۳۷- احساس می‌کنم سایر استفاده‌ کنندگان این برند نیز به من شبیه‌اند.

۳۸- احساس می‌کنم که همه افرادی که از آدیداس استفاده می‌کنند به یک گروه خاص تعلق دارند.

شیفتگی به برند

۳۹- تنها از همین برند می‌خرم چون به آن وفادارم.

۴۰- حتی اگر چیزهای بدی در مورد این برند بشنوم باز هم از آن خواهم خرید.