خیر
خیر
آری
شکل (۳-۱). چارچوب احتمال سنجی
(Chang &Chin , 2009)
۱۲٫۳٫ روش Fuzzy DEMATEL
در سالهای اخیر تئوری گرافها به طرز فوق العادهای رشد یافته است تا حدی که از آن در مدلسازی برای محاسبات و بهینه سازی استفاده میشود.با توجه به اینکه گرافها نتایج ریاضی را به صورت بصری و بطرزی واضح و شفاف نمایش میدهند بسیار در حل مسائل پیچیده کاربرد دارند. روش DEMATELفاکتورها و معیارهای شناسایی شده را در دو گروه علت و اثر طبقهبندی مینماید (وو، ۲۰۱۲). هدف اصلی از این روش یافتن ارتباطات علی مستقیم و غیر مستقیم و قدرت تاثیر بین تمام متغیرهای یک سیستم پیچیده به کمک محاسبات ماتریسی میباشد (لی و همکاران، ۲۰۱۱).
تکنیک DEMATEL در مرکز تحقیقات ژنو در سال ۱۹۷۳ ارائه شد (فونتلا و گابوس، ۱۹۷۶). تکنیک DEMATEL از انواع روش های تصمیمگیری چند معیاره میباشد اما تفاوت آن با دیگر روشها در بکارگیری تئوری گرافها و تعیین درجه و روابط اثرگذاری فاکتورها بر روی یکدیگر میباشد. بطوریکه در چنین ساختاری هر عنصر میتواند بر کلیه عناصر هم سطح، سطح بالاتر، یا سطح پایینتر از خود تاثیر گذاشته و متقابلا از تمامی آنها تاثیر پذیرد. پس تمامی عوامل نسبت به یکدیگر مورد سنجش قرار میگیرند و در این حالت آنچه در تعیین وزن و اهمیت هر فاکتور موثر است تمامی عوامل موجود میباشند. لذا این روش میتواند روابط علت و اثر را کشف نموده و از این طریق یک مدل ساختاری قابل درک را ارائه نماید (تسنگ، ۲۰۰۹). خروجی DEMATEL اطلاعاتی را راجع به تاثیر هر فاکتور بر روی کلیت پروژه ارائه میدهد. مهمترین ویژگی DEMATEL در حوزه تصمیم گیری چند معیاره ایجاد روابط و ساختار فاکتورها میباشد (ژو و همکاران، ۲۰۱۱). گامهای تکنیک Fuzzy DEMATELدر ادامه بیان شده است:
گام۱. تعیین فاکتورها و تشکیل ماتریس روابط اولیه ([A]). تشکیل یک تیم متخصص و ارزیابی در مورد تاثیر مستقیم بین مولفه ها. با تبدیل ارزیابیهای زبانی(جدول ۳) به ارزشهای CRISP، ماتریس روابط اولیه A=[aij] که یک ماتریس n x n میباشد تشکیل میشود. در اینجا aijتاثیر مستقیم فاکتور i بر روی فاکتور j را نشان میدهد و هنگامی که i=j باشد در این حالت aij=0 میباشد.
جدول (۳-۳). مقیاس زبانی فازیFuzzy DEMATEL

Linguistic Variable متغیرهای زبانی ارزش
VH Influence تاثیر بسیار زیاد (۰٫۷۵,۱,۱)
H Influence تاثیر زیاد (۰٫۵,۰٫۷۵,۱)
N Influence بیاثر (۰,۰,۰٫۲۵)
L Influence تاثیر کم (۰٫۲۵,۰٫۵,۰٫۷۵)
VL Influence تاثیر بسیار کم (۰,۰٫۲۵,۰٫۵)
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.