۴۴٫۳

از ۱ تا ۱و نیم میلیون

۹۷

۲۵٫۳

از ۵/۱ تا ۲ میلیون

۴۹

۱۲٫۸

از ۲ تا ۵/۲ میلیون

۳۳

۸٫۶

بیشتر از ۵/۲ میلیون

۳۵

۹٫۱

۵

چند وقت است که از این برند استفاده می کنید

کمتر از ۶ ماه

۸

۲٫۱

بین ۶ ماه تا ۱ سال

۵

۱٫۳

بین ۱ تا ۲ سال

۲۷

۷٫۰