جدول ۷-۴- ضرایب مسیر، آماره t و نتیجه فرضیه تحقیق

فرضیات تحقیق ضریب مسیر(β) آماره t نتیجه فرضیه محقق
رفتارهای مبتنی بر اشتیاق← شیفتگی به برند ۰٫۲۰۸ ۴٫۷۴۸ تایید می گردد
یکپارچه سازی خود با برند← شیفتگی به برند ۰٫۲۰۵ ۵٫۲۹۲ تایید می گردد
پیوند عاطفی مثبت با برند← شیفتگی به برند ۰٫۱۵۴ ۳٫۸۳۹ تایید می گردد
رابطه درازمدت با برند← شیفتگی به برند ۰٫۱۰۱ ۲٫۵۹۸ تایید می گردد
اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند← شیفتگی به برند ۰٫۱۶۳ ۴٫۳۴۲ تایید می گردد