دانلود پایان نامه

بر طبق قانون اساسی که مبنای قانون¬گذاری و سیاست¬گذاری در هر کشوری از جمله ایران می¬باشد؛ در جمهوری اسلامی‌ایران نیز دولت موظف به زمینه¬سازی و فراهم نمودن دست¬یابی به فرصت¬های شغلی برای زنان و مردان به طور یکسان با رعایت موازین اسلامی‌و با توجه به نیازهای جامعه به مشاغل گوناگون می¬باشد. در اصل 28 آمده است: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام ومصالح عمومی‌وحقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
در اصل 21 قانون اساسی نیز ضمن توجه به حقوق اجتماعی مشترک بین زن و مرد، توجه به ویژگی-های زنان و درک موقعیت¬های زن بودن، همسری و مادری را در عرصه¬های سیاست¬گذاری و قانون-گذاری ضروری بر می¬شمرد:
1. ایجاد زمینه¬های مساعد برای شخصیت زن و احیای حقوق مادی ومعنوی او
2.حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی¬سرپرست و…
لذا بر اساس آنچه گفته شد مقوله ترویج و تسهیل اشتغال زنان در موارد فوق مقید به قید “رعایت موازین اسلامی”، عدم تنافی با مصالح عمومی ‌و حقوق دیگران و همچنین تناسب سازی با ویژگی‌های زنان و درک موقعیت‌های زن بودن، همسری ومادری می¬باشد که موارد ذیل را می¬توان با توجه به هرکدام از قیود فوق لحاظ نمود:
1- اشاره به لزوم پذیرش تفاوت¬های میان حقوق زن ومرد که در فقه اسلامی‌مطرح گردیده است. با چنین رویکردی زن ومرد در کلیت حقوق با هم برابرند و هیچ¬گونه تبعیضی میان آنان وجود ندارد و مشاهده برخی از تفاوت¬های حقوقی میان زنان ومردان ناشی از تفاوت¬های جسمی‌و روحی زن و مرد بوده که آثار و تبعات خود را در حقوق و تکالیف برجای می¬گذارد و نادیده انگاشتن این تفاوت¬ها، ظلمی‌آشکار به هر دو جنس و به¬ ویژه زنان خواهد بود.
2- تناسب مشاغل زنان با ویژگی¬های زنان و درک موقعیت¬های زن بودن، همسری و مادری
بر این اساس از یک سو توجه سیاست¬گذاری اجتماعی به سیاست¬گذاری اشتغال زنان به طور خاص زمینه مرتفع ساختن مسائل و مشکلات زنان در حوزه اشتغال را که می¬توان آن را از حیث ارتباط وثیقی که با سایر حوزه¬های اجتماعی دارد میان حوزه ای در نظر گرفت، را فراهم می¬سازد که این امر خود نیز زمینه استفاده حداکثری از ظرفیت زنان در پیشرفت جامعه را فراهم خواهد نمود. بنابراین توجه داشتن سیاست¬ها و قوانین مصوب به ویژگی¬های جسمی، روحی و روانی زنان و همچنین تعادل میان ‌‌‌‌نقش‌ها و مسئولیت اجتماعی با ‌‌‌‌نقش‌ها و مسئولیت¬های خانوادگی زنان در عرصه¬های مختلف سیاست¬گذاری گام مهمی‌دراین زمینه می¬باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تعریف مفهومی پای‌بندی دینی و صورت بندی تجربی ابعاد آن
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید