Wu, W.-W., & Lee, Y.-T. (2007)
گام۲. نرمال سازی ماتریس روابط اولیه. ماتریس روابط اولیه A=[aij] از طریق معادله (۱۷) محاسبه میشود. تمامی مولفه های ماتریس A بین ≤ aij ≤۱۰ و تمامی عناصر بر روی قطر اصلی برابر با ۰ میباشند.
(۱۷)
گام ۳. تشکیل ماتریسروابط نهایی با بهره گرفتن از معادله (۱۸). در این معادله I همان ماتریس واحد میباشد.
مولفه های موجود در این ماتریس نشان دهندهی تاثیر غیر مستقیم یک فاکتور نسبت به دیگر فاکتورها میباشد. بنابراین ماتریس X روابط نهایی بین فاکتورها را منعکس مینمایند.
(۱۸)
گام ۴.محاسبه جمع ستونها و سطرهای ماتریس نهایی. بدین منظور از ۲ معادله (۱۹) ، (۲۰) استفاده میشود. جمع سطرها i، که با ri نمایش داده میشود، بیانگر تمامی تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم فاکتور i نسبت به تمامی فاکتورها میباشد. به همین صورت، جمع ستونها j، که با cjنمایش داده میشود نیز همین شرایط را دارد.
(۱۹)
(۲۰) 
گام ۵.تشکیل دیاگرام ارتباطات علت و اثر. در این دیاگرامR + C به عنوان محور عمودی و R – C به عنوان محور افقی در نظر گرفته شده است.
۱۳٫۳٫ غیر فازی سازی
با توجه به اینکه نتیجه قضاوتهای بشر با متغیرهای زبانی چیزی جز اعداد فازی نمیباشد بنابراین تمامی روش های تجمعی فازی نیازمند یک روش غیر فازی سازی میباشند (تسنگ، ۲۰۰۹). غیرفازی سازی به معنای انتخاب مولفه های CRISPبر مبنای خروجی مجموعه فازی میباشد کهاعداد فازی را به اعداد CRISPتبدیل مینماید (اپریکویچ و تژنگ، ۲۰۰۳). روش های غیر فازی سازی مفیدی وجود دارند که میتوان آنها را با در نظر گرفتن توزیع احتمال به هر دو صورت افقی و یا عمودی در ۲ طبقه تقسیم نمود (اوسالا، ۲۰۰۲). رایج ترین و پرکاربرد ترین روش غیر فازی سازی، روش مرکز ثقل(Centroid) میباشد (یاگر و فیلو، ۱۹۹۴) اما این روش بین اعداد فازی که ارزش CRISP یکسانی داشته باشند علیرغم اشکال گوناگون آنها تفاوتی قائل نمیشود (وو و لی، ۲۰۰۷). لذا ما در اینجا از متد CFCS(Converting Fuzzy data into Crisp Scores)برای غیر فازی سازی استفاده مینماییم، چرا که روش مذکور به نسبت روش مرکز ثقل ارزش CRISP بهتری را ارائه میدهد. براساس اپریکویچ و تژنگ (۲۰۰۳) روش CFCS بر مبنای تعیین امتیاز راست و چپ به وسیلهی ماکسیمم و مینیمم اعداد فازی میباشد. همچنین امتیاز نهایی به عنوان میانگین وزنی بر مبنای توابع عضویت تعیین شده است.
ijk = (lijk, mijk, rijk)نشان دهندهی ارزیابی فازی ارزیابkام (k = 1, 2, . . . , p)در رابطه با درجه تاثیر معیارiام برروی معیارjام میباشد. روش CFCS شامل ۵ مرحله به شرح ذیل میباشد:

  1. نرمال سازی

که در معادلات بالا منظور از∆minmaxبرابر است با

  1. محاسبه ارزش نرمال چپ و راست

(۱۰)
(۱۱)
(۳) محاسبه ارزشCRISP نرمال شده نهایی
(۱۲)
(۴)محاسبه ارزشCRISP
(۱۳)
(۵) جمع تمامی ارزشهای CRISP
(۱۴)
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۱٫۴٫ مقدمه
پس از اینکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با بهره گرفتن از ابزارهای مناسب، داده‌های مورد نیاز را برای آزمون فرضیه‌های خود جمع‌ آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری که با روش تحقیق، نوع متغیرها و… سازگاری دارد، داده‌های جمع‌ آوری شده را دسته‌بندی و تجزیه و تحلیلنماید و در نهایتفرضیه‌ها یا سؤالاتی را که تا این مرحله او را در تحقیقهدایتکرده‌اند، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیفآن‌ ها را روشن کند و سرانجام بتواند پاسخی (راه حلی) برای پرسش کهتحقیق تلاش سیتماتیکبرای به دست آوردن آن بود، بیابد (خاکی،۱۳۸۴).
تجزیه، تحلیل داده ها و تفسیر خروجی و نتایج برای بررسی و تعیین صحت سوالات هر تحقیق بسیار حائز اهمیت میباشد. در این مرحله، آمار به عنوان ابزاری سودمند برای پردازش و تفسیر یافته های تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد. در تحقیق پیش رو در ابتدا فاکتورهای مورد نیاز و کلیــدی برای پیاده سازی موفقیت آمیز مدیریت دانش از طریق مطالعه وسیع در ادبیات تحقیق شناسایی و استخراج و اهمیت هر کدام از فاکتورها در زمینه اجرای مدیریت دانش و رتبه بندی هر یک از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت.
سپس در مرحله دوم فاکتورهای با اهمیت و کلیدی در زمینهی پیاده سازی موفقیتآمیز مدیریت دانش با بهره گرفتن از روش تصمیمگیری چند معیاره فازی مورد آزمون قرار گرفته است تا احتمال موفقیت دراجرای مدیریت دانش وهمچنین احتمال عدم موفقیت مشخص گردد؛ لازم بذکر است که دراین مرحله ازروش بهترین مقدارعملکرد غیرفازی(BNP) برای دستیابی به نتایج کمی استفاده شده است. در مرحله آخر نیز با کمک روش Fuzzy DEMATEL به شناسایی فاکتورهای تاثیر گذار و تاثیر پذیر و همچنین با اهمیت ترین فاکتور در زمینهی پیاده سازی مدیریت دانش خواهیم پرداخت.
۲٫۴٫ مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان
در این بخش به بررسی توزیع آماری پاسخ دهندگان به پرسشنامه های مورد استفاده در پژوهش از جمله سن، میزان تحصیلات، و همچنین سابقهی کار پرداختهشده است.
جدول ( ۴-۱ ) مشخصات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان پرسشنامه

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است