دانلود پایان نامه

طبقه بندی پیامدهای نو آوری
1-پیامدهای کارکردی و غیر کارکردی
پیامدهای کارکردی ،اثرات مطلوب و پیامدهای غیر کارکردی ،اثرات نامطلوب یک نوآوری در نظام اجتماعی می باشند،میزان مطلوب و یا نامطلوب بودن نوآوری در نهایت به چگونگی اثرگذاری نوآوری بر اعضای نظام بستگی دارد ،تعیین کارکردی و یا غیرکارکردی بودن پیامدها نوآوری نیز به میزان اثر آنها روی پذیرندگان متکی می باشد (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 347)
هر نظام اجتماعی ،دارای ارزشهای ویژه ای است که منافع آن نظام ایجاب می کند تا اینگونه ارزش ها حفظ شوند ،این ارزش ها ،ممکن است در بر گیرنده بستگی های خانوادگی ،احترام به زندگی انسان ،مالکیت ،حفظ احترام و شخصیت فردی ،وقدردانی از دیگران باشد ،دیگر عوامل فرهنگی اجتماعی ،اهمیت کمتری دارند و ممکن است تغییر دادن ،عدم ادامه و جانشین کردن آنها ،اثرات منفی و یا مثبت اندکی داشته باشد. (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
کارکردی بودن پیامد ها به زمان نیز وابسته است،روشن است که اثرات کوتاه مدت و بلند مدت یک نوآوری ،ممکن است کاملا متفاوت باشد. (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
یک نوآوری ،ممکن است برای برخی از اعضای نظام مناسب تر باشد تا برای دیگر اعضا ،بنابراین ،پیامدهای مثبت نوآوری ممکن است برای عده ای به قیمت اثرات نامطلوبی برای دیگران ظاهر شود (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 348)
در جامعه اطلاعاتی به موازات پیشرفت علم و گسترش فناوری اطلاعات ،مشکلان نوینی پدیدار شده است،اگر چه امروز در سایه تکنولوژی،روابط بین افراد در سطح دنیا به سهولت شکل می گیرد و بسیاری از نیازهای افراد جامعه تامین می گردد و در زمینه رفاه اجتماعی ،دستاوردهای چشمگیری مشاهده می شود،اما راه سواستفاده برای مجرمین نیز هموار شده است،از این جهت یک سلسله جرایم نوین نیز بر جامعه تحمیل می شودکه اثرات نامطلوب یا پیامد غیر کارکردی فضای سایبر در جامعه اطلاعاتی محسوب می شوند.
2-پیامدهای مستقیم و غیر مستقیم:
غالبا پیامدهای نوآوری با تاثیر مستقیم بر فرد پذیرنده پایان نمی یابد،اثرات نو آوری ،ممکن است بر روی محیط اطراف ،بیش از محدوده اصلی ،منعکس شود.
پیامدهای مستقیم ،آن دسته از تغییراتی هستند که در یک نظام اجتماعی ،در نتیجه پذیرش نوآوری ها بطور آنی و بلافصل بوجود می آیند ،پیامدهای غیر مستقیم تغییراتی هستند که در نظام اجتماعی ،به دلیل اثرات پیامدهای مستقیم نوآوری بوجود می آیند. (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 350)
3-پیامدهای آشکار و پنهان :
پیامدهای آشکار ،تغییراتی هستند که بوسیله اعضای نظام اجتماعی تشخیص داده می شوند و مورد نظر آنها می باشند.
پیامدهای پنهان و یا مخفی ،هر چند که از دید ناظران عادی ،کمتر قابل تشخیص می باشند ،اما ممکن است به اندازه پیامدهای آشکار مهم باشند.پیامدهای پنهان ،تغییراتی هستند که بوسیله اعضای نظام اجتماعی ،نه مورد نظر و نه قابل تشخیص هستند (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 350)
تقریبا هیچ نوآوری ،بدون اثرات جانبی نمی باشد.هرچند یک نوآوری،مهمتر ،پیشرفته تر و نوین تر باشد ،احتمال اینکه عرضه آن ،پیامدهای زیادی را سبب شود ،افزایش می یابد،برخی پیامدهای آشکار ومورد نظر هستندو بعضی پنهان و مورد نظر نمی باشند،یک نظام ،مانند ظرف مهره ای می باشد ؛هریک از عناصر آنرا تغییر دهید ،پایگاه بقیه نیز تغییر می کند. (راجرز & شومیکر, 1369, ص. 352)
در جامعه اطلاعاتی، فضای سایبر ،روابط مردم دنیا به سوی ارتباطات جهانی حرکت می کند و زیر ساختهای جهان اینترنت از مهمترین تحولات تاریخ جدید محسوب می گردد،این تحول بر تمام جوانب زندگی انسانها ،نظام کیفری ،نهاد سیاستگذاری ،موسسات مجری قانون و شیوه ارتکاب جرایم ،تاثیر داشته است ،که از آثار تکنولوژی ناشی می شود به گونه ای که جرایم قدیم و جدید به شیوه های جدیدتر صورت می گیرد.(Boin & Kovacich,1999)
نوع حملات،گسترش تکنولوژی و کدگذاری،تروریست ها و مجرمان را قادر ساخته است تا از ابزار جدید در جهت مخفی کردن فعالیت های خود استفاده نمایند.این موضوع علاوه بر وسایل الکترونیکی مانند ارتباطات ماهواره ای ،اینترنت،فاکس،پست الکترونیک،امکان ذخیره و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساختارسینمای ایران
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید