۰٫۲۲۲

کیفیت(میزان برق مصرفی)

q5

۳۴٫۰۰۰

۴٫۳۸۲

۰٫۶۰۴

۰٫۱۰۴

طراحی

q6

۳۴٫۰۰۰

۴٫۰۲۹

۰٫۷۵۸

۰٫۱۳۰

ویژگی

q7

۳۴٫۰۰۰

۴٫۲۰۷

۰٫۵۹۲

۰٫۱۰۱

اندازه

q8

۳۴٫۰۰۰

۳٫۹۴۱

۱٫۲۲۹

۰٫۲۱۱

خدمات

q9

۳۴٫۰۰۰

۴٫۲۶۵

۰٫۸۶۴

۰٫۱۴۸