موجودی و سطح آن

q20

۳۴٫۰۰۰

۳٫۷۳۵

۰٫۸۶۴

۰٫۱۴۸

سرعت و کیفیت ترابری

q21

۳۴٫۰۰۰

۲٫۶۴۷

۱٫۰۹۸

۰٫۱۸۸

مدیریت واسطه ها

q22

۳۴٫۰۰۰

۳٫۴۷۱

۰٫۷۰۶

۰٫۱۲۱

کانال توزیع الکترونیکی و اینترنتی

q23

۳۴٫۰۰۰

۲٫۶۸۰

۱٫۲۷۴

۰٫۲۱۸

پوشش کالا

q24

۳۴٫۰۰۰

۳٫۵۰۰

۱٫۰۵۲

۰٫۱۸۰

مکان های عرضه