۲-۲-۳ سازمان های پاسخگوی سریع ۳۰
۲-۳ پیشینه تجربی ۳۳ ۲-۳-۱ مطالعات خارجی ۳۳ ۲-۳-۲ مطالعات داخلی ۴۰ ۲-۴ خلاصه و جمع‌بندی ۴۲
فصل سوم: روش‌شناسی تحقیق
۳-۱ مقدمه ۴۴ ۳-۲ نوع تحقیق ۴۴
۳-۳ مدل تحقیق ۴۵ ۳-۴ فرضیه های تحقیق ۴۵
۳-۵ تعریف عملیاتی متغیرها ۴۶ ۳-۵-۱ تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش ۴۶ ۳-۵-۲ ظرفیت جذب دانش ۴۹
۳-۵-۳ قابلیت پاسخگویی سریع ۵۱
۳-۶ جامعه و نمونه آماری ۵۲ ۳-۷ روش گردآوری داده‌ها ۵۲ ۳-۸ روایی و پایایی پرسش‌نامه ۵۶ ۳-۹ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۵۷
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱ مقدمه ۶۲ ۴-۲ بررسی تاثیر تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش بر میزان ظرفیت جذب دانش ۶۲
۴-۳ بررسی تاثیر میزان ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمان ۶۹ ۴-۴ آزمون فرضیه ها ۷۲ ۴-۵ جمع‌بندی فصل چهارم ۷۳
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱ مقدمه ۷۵
۵-۲ مروری بر چارچوب کلی تحقیق ۷۵ ۵-۳ یافته‌های مهم تحقیق ۷۶ ۵-۴ بحث و نتیجه‌گیری ۷۸ ۵-۵ پیشنهادهای تحقیق ۸۵ ۵-۵-۱ پیشنهادهای کاربردی ۸۵ ۵-۵-۲ پیشنهاد برای تحقیق‌های آتی ۸۹
منابع و مأخذ ۹۱
ضمائم ۹۵
فهرست جداول
۱-۱ متغیرهای تحقیق ۷ ۲-۱ چهارچوب یادگیری سازمانی کروسان و همکاران ۱۹۹۷ ۲۳
۲-۲ تئوری های اصلی در حوزه ظرفیت جذب دانش ۴۲
۳-۱ شاخص‌های مورد استفاده برای سنجش متغیرها ۵۴
۳-۲ ضریب پایایی برای کل پرسشنامه ۵۶
۳-۳ ضریب پایایی برای سوالات تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش ۵۷
۳-۴ ضریب پایایی برای سوالات ظرفیت جذب دانش ۵۷
۳-۵ ضریب پایایی برای سوالات قابلیت پاسخگویی سریع ۵۷
۳-۶ روش‌های استفاده شده برای آزمون فرضیات ۵۸
۴-۱ آماره های توصیفی متغیرهای تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش ۶۳
۴-۲ نتایج آزمون همبستگی تعیین کننده های ظرفیت جذب دانش با میزان ظرفیت جذب دانش ۶۴
۴-۳ خلاصه مدل رگرسیون مرحله اول ۶۵
۴-۴ آنالیز واریانس در مرحله اول ۶۶
۴-۵ ضرایب مدل رگرسیون در مرحله اول ۶۷
۴-۶ آماره های توصیفی متغیرهای ظرفیت جذب دانش و قابلیت پاسخگویی سریع ۶۹
۴-۷ نتایج آزمون همبستگی متغیرهای ظرفیت جذب دانش و قابلیت پاسخگویی سریع ۷۰
۴-۸ خلاصه مدل رگرسیون مرحله دوم ۷۰
۴-۹ آنالیز واریانس در مرحله دوم ۷۱
۴-۱۰ ضرایب مدل رگرسیون در مرحله دوم ۷۱
۴-۱۱ نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۷۲
فهرست شکل‌ها
۱-۱ مدل تحقیق ۶ ۲-۱ الگوی تبیین عوامل موثر بر ظرفیت جذب دانش کوهن و لونیتال ۱۴
۲-۲ مدل یادگیری اجتماعی باندورا ۱۹۸۲ ۲۱
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲-۳ مدل پژوهشی مارووس و پرودان ۳۴
۳-۱ چارچوب مدل مفهومی تحقیق ۴۵
۴-۱ مدل رگرسیون تخمین زده شده در مرحله اول ۷۳
۴-۲ مدل رگرسیون تخمین زده شده در مرحله دوم ۷۴
۴-۳ مدل رگرسیون تخمین زده شده به صورت کلی ۷۴
پیشگفتار
در دنیای پر تحول امروز، همه چیز در حال دگرگونی است و هیچ چیز ثابت نمی ماند. این تغییرات سریع و متوالی بر توانایی شرکتها در رشد و سودآوری تأثیر می گذارند. به منظور برخورد اثربخش با همه عواملی که بر این توانایی تأثیر دارند، مدیران، برنامه ریزی استراتژیک را به گونه ای طراحی می کنند که به نظرشان وضعیت بهینه موسسه را در محیط رقابتی اش تسهیل می کند.
محققان همواره بر اهمیت یادگیری تاکید کرده‌اند، در یک عصر متلاطم تنها مزیت رقابتی قابل اتکا، بازسازی مدل کسب و کار است، پیش از اینکه شرایط وادار کند. همچنین رقابت فزاینده، تلاطم پیوسته و دائمی، تغییر و عدم اطمینان محیطی شرکت ها را وادار کرده است که به روز کردن فرایند کسب و کار را به عنوان یک بخش از استراتژی شرکت، پذیرا باشند. سازمان هایی که توانایی یادگیری قویتری دارند به آسانی می‌توانند استراتژیهایی براساس اطلاعات بازار طراحی کنند، بعلاوه سازمان هایی با توانایی یادگیری قویتر در اجرای استراتژیهای بازاریابی بهتر عمل می‌کنند.
در فصل اول پژوهش حاضر، کلیات به صورت گذرا مطرح شده است. فصل دوم به مبانی نظری و بیان پیشینه تجربی اختصاص دارد و در فصل سوم نیز روش شناسی پژوهش بیان می‌گردد. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از مطالعه میدانی اختصاص یافته و فرضیه‌های پژوهش آزمون شده‌اند. در فصل پنجم نیز براساس نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها، در پی پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش خواهیم بود. امیدواریم پژوهش انجام گرفته توانسته باشد گامی در جهت ارتقاء جایگاه جذب دانش در میان شرکت‌ها و مدیران ایرانی برداشته و برای پژوهشگران، استادان، مدیران، مشاوران و دانشجویان علاقمند به مباحث مربوط به یادگیری مورد استفاده واقع شود.
وحدت خیرخواهان حقیقی
زمستان ۸۹
فصل اول

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

کلیات تحقیق

 

۱-۱) مقدمه
در محیط پر تلاطم و پویای امروزی، دانش به منبعی ضروری برای ایجاد ارزش به جهت خلق و حفظ مزیت رقابتی تبدیل گشته است. اما در کنار این اهمیت روزافزون، تغییرات سریع محیط، تکنولوژی و جریانهای رقابتی مشکلات سازمانها را در حفظ خودکفایی از نظر ایجاد دانش و اطلاعات دوچندان نموده است. به نظر می رسد نگاه به درون و جستجوی محیط داخلی برای ایجاد دانش که روش مبتنی بر منابع داخلی در این موضوع می باشد، روش راهبردی قدیمی و محتاطانه است. چرا که در چنین مواردی شرکتها اثرات پویای دانش داخلی و خارجی را نادیده می گیرند.
امروزه دیگر سازمان های بزرگ برتر محسوب نمی شوند و این برتر بودن از آن سازمان هایی می‌شود که سریعتر عمل می کنند. سازمانها در محیطی پر تنش، غیر قابل پیش‌بینی، پیچیده و به سرعت در حال تغییر برای کسب سود بیشتر، حفظ بازار و به طور کلی بقا و رشد خویش در رقابتند و برای رسیدن به این اهداف باید توانایی واکنش سریع در برابر تهدیدات و فرصت‌های موجود در چنین محیط پویایی را داشته باشند. در چنین محیطهایی ضعف سازمانها در یادگیری سازمانی عاملی است که باعث کاهش توان رقابت پذیری سازمان میگردد چرا که آنها در فرایند جذب و بکارگیری تکنولوژی های جدید به آرامی حرکت می کنند. ظرفیت جذب نوعی یادگیری سازمانی از محیط است و سازمانها با بهره گرفتن از این ظرفیت می توانند با تشخیص ارزشهای جدید مانند روش های جدید در ارائه خدمات و تولیدات و بکارگیری آنها در فرایندهای کاری خود به تغییرات محیطی پاسخ سریعتر و موثرتری بدهند.
در این فصل به کلیات تحقیق می‌پردازیم. بدین منظور پس از بیان مساله و اهمیت موضوع، اهداف، سوالات و فرضیه‌های تحقیق بیان می‌شوند. سپس به ترتیب روش‌شناسی تحقیق، مدل تحقیق، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرها و محدودیت‌های تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد. در انتهای این فصل ساختار تحقیق بیان خواهد شد.
۱-۲) بیان مساله و اهمیت موضوع
دنیای امروز دنیای تحولات و تغییرات مداوم و عصر عدم تداوم هاست. سازمانها برای بقا و رشد خویش در رقابتند و برای رسیدن به این اهداف باید توانایی واکنش سریع در برابر تهدیدات و فرصت های موجود در چنین محیط پویایی را داشته باشند. از طرفی ‌در اقتصاد امروزی سرمایه و نیروی کار نمی تواند به تنهایی متضمن بقا و موفقیت یک سازمان باشد و دانش بعنوان منبع کلیدی سازمان در بقاء و رشد آن مبدل گشته است. آنچه که تمامی مدیران در آن اتفاق نظر دارند این موضوع است که بدون دانش و اطلاعات کافی از محیط داخلی و خارجی سازمان، ادامه حیات یک سازمان با مشکلات فراوانی روبرو خواهد بود.
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه به اهمیت ذکر شده در مطالب فوق، کسب و به کارگیری دانش به یکی از مهمترین دغدغه‌های مدیران تبدیل گشته و در ساختار سازمانی وظیفه ای است که به عهده تک تک اعضای سازمان نهاده شده است. کسب و بکارگیری دانش در دو محیط داخلی و بیرونی سازمان انجام می پذیرد و در همین راستا شناسایی عوامل موثر بر بهبود توانایی سازمان در انجام این وظیفه به یکی از موضوعات جذاب علمی و تجاری تبدیل گشته است.
موضوع مهمی که می توان بدان اشاره نمود این است که کسب دانش متضمن بکارگیری و تجاری سازی آن نمی باشد. چرا که کسب دانش بیشتر از محیط خارجی سازمان صورت می پذیرد و این موضوع در حالی است که بکارگیری آن در داخل سازمان پدید می آید. بنابراین باید علاوه بر کسب دانش از محیط خارجی به موضوع هماهنگ کردن آن با دانش و محیط داخلی نیز توجه کافی را داشته باشیم.
به عبارت دیگر در محیط نوین کسب و کار که دو مشخصه اصلی آن ابهام و پیچیدگی است، افزایش رقابت پذیری و سرعت عمل در پاسخگویی به تغییرات محیطی بیش از اینکه به منابع فیزیکی وابسته باشد به دانشی که در اختیار سازمانهاست بستگی دارد. خارج از مرزهای سازمانی منابعی از دانش وجود دارند که سازمان ها با بهره گیری از آنها می توانند قابلیت های رقابتی خود را توسعه دهند یا قابلیت های نوینی را خلق کنند و با افزایش سرعت و دقت خود در پاسخگویی به نیازهای مشتریان در مسیر پیشرفت سازمانی گام بردارند.
ظرفیت جذب دانش و قدرت ایجاد ارتباط با محیط به جهت کسب اطلاعات بروز و جدید، سازمان را قادر می سازد که علاوه بر کسب ارزش و دانش جدید، قابلیت بکارگیری و تجاری سازی آن را هم دارا باشد. ظرفیت جذب سازمان و به تبع آن توانایی سازمان در جهت کسب و به کارگیری دانش جدید به عوامل مختلف فردی، گروهی و سازمانی بستگی دارد. یک سازمان با خاصیت پاسخگویی سریع که بر پایه ابعاد رقابتی همچون قیمت، کیفیت، قابلیت اطمینان، انعطاف پذیری، زمان و خدمات بنا نهاده شده است می تواند محلی برای بکارگیری دانش کسب شده از محیط بیرونی باشد.
با توجه به اهمیت پاسخگویی سریع به تغییرات و چالشهای محیطی و با توجه به نتایج تحقیقات قبلی مبنی بر تاثیر مثبت ظرفیت جذب بر نوآوری سازمانها و همچنین کسب مزیت رقابتی، مسئله اصلی پژوهش حاضر به این موضوع اشاره دارد که اولاً آیا توانایی شرکت در جهت کسب دانش و بکارگیری آن(ظرفیت جذب) بر افزایش قابلیت پاسخگوی سریع سازمان موثر است؟ و ثانیاً اینکه چه عوامل فردی، گروهی و سازمانی بیشترین تاثیر را بر این توانایی شرکت دارد و با توجه به کدامین عوامل می‌توان این توانایی را ارتقاء داد؟
ظرفیت جذب در بیست سال گذشته یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث بوده است زیرا منابع دانش خارجی از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرفیت جذب ظرفیتی پویاست که شرکتها را قادر می سازد تا ایجاد ارزش کرده و از طریق مدیریت دانش خارجی، مزایای رقابتی کسب نموده و آن را حفظ نمایند.(Camison & Fores, 2008, p 9)
امروزه توجه به دانش‌های جدید و به کارگیری آن در فرایند تولید به یکی از اجزاء لاینفک مدیریت سازمانها تبدیل شده است. به نظر می رسد با بهره گرفتن از این ابزار توان رقابتی و قابلیت واکنش سریع سازمانها افزایش می یابد که برآورد میزان این تاثیرگذاری از جمله موضوعات مورد علاقه مدیریت می باشد و می تواند در هدایت سازمان به آنها یاری رساند. از طرف دیگر موضوع کسب و بکارگیری دانش یا به عبارت دیگر ظرفیت جذب از عوامل متعدی نشات می گیرد که شناسایی این عوامل و تعیین میزان تاثیر آنها بر این قابلیت می تواند راهنمایی برای مدیران در جهت سرمایه گذاری برای گسترش و توسعه این عوامل باشد.
با توجه به تغییرات سریع و عمیق در سلایق مشتریان از یک طرف و تغییرات تکنولوژیکی و فنی از طرف دیگر، لزوم واکنش سریع سازمانها در برابر تغییرات از الزامات موجود در عرصه مدیریت سازمانها می‌ باشد. از طرفی خاصیت پاسخگویی سریع رویکرد استراتژیک به سمت موفقیت در خصوص قوانین و شرایط جدید و متفاوت کسب و کار قلمداد می شود که شناخت عوامل موثر بر افزایش قابلیت واکنش سریع سازمانها می تواند مدیران را جهت حفظ مزایای رقابتی سازمان کمک نماید.
محدود بودن سرمایه موضوعی است که همواره مدیریت با آن روبروست و این مسئله لزوم شناسایی عوامل با اهمیت از عوامل کم اهمیت را دو چندان می نماید. در همین راستا و در ارتباط با موضوع ظرفیت جذب و قابلیت پاسخگویی سریع نیز نتایج حاصل می تواند به صورت گسترده در امر تدوین برنامه های کلان سازمان به لحاظ ارئقاء سطح پاسخگویی سریع و در سطح خرد به جهت افزایش ظرفیت جذب دانش مورد استفاده مدیران سازمانی قرار گیرد.
۱-۳) هدف‌های تحقیق
هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ظرفیت جذب دانش بر قابلیت پاسخگویی سریع سازمانها در شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران می‌باشد. در راستای این هدف، هدف فرعی زیر نیز دنبال می‌شود:

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *