نهایتاً با توجه به ادبیات نظری تحقیق و استفاده از منابع گسترده و وسیع در زمینه مدیریت دانش هشت عامل بعنوان متغیرهای اصلی تحقیق در زمینه استقرار مدیریت دانش استخراج شد که شامل ویژگیهای کارکنان، استـراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، ارزیابی و انتقال دانش، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فنی و اقدامات انگیزشی بودند این هشت عامل به همراه شاخصهای مربوطه بصورت تفصیلی در جدول (۲-۵) ارائه شد. سپس به ترسیم مدل مفهومی و مدل تحلیلی مورد مطالعه اقدام گردید و توضیحاتی در این باره داده شد.در پایان فصل نیز تحقیقات انجام شده در حوزه ی سیستم های مدیریت دانش بررسی شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۱٫۳٫ مقدمه
تحقیق را میتوان تجزیه وتحلیل، ثبت عینی ونظاممند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصـول، نظریه ها و همچنین به پیشبینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر میشود تعریف کرد(خاکی ،۱۳۸۹). از جمله ویژگیهای تحقیق و مطالعهی علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب میباشد. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد. هدف از تحقیق دسترسی سریع و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است(خاکی، ۱۳۸۹). درطی فر ایند تحقیق، با بکارگیری ابزارهای جمعآوری، داده ها بطور عینی و معتبر مشاهده، بررسی و استخراج میشوندو سپس با بهره گرفتن از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی بطور کمی و کیفی سعی میشودکه ادعاها و حدسهای علمی اولیه آزمون شده ودرنهایت رد یا پذیرفته شود ونتیجهگیری نهایی صورت پذیرد(خاکی،۱۳۸۹).
همچنین تحقیق را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسالهای خاص که به یک راهحل نیاز دارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی و پیگیری میشوند تا پاسخهایی برای مساله مورد علاقه ما در محیط کاری بدست آید. بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آگاهی بر زمینه های مشکل آفرین در سازمان و شناسایی روشن و مشخص مشکلی که به بررسی و اصلاح نیاز دارد. هنگامی که مشکل یا مشکلات مهم مشخص شد میتوان گامهای بعدی را برای گردآوری اطلاعات، تحلیل داده ها و نمایش عواملی که با مشکل ما پیوند دارند پیمود. آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد. به مجموعه فرایندی که سعی میکنیم توسط آن مشکلات را حل نماییم تحقیق میگوییم.
تحقیق مستلزم یک رشته فعالیتهایی است که به درستی اندیشیده شدهاند و به دقت به اجرا در میآیند و در نهایت این امکان را برای ما فراهم میآورند که بدانیم مشکلات سازمانی را چگونه باید حل کرد یا دست کم به حداقل رسانید. از اینرو تحقیق دربردارندهی فرایندهای جست و جو، بررسی، آزمودن و آزمایش است (صائبی و شیرازی، ۱۳۸۱). حال که با مفهوم تحقیق آشنا شدهایم آنچه بسیار حائز اهمیت میباشد چگونگی اجرای تحقیق یعنی همان روش تحقیق است.
پایهی هر تحقیق روش شناخت یا روش تحقیق است. روششناسی مبحثی است که به بررسی روش های شناخت در علوم میپردازد. روش تحقیق، مجموعهای از قواعد، ابزار و راه های معتبر برای بررسی واقعیتها، کشف ناشناختهها و دستیابی به راهحل مشکلات است(سرمد و همکاران، ۱۳۸۳).
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که در واقع مشخص نماییم برای بررسی موضوعی خاص چه روشی لازم است و محقق چه شیوهای را اتخاذ نماید تا هر چه دقیقتر و سریعتر به پرسش یا پرسشهای تحقیق مورد نظر خود دست یابد (دانایی فرد و همکاران، ۱۳۸۶).
۲٫۳٫ روش تحقیق
تحقیقات براساس هدفشان به سه دسته تقسیمبندی میشوند(سرمد و همکاران، ۱۳۸۲)

  • تحقیق بنیادی: هدف اساسی این نوع تحقیق آزمودن نظریه ها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به دانش موجود دریک زمینهی خاص است و با تبیین روابط میان پدیده ها به کشف قوانین و اصول علمی میپردازد و درصدد توسعهی مجموعهی دانسته ها دراین زمینه است.
  • تحقیق کاربردی: توسعهی دانش خاص دریک زمینه خاص است و به سمت کاربرد علمی دانش هدایت میشود. وقتی پژوهشی به قصد کاربرد نتایج یافته هایش برای حل مشکلات خاص متداول درون سازمان انجام میشود، چنین تحقیقی پژوهش کاربردی نامیده میشود.
  • تحقیق و توسعه: فرایندی است که به منظور تدوین وتشخیص مناسب بودن یک فرآوردهی آموزشی امجام میشود.

پژوهش حاضر براساس هدف جزء تحقیقات کاربردی محسوب میشود به دلیل اینکه دراین تحقیق عوامل کلیدی برای پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش دربانک کارآفرین شناسایی شدهاند و همینطور احتمال پیادهسازی موفقیتآمیز مدیریت دانش با وجود این عوامل سنجیده شده است و سازمان های مشابه میتوانند ازنتایج این تحقیق استفاده کنند.
۳٫۳٫ انواع پژوهش از نظر هدف
ماهیت مطالعات پژوهشی ممکن است اکتشافی، توصیفی و یا آزمون فرضیه ها باشد. همین که از گام اکتشافی به سوی توصیفی و سپس به آزمون فرضیه روی میآوریم براستحکام تصمیمات مربوط به طرح پژوهش افزوده میشود.
تحقیق توصیفی آنچه را که هست توصیف میکند و به شرایط یا روابط موجود، عقاید متداول، فرایندهای جاری، آثار مشهود یا روندهای در حال گسترش توجه دارد. تمرکز آن در درجهی اول به زمان حال است، هرچند غالباً رویدادها و آثار گذشته را نیز که به شرایط موجود مربوط میشود مورد بررسی قرار میدهد. دراین پژوهش به توصیف و مطالعهی آنچه که هست میپردازیم بنابراین روش تحقیق مناسب که دراین پژوهش بهکاررفته است روش تحقیق توصیفی میباشد(بست،۱۳۷۷).
درتحقیقات توصـیفی میتوان جامعهی مورد مطالعه را از طریق پیمایشی تحت بررسی و آزمون قرار داد. پیمایش عبارت است از جمعآوری اطلاعات که با طرح و نقشه و به عنوان راهنمای عملی توصیف یا پیشبینی و یا به منظور تجزیه و تحلیل روابط برخی متغیرها صورت میگیرد. پیمایش توصیفی به توصیف پدیده های خاص در محیطی معین میپردازد، برای آزمون نظریه ها و پاسخگویی به پرسشهای پژوهش بهکار میرود و شامل توصیف و نتیجهگیری است.
با توجه به مطالب گفته شده، تحقیق حاضـر از نظر نحوهی گردآوری داده ها در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع پیمایشی است.
۴٫۳٫ قلمرو زمانی
۱ ) مطالعات مقطعی
برخی مطالعات به گونهای صورت میگیرند که داده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه گردآوری میشوند تا به سوال پژوهش پاسخ گفته شود. این مطالعات را تک ضربهای، مقطعی یا عرضی مینامند.
۲ ) مطالعات طولی
گاهی ممکن است پژوهشگر علاقهمند باشد افراد یا پدیده ها را در چند مقطع زمانی مطالعه کند تا پاسخ سوال پژوهش را بیابد.
با توجه به نحوهی جمعآوری اطلاعات، تحقیق حاضر از لحاظ افق زمانی میتوان در دستهی مطالعات مقطعی طبقهبندی میشود.
۵٫۳٫ روش های گردآوری اطلاعات
اطلاعات مورد نیاز برای اجرای تحقیق را میتوان به شیوه های گوناگونی جمعآوری نمود. ابزارهای گوناگونی نظیر مشاهده، مصاحبه حضوری، مصاحبه تلفنی، و انواع سایر فنون انگیزشی همچون آزمونهای برون فکنی برای بدست آوردن اطلاعات وجود دارند. هر پژوهشگر با توجه به ماهیت مساله و فرضیه های طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب نموده و پس از کسب شرایط لازم در مورد اعتبار این ابزارها، از آنها در جهت جمعآوری داده و قضاوت نهایی در مورد فرضیه ها بهره میبرد. در پژوهش حاضر با بهره گرفتن از مطالعات کتابخانهای مدل مفهومی تحقیق بدست آمده و پس از آن به کمک پرسشنامه، اطلاعات مورد نیاز جمعآوری گردید.
۶٫۳٫ جامعهی آماری
نخستین گام در فرایند گردآوری داده ها، تعریف جامعهی آماری و تعیین حدود و دامنهی آن میباشد. جامعهی آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، ۱۳۸۲).
چارچوب جامعه، فهرستی است از همه اعضاء جامعه که نمونه از آن استخراج میشود(داناییفرد و همکاران، ۱۳۸۳). جامعهی آماری این تحقیق جهت سنجش احتمال موفقیت پیادهسازی مدیریت دانش شامل کلیهی افراد متخصص و صاحب نظر در زمینه مدیریت دانش در واحد ستادی بانک کارآفرین است.
۷٫۳٫ روش نمونهگیری
با توجه به تعداد کم متخصصین در این حوزه چه در درون سازمان و چه در بیرون سازمان به منظور پاسخ دادن به پرسشنامه و همچنین گرفتن مشاوره از روش تمام شماری استفاده شد.

۸٫۳٫ پرسشنامه

همانطور که گفته شد از ابزار پرسشنامه که جزو منابع اولیه برای جمع‌ آوری اطلاعات به شمار می‌رود استفاده شد. در این بخش از طریق طراحی پرسشنامه نسبت به سنجش متغیرهای تحقیق اقدام کردیم.
متغیرهای مستقل این تحقیق که شامل ویژگیهای کارکنان، استـراتژی سازمان، حمایت مدیریت ارشد، ارزیابی و انتقال دانش، فرهنگ سازمانی ، زیرساخت سازمانی، زیرساخت فنی و اقدامات انگیزشیمی‌باشد. هریک از این متغیرها با توجه به شاخصهای مربوط به خودشان سنجیدهشدهاند. لازم به ذکر است که ۳۱ شاخص در پرسشنامه مورد سنجش قرار گرفته است.

۸٫۳٫ سوالات پرسشنامه به تفکیک متغیرها و شاخصها

پرسشنامه تعیین درجه اهمیت و احتمال تحقق شاخصها

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.