانش درصنعت بانکداری صورت گرفته است.
  • عوامل موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش: یک سرمایه گذاری در سازمان‌های آسیای میانه

در این تحقیق که توسط ال بوسعیدی و آلفمن(۲۰۰۵) انجام شد ابتدا فرضیاتی که در زیر آمده مطرح کردند:
فرضیه۱: فرهنگ دانشی بالاتر موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۲: زیرساخت سازمانی بهتر، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۳: زیرساخت فنی بهتر، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۴: حمایت بیشتر مدیر ارشد، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۵: یک سیاست انگیزشی مؤثر، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۶: ساختار دانشی مناسب، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۷: داشتن یک چشم انداز روشن، موفقیت سیستم مدیریت دانش را بیشتر می‌کند.
فرضیه۸: گزارش اقتصادی بیشتر، به موفقیت بیشتر سیستم مدیریت دانش منجر می‌شود.
در تحقیق حاضر نیز عوامل مربوط به فرضیه های ۷،۵،۴،۳،۲،۱ در سنجش احتمال موفقیت مدیریت دانش نقشی اساسی دارندو نتایج فرضیات فوق الذکر و بویژه فرضیه های ۷،۳،۱ تایید میگردند.
خلاصه فصل دوم
در این فصل به مباحث کلی و زیربنایی مفهوم مدیریت دانش پرداخته شد و اهمیت گفتمان مدیریت دانش در عصر حاضر مطرح گردید، تعاریف مختلفی از مدیریت دانش از دیگاه صاحب نظران این امر بیان شد که بعضاً نگاه های متفاوتی به این موضوع داشتند. چنانکه مطرح شد با توجه به اینکه سرعت تغییرات دانش بالاست بعبارت دیگر عمرمتوسط دانش کمتر از چهار سال است لذا بحث و بررسی در مورد اینکه اساساً دانش چیست و تفاوت آن با مباحث داده و اطلاعات مورد مداقه قرار گرفت، در این خصوص بیان شد که داده، اطلاعات و دانش دارای وجوه شباهت وتفاوتهایی هستند که درک آنها حائز اهمیت است .
مبحث سرمایه های فکری و داراییهای دانشی سازمانها بعنوان یکی از رویکردهای نوین مدیریتی مورد بررسی قرار گرفت، همینطور از مبانی زیرساختی برای استقرار مدیریت دانش و ارتباط آن با سه مولفه مهم فرهنگ، فناوری، فرایندها نیز یاد شد که بعداً این ابعاد در تشخیص فاکتورهای موثر برای استقرار مدیریت دانش لحاظ شد. همینطور مزایای کمی و کیفی مدیریت دانش به شکلی که گاهاً میتوانست نتایج ناملموس ولی اثربخش داشته باشد مطرح گردید. سپس به بررسی مبحث مدیریت دانش در کنار سایر رویکردهای مهم مدیریتی از جمله مباحث مربوط به مدیریت کیفیت جامع، مهندسی مجدد و نوآوری پرداخته شد.اگرچهاین مفاهیممدیریتیدرظاهرتفاوتهایبسیاریبایکدیگردارند،دربسیاریموارددرپایهواساسومفاهیمپایهوزیربناییآنها،مشابهت‌هاییوجودداردکهعاملپیوندآنهابه‌شمارمیرود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir