*سوال مربوط به متغیر یکپارچگی خود-برند است.
در جدول زیر یکی از دایره‌ها (دایره سمت راست) نماد خود شما و دایره سمت چپ برند adidas است. لطفا مشخص کنید که کدام مورد (از شماره ۱ الی ۷) به بهترین شکل می‌تواند میزان اشتراک تصویر شما از خودتان باتصویر ذهنی که از برند adidas دارید را نشان دهد.

من adidas
۱ جدا از هم
۲ هم‌پوشانی خیلی کم
۳ هم‌پوشانی کم
۴ هم‌پوشانی متوسط
۵ هم‌پوشانی زیاد
۶ هم‌پوشانی خیلی زیاد
۷ هم‌پوشانی کامل

  • جنسیت :زن مرد
  • سن : ۱۵ تا ۲۰ سال ۲۰ تا ۲۵ سال ۲۵ تا ۳۰ سال ۳۰ تا ۳۵ سال ۳۵ تا ۴۰ سال بیشتر از ۴۰ سال
  • تحصیلاتدیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکتری
  • میزان درآمد ماهیانهکمتر از یک میلیون تومان از ۱ میلیون تا ۱٫۵۰۰ هزارتومان از ۱٫۵۰۰ تا ۲میلیون تومان از ۲میلیون تا ۲٫۵۰۰ هزارتومان بیشتر از دوونیم میلیون تومان
  • چند وقت است که از این برند استفاده می کنید ؟کمتر از ۶ ماه ۶ماه تا ۱ سال ۱تا ۲ سال ۲تا ۳ سال ۳تا۴سال ۴تا۵سال بیشتر از ۵ سال
  • چندمین بار است که این برند را خریداری می‌کنید ؟ کمتر از ۱۰ بار بین ۱۰ تا ۲۰ بار بیشتر از ۲۰ بار