دانلود پایان نامه

زیمل تحلیل¬هایی در باب ماهیت روابط اعتماد داشته است که بعدها توسط محققانی مثل لومان و گیدنز توسعه و بسط یافت. نظریه اعتماد زیمل یک چهارچوب نظری برای تحلیل اعتماد شخصی و تعمیم¬یافته ( غیرشخصی ) فراهم می-سازد. توصیف او از شرایط، نقش و کارکرد اعتماد در جوامع مدرن برای نظریه¬های جامعه¬شناختی ارزشمند است. به باور زیمل جامعه صرفاً اسمی برای مقداری افراد است که از طریق کنش متقابل با یکدیگر پیوند دارند. از اینرو جامعه¬شناسان باید جامعه را به عنوان آرایشی از اشکال روابط یا اشکال اجتماعی¬شده مطالعه کنند. برای زیمل شکل مسلط رابطه اجتماعی در جوامع مدرن مبادله است. مبادله شکل خالص و اصلی¬ترین شکل همه کنش¬های متقابل انسان¬هایی است که در آن منافع دنبال می¬شود. هر کنش متقابل باید همچون مبادله قلمداد گردد. مبادله نه تنها به ما ارزش نسبی اشیا را می¬آموزد ( چرا که ما به خاطر چیزهایی که از خودگذشتگی می¬کنیم ارزش¬گذاری می کنیم )، بلکه روابط مقابله¬به¬مثل را می¬آموزد که این در نزد زیمل عامل سازنده کلیه روابط اجتماعی است. یکی از کارکردهای مبادله این است که پیوندی درونی میان افراد ایجاد می-کند.
یکی از مهمترین شرایط مبادله «اعتماد» است. بدون اعتماد عمومی افراد نسبت به یکدیگر، جامعه تجزیه می-گردد. بنابراین اعتماد یکی از مهمترین نیروهای ترکیبی درون جامعه است. اعتماد شکلی از اعتقاد است که به مثابه وابستگی مطمئن بر یک نظر یا یک اصل تعریف می-گردد. اعتماد یا عدم اعتماد زمانی وجود دارد که یک نظر احتمالات را ارزیابی کند، یعنی زمانی که در یک موقعیت نامطمئن یکی تصمیم بگیرد که به یکی یا چیزی اعتقاد داشته باشد یا نه. افرادی که می¬دانند که به اعتماد نیاز ندارند، از طرف دیگر افرادی که هیچ نمی¬دانند، نمی¬توانند به شکل عقلانی مطمئن باشند. زیمل می¬نویسد که اعتماد غیر قابل اثبات است و می¬تواند مبتنی بر شناخت یا عدم¬شناخت باشد ( Levine,1971 : 48 ).
مبادله اقتصادی عنصر اعتقاد شبه¬دینی یا اعتقاد فرا نظری را درگیر می¬کند که در آن اجتماع اعتبار نشانه¬ها را تضمین می¬کند، نشانه¬هایی که به خاطر آن ما محصولات کار خود را در معامله کالاهای مادی رد و بدل می¬کنیم. احساس امنیت شخصی که مالکیت پول به دنبال دارد شاید فشرده¬ترین و معنادارترین مظهر و شکل اطمینان در نظم و سازماندهی سیاسی/ اجتماعی باشد.
طبق نظریه زیمل قدرت نمادین پول یک الگو از اعمال و ترکیبات در زندگی اقتصادی ایجاد می¬کند. به عبارتی اندیشه¬های ما در باب پول ذاتاً در ارتباط با چگونگی استفاده از آن، میل در خرج کردن، سرمایه¬گذاری و در پس انداز کردن آن است. اعتقاد ما یا اعتماد ما به دولت به عنوان کارگزار مسئول در مدیریت پول ثبات نظام پولی را تضمین می¬کند. کارکرد نظام پولی نشان می¬دهد که چگونه تحت شرایط مدرنیته اعتماد شخصی به اعتماد تعمیم¬یافته در توانایی نظام¬های عملی مبدل می¬شود. دیالکتیک روابط انسان بدین معناست که روابط اجتماعی همواره از طریق ناهمگنی¬ها و ناهمخوانی¬ها شناخته می¬شود. روابط انسان همواره در میان اختفا و اعتماد، هماهنگی و تضاد و راستی و دروغ نمی باشد. از آنجا که اعتماد، اعتقاد به کیفیات ذهنی و اخلاقی دیگری است می¬تواند به راحتی توسط رفتارهای ناخودآگاهانه، غیر ارادی و هیجانی سست گردد.
بنابراین اعتماد ضرورتاً یک خطر است که همواره در معرض خیانت قرار دارد. بر این اساس نظریه زیمل پرجاذبه¬ترین نمونه¬های انسجام اخلاقی در جوامع سری یافت می¬شود که در آنها اعتماد متقابل اعضایش غالباً مورد هدف خیانت می¬باشند. تاکید زیمل بر نقش تضاد در تقویت وحدت یا نقش خیانت در افزایش انسجام از هر گونه بازسازی سطحی اندیشه او ممانعت به عمل می¬آورد. در واقع زیمل رابطه بین فرمانده و فرمانبردار را مهمترین شکل کنش متقابل اجتماعی می¬داند. او ماهیت این رابطه را نه صرفاً مبتنی بر سوء¬استفاده بلکه مبتنی بر معامله¬به¬مثل می¬داند . بحث زیمل پاره¬ای از ویژگیهای اعتماد در شرایط مدرن را آشکار می¬سازد. در جامعه مدرن عدم قطعیت و تجربه متفاوت اجتماعی¬، همراه با افزایش فردگرایی نیاز به اعتماد را دو چندان می¬کند. بنابراین اعتماد روابط اجتماعی را مستحکم می سازد و یکی از مهمترین نیروهای ترکیبی در جامعه است ( باربارا و میزال، 1380 : 65-63 ).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انواع دینداری مبتنی بر لایه پیرامونی دین
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید