۹٫۳٫ روایی و پایایی پرسشنامه

  • روایی پرسشنامهمقصود از روایی آن است که آیا ابزار اندازه گیری میتواند ویژگی و خصیصهای که ابزار برای آن طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری نامناسب و ناکافی میتواند هرپژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد ( خاکی، ۱۳۸۴)

وقتی مجموعه سوالاتی برای اندازه گیری نمونهای از رفتار بکار میرود، معنی و مفهوم آن مجموعه فقط با نامگذاری آن مشخص نمیشود، بلکه ماهیت آن تنها از راه مطالعهی روایی آن معلوم میگردد. مهمترین عاملی که در ارزشیابی یک ابزار سنجش باید مورد توجه قرار گیرد، مناسب بودن، با معنا بودن، و مفید بودن استنباطهای خاصی است که ازنمره های حاصل ازآن بهعمل آید. به منظور تایید این گونه استنباطها لازم است شواهدی گردآوری شود که در فرهنگ روانسنجی، رواسازی گفته میشود.
دراین تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است که در این روش از مشاوره و راهنمایی چندین تن از اساتید استفاده شده است.

  • پایایی پرسشنامه(قابلیت اعتماد به پرسشنامه ها)قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یادشده بدین معنی است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد.

برای اندازه گیری پایایی از شاخصی به نام” ضریب پایایی” استفاده میکنیم و اندازهی آن معمولاً بین صفر تا یک تغییر میکند. ضریب پایایی” صفر” معرف عدم پایایی و ضریب پایایی “یک” معرف پایایی کامل است(خاکی، ۱۳۸۴)
معمولاً آلفای کمتر از۰٫۶ پایایی ضعیف، ۰٫۶ تا ۰٫۸ قابل قبول و بالاتر از ۰٫۸ نشان دهندهی پایایی بالا میباشد. بدیهی است که هرچه این عدد به یک نزدیکتر باشد بهتر است.
مقدار آلفای محاسبه شده دراین تحقیق ۰٫۸۷۵میباشد که نشان دهندهی وجود ابزاری قابل اطمینان و مناسب برای اندازه گیری میباشد.
۱۰٫۳٫ روش احتمال سنجی
در تصمیمگیری چند معیاره تعداد محدودی گزینه وجود دارند که تصمیمگیرندگان باید آنها را با توجه به وزن این معیارها انتخاب و طبقهبندی نمایند. برای این منظور روش های متعددی نظیر تحلیل سلسله مراتبی(AHP)، تکنیک شباهت به گزینه ایدهال (TOPSIS) وجود دارند. اما تخصیص مقادیری ثابت برای قضاوتهای ذهنی بخصوص هنگامیکه اطلاعات مبهم و غیر دقیق میباشند مطلوب نمیباشد. بدین منظور میبایست برای تعیین این موارد از روش فازی استفاده کرد. از زمانی که انسان اندیشیدن را آغاز کرد، همواره از واژه هایی نظیر “کم”، “زیاد”، و “خیلی محتمل” در زندگی خود بهره جسته است که مرزهای روشن و مشخصی نداشتهاند. منطق فازی در سال ۱۹۶۵ توسط لطفی زاده به عنوان پاسخی برای حل این مسئله ارائه شد (زاده، ۱۹۶۵).
در مطالعات متعددی از تکنیکهای چند معیاره فازی برای رتبهبندی و تعیین درجه اهمیت عوامل استفاده شده است اما کمتر در مورد پیشبینی در مورد موفقیت یا شکست مورد استفاده قرار گرفته است. رویکرد ارائه شده در این تحقیق بر مبنای پیش بینی و استفاده از روش غیر فازی سازی Best non-fuzzyPerformance(BNP) میباشد. محاسبات و عملیات ریاضی برگرفته از مقاله چانگ و وانگ(۲۰۰۹) میباشد. خصوصیات و تابع عضویت اعداد فازی مثلثی به صورت رابطه (۱) نمایش داده میشود:
(۱) µA   =
عملیات جبری اعداد فازی مثلثی به صورت زیر محاسبه میشوند:
(۲) جمع دو عدد فازی با همدیگر
(۳) تفریق دو عدد فازی از همدیگر
(۴) ضرب دو عدد فازی در هم
(۵) تقسیم دو عدد فازی بر هم
(۶)معکوس
(۷) ضرب دو عدد حقیقی   در عدد فازی
الف ) تعیین اوزان اهمیت فاکتورهای موثر با بهره گرفتن از تصمیمگیری چند معیاره فازی
فاکتورهای اثر گذار بر موفقیت سیستمهای مدیریت دانش هر کدام دارای اهمیتهای متفاوتی میباشند، این فاکتورها به همراه شاخصهای مربوطه که ازادبیات تحقیق و همچنین با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد KMAT استخراج شدهاند مورد قضاوت خبرگان قرار گرفتهاند.
پرسشنامه مذکور شامل ۸ فاکـتور کلیدی درپیادهسازی مدیریت دانش و ۳۱ شاخص میباشد که درانتهای فصل ارانه شده است. این پرسشنامه درواقع از فاکتورهای کلیدی پرسشنامه KMATنیز بهره جسته است در نتیجه برای ارزیابان به جای اینکه درجه اهمیت مثلا فاکتور P بیشتر از ۷۰% را بیان کنند فاکتور P را از نظر درجه اهمیت بر اجرای مدیریت دانش بسیار اثر گذار مینامند و برای این از متغیرهای کلامی پارامتری شده در اعداد فازی مثلثی استفاده مینمایند (جدول۳-۱). پس از آن فرایند تشخیص درجه اهمیت فاکتورهای موثر به صورت زیر است.
۱ ) ماتریس X برای درجه اهمیت فاکتورهای موثر که در اینجا سطرها بیانگر فاکتورهای موثر و ستونها بیانگر ارزیابان می باشد.
(۸)
جدول (۳-۱). متغیرهای زبانی اهمیت اوزان معیارها

تعاریف اعداد فازی مثلثی عدد متناظر
خیلی زیاد (خ ز) (۰٫۷،۰٫۹،۱) ۵
زیاد (ز)
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.