۱۶- این برند باعث می‌شود احساسی که دوست دارم داشته باشم.

۱۷- این برند منعکس‌کننده شخصیت اجتماعی دلخواه من است.

۱۸- من این محصول را نه فقط به خاطر کاربردش بلکه آن را به خاطر برندش می‌خرم.

پیوند عاطفی مثبت

۱۹- اغلب اوقات درباره این برند فکر می‌کنم .