تضمینات

q10

۳۴٫۰۰۰

۳٫۸۶۵

۰٫۷۳۳

۰٫۱۲۶

مرجوعی ها

q11

۳۴٫۰۰۰

۲٫۸۵۳

۱٫۲۸۲

۰٫۲۲۰

توجه به سلیقه بازار

q12

۳۴٫۰۰۰

۳٫۹۱۲

۰٫۸۳۰

۰٫۱۴۲

لیست قیمت های فروش

q13

۳۴٫۰۰۰

۴٫۲۰۷

۰٫۶۴۱

۰٫۱۱۰

تخفیفات

q14

۳۴٫۰۰۰

۴٫۱۱۲

۰٫۷۳۱

۰٫۱۲۵