دانلود پایان نامه

چنین گفت کای جوشن کارزار بر آسودی از جنگ یک روزگار
کنون کار پیش آمدت سخت باش به هر جای پیراهن بخت باش
3.15 سرودخوانی قهرمانان:
استفاده از سرود و چامه، در متن داستان ها از شیوه های دیگر گفتارگذاری شاهنامه است. فردوسی با این تمهید حال و هوای ادبیات غنایی را در حماسه تجدید می کند و به لطف داستان ها می افزاید. به مانند سرودِ همسرایان در نمایشنامه ها که در یونان رواج داشت.
4. گفت و شنود قهرمانان: طبق محاسبه ای تقریبی که به عمل آورده ایم سه چهارم گفتارهای شاهنامه بالغ بر پانزده هزار بیت، به نقل دیالوگ های گوناگون قهرمانان با یکدیگر اختصاص یافته است. مهم ترین گفت و شنودهای شاهنامه عبارتند از:
4.1 گفت و شنودهای معمولی:
این گفت و شنودها از دست مکالمات روزمره است از قبیل سلام و احوالپرسی، انواع تعارفات، اظهار شادی از دیدار یکدیگر و… .
4.2 رجزخوانی:
رجزخوانی یکی از گفتارهای ویژه ادبیات حماسی و کلاً خود ستایی پهلوانان و بیان کارها و افتخارات آنان است. بیشتر به هنگام جنگ در کار می آید. اما در شرایط و موقعیت های دیگر نیز بدان برمی خوریم. برای نمونه به گفت و شنود رستم و جویان در بخش پایانی هفت خوان درنگریم:
به جویان چنین گفت کای بدنشان بیفکنده نامت ز گردنکشان
کنون بر تو بر جای بخشایش است نه هنگام آورد و آرایش است
بگرید تو را آنکه زاینده بود فزاینده بود ار گزاینده بود
بدو گفت جویان که ایمن مشو زجویان و از خنجر سردرو
که اکنون بدرد جگر مادرت بگرید بدین جوشن مغفرت (ج2،ص119،ب785-789)
چنان که می بینید مایه و مضمون این رجزخوانی علاوه بر خود ستایی، تهدید دشمن نیز هست. (سرّامی، 301:1368-262). رجزخوانی از نمونه گفتارهایی است که در شاهنامه استفاده می شده و باعث گسترش کشمکش و در نتیجه پیشبرد حادثه و ایجاد حرکت در بسیاری از داستان های حماسی شاهنامه شده است. به عنوان مثال: رجزخوانی ((رستم و کشانی)) از نمونه رجزخوانی های موفق شاهنامه به شمار می رود. (حنیف، 32:1384).
4.3 گلایه و درد دل:
بسیاری از گفت و شنودهای شاهنامه، دارای حال و هوای گلایه اند و در طی آنها دوستان و خویشان آزردگیِ خویش را از سوء رفتار یکدیگر بیان می کنند. دو سردار هم نبرد، برادر و برادر، پدر و فرزند، عاشق و معشوق، و دوست و دوست از هم با مهربانی انتقاد می کنند. برای نمونه گلایه زال از پدر خویش سام و گلایه شیرین از خسرو پرویز.
4.4 رازگویی:
در میان نهادن راز با رازدان نیز گونه ای زیبا از گفتارهای شاهنامه است که چون در گره گشایی از کار داستان همواره نقشی عظیم را ایفا می کند، از جذابیت خاصی برخوردار است. در شاهنامه، بارها و بارها قهرمانان رازگشایی می کنند و در تمام این موارد پس از وقوع این حادثه گردشی تازه در داستان آغاز می گردد. برای نمونه رازگشایی رودابه با پنج پرستنده مهربان، عشق خویش به زال را می توان نام برد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اجتماعی و سیاسی

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید