مساعدت های ویژه

q15

۳۴٫۰۰۰

۳٫۷۳۵

۰٫۷۹۰

۰٫۱۳۶

زمان پرداخت

q16

۳۴٫۰۰۰

۳٫۸۵۳

۰٫۹۵۸

۰٫۱۶۴

شرایط اعتبار

q17

۳۴٫۰۰۰

۳٫۰۲۹

۱٫۱۹۳

۰٫۲۰۵

کانال های توزیع (عمده فروشی و خرده فروشی)

q18

۳۴٫۰۰۰

۳٫۷۰۶

۰٫۸۷۱

۰٫۱۴۹

گستردگی شبکه توزیع

q19

۳۴٫۰۰۰

۳٫۷۰۶

۰٫۶۷۶

۰٫۱۱۶