دانلود پایان نامه

بر اساس مرور منابع نظری و تجربی و بررسی پرسشنامه¬های متعدد با اندکی تسامح می توان مؤلفه¬های ارزش‌های دموکراتیک را به صورت زیر نام برد: 1- تساهل و مدارای سیاسی با مخالفان، 2- آزادی (مدنی، سیاسی، اجتماعی)، 3- پاسخ‌گویی حکومت، 4- به رسمیت شناختن حقوق اقلیت به عنوان شهروند، 5- مشارکت سیاسی، 6- رقابت انتخاباتی برابر و سالم، 7- حکومت با رأی اکثریت ، 8- کثرت‌گرایی 9- نوسازی به عنوان برنامه اصلی نظام 10- امنیت فردی و آزادی مهاجرت (نک: بیتهام و بویل، 1376، ص. 17؛ جلالی، 1386، ص. 18 ؛ گریم، 2000، ص. 3 و ایکچوکوا، 2005، ص. 4). با توجه به این که در هر پژوهش، امکان به کارگیری تمام عوامل و مؤلفه¬های سنجش و یا عوامل تبیین‌گر جهت بررسی فرهنگ سیاسی دموکراتیک وجود ندارد، هریک از پژوهش¬ها و مقالات با تأکید بر عامل یا عوامل خاص، بعدی از کل واقعیت پیچیده را تبیین می¬نماید. در پژوهش حاضر سه مؤلفه از ارزش‌های دموکراتیک (آزادی – تساهل و مشارکت) که از دیدگاه محقق نسبت به سایر مؤلفه‌ها در شرایط حاضر جامعه به دلایلی که در زیر به ذکر آن خواهیم پرداخت، از الویت بیشتری برخوردارند، انتخاب شده است.
الف. آزادی سیاسی: آزادی سیاسی از مهم‌ترین ارکان جامعه دموکراتیک است، چرا که بدون آن استفاده از سایر مؤلفه‌های دموکراتیک در بین شهروندان محدود و یا غیرممکن می¬گردد. در حقیقت آزادی کلید دستیابی به سایر حقوق دموکراتیک است.
ب. مشارکت سیاسی: در جامعه ایران، یکی از مهم‌ترین نشانه‌های درگیری فرد با مسائل سیاسی است. در حقیقت آزادی سیاسی زمانی شکل می‌گیرد که اشخاص و تشکل‌های سیاسی در انجام رفتارهای سیاسی مطلوب خود و برخورداری از حقوق اساسی شهروندی از محدودیت¬ها و موانعی که دولت بر سر راه آنها ممکن است قرار دهد، آزاد و رها باشد (کالوم، 1969، ص. 76)
ج. تساهل سیاسی: تساهل سیاسی یکی از مهم‌ترین مؤلفه¬های سیاسی است که در روند تکامل سیاسی جوامع، به خصوص در روند دموکراتیک شدن و تکثرگرایی بسیار ضروری می¬نماید. در حقیقت هر تمدنی زاییدۀ طرح اندیشه¬ها و انتقادات وارد بر اندیشه¬های حاضر می¬باشد که به رونق و شکوفایی جامعه منجر می¬شود. یکی از ویژگی‌های جامعه دموکراتیک وجود گروه‌های متکثر می¬باشد و در چنین شرایطی یکی از مهم‌ترین ویژگی نخبگان و توده که از بروز اغتشاش و آشوب ممانعت می‌کند، خصیصه تساهل سیاسی می‌باشد؛ در واقع تساهل سیاسی در ارزش¬های افراد جامعه، بستر مناسبی را برای تعاملات و روابط بین حزبی ایجاد می¬کند و از این طریق به فرایند مشارکت و عضویت کامل افراد در اجتماع کمک می¬کند و زمینه¬ساز انسجام اجتماعی می¬شود . محققان در سطح جهانی با پژوهش‌های خود به این نتیجه رسیده‌اند که تساهل سیاسی به طور واقعی مهم‌ترین عنصر در ایجاد و پایداری رژیم¬های موکراتیک است (سلیگسون، 2000، ص. 5).
در واقع تساهل سیاسی، معبری برای رسیدن به آزادی سیاسی است، چرا که شهروندان برای ابراز عقاید خود، تا از عواقب عمل خویش آسوده خاطر نداشته باشند، قادر به استفاده از آزادی خویش نخواهند بود و این مسئله می¬تواند توجیهی کافی برای طرح این مؤلفه در پژوهش باشد
از آن‌جا که این پژوهش درباره ارزش‌های دموکراتیک و تفاوت‌های بین‌نسلی آن‌هاست، ناگزیر باید بحثی درباره تعریف دموکراسی و ارزش‌های منسوب به آن نیز در خلال چارچوب نظری آورده شود. هم‌چنین تعاریف نسل و تفاوت‌های نسلی و یافتن مبنایی برای تعریف نسل – که در این تحقیق بیشتر بر مبنای تجربه نسلی و تفاوت‌ تجربه‌های نسلی تعریف خواهد شد – در بنیان نظری این پژوهش ضروری است.
در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی اجماع کاملی برای دسته¬بندی نسل¬ها وجود ندارد، بیشتر به صورت سلیقه¬ای و بر اساس فرضیات پژوهشگران و محققان صورت می¬گیرد. یکی از انواع دسته¬بندی¬ها مربوط به کاظمی‌پور می¬باشد که براساس درک جامعه‌شناختی از تحول جوانان در نزدیک به پنجاه سال اخیر صورت گرفته است. این دسته بندی بدین صورت می باشد: نسل سختی (1324- 1320)، نسل انتقالی/نسل داغ (1344-1340)، نسل رفاه نسبی/نسل به ارث رسیده (1354-1350)، نسل اول انقلاب (1364-1360)، نسل دوم انقلاب (1374-1370)، نسل سوم انقلاب (1379-1375) در این نسل‌بندی متولدین دهه 1330 نادیده گرفته شده در صورتی¬که این نسل جزء فعالان اصلی انقلاب و جنگ بوده است و تجربیات آنها از این دو واقعه بزرگ قابل اغماض نیست.
از نظر مانهایم و همفکران وی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی در حدود 17 سالگی، در واقع سال¬های شکل¬¬گیری اصلی هستند که طی آن، دیدگاه¬های فردی مجزا و متمایز دربارۀ سیاست و جامعه در سطح وسیعی شکل می¬گیرد )اسکات و شومن، 1992، ص.361(.
در حقیقت از نظر مانهایم تجربیات متفاوت افراد از وقایع مهم تاریخی مانند جنگ¬ها و انقلاب با عث می¬شود در یک فضای متفاوت قرار گیرد که تفاسیر او از دنیا و مسائل مختلف آن به شکلی متفاوت از سایر نسل¬ها باشد و شکل¬گیری این نگرش ذهنی و ایده¬ها، راه تغییرات را باز می¬کند (مارشال، 1999، ص. 199 به نقل از توکل ، 1385، 103).
با توجه به این که ایران نیز درطول چند دهه گذشته درگیر وقایع مهمی مانند انقلاب و جنگ بوده است، به همین دلیل دسته‌بندی نسل¬ها در این پژوهش بر اساس دیدگاه مانهایم انجام شده است. در این پژوهش ترغیب شده¬ایم تا اثرات این وقایع را در کنار سایر متغیرها در نسل¬ها بررسی کنیم. در ضمن، با توجه به این که سن ورود رسمی افراد در فعالیت¬های سیاسی (رأی دادن) از حدود 17 سالگی است، جامعه‌ آماری ما نیز از این سن شروع می¬شود.
نسل اول، نسل قبل از انقلاب (متولدین 1320 تا 1340) نسلی که هم جنگ و هم انقلاب را تجربه نموده و حتی به عنوان نیروی فعال در آن شرکت داشته و در اوایل انقلاب شرایط سنی برای مشارکت سیاسی در انتخابات را داشته¬اند. این گروه تجریه سال‌های دوران پهلوی در ایران را نیز دارد.
نسل دوم، نسل انقلاب (متولدین 1341 تا 1355) نسلی که تجربه دقیقی از دوران پهلوی ندارد، جنگ را تجربه نموده و حتی به عنوان نیروی فعال در جنگ شرکت داشته¬اند.
نسل سوم، نسل بعد از انقلاب (متولدین 1356 تا 1370) نسلی که زمان جنگ در طفولیت به سر می¬برده یا بعد از جنگ متولد شده¬اند و هیچ تجربه¬ای از انقلاب یا جنگ نداشته¬اند و عمده¬ی مشارکت سیاسی این نسل در انتخابات، از سال 1376 آغاز شد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دیدگاه ها راجع به حریم خصوصی
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید