۲۷- در آینده باز هم از همین برند خواهم خرید.

اندوه ناشی از احتمال جدایی از برند

۲۸- چنانچه دسترسی من به این برند محدود شود (مثلا از واردات آن به کشورم جلوگیری شود یا به هر دلیلی فروشگاه‌هایش تعطیل شود) احساس ناراحتی می‌کنم.

۲۹- اگر در یک موقعیت خاص نتوانم از این برند استفاده کنم احساس بدی می‌‌کنم، انگار که چیزی کم است.

نگرش کلی