دانلود پایان نامه

برنامه ریزی اکوتوریسم
برنامه ریزی اکوتوریسم باید به گونه ای صورت گیرد که منابع طبیعی آسیب نبیند، مردم بومی جابجا نشوند و به آنها از ورود گردشگران صدمه وارد نشود.طبیعت گردی بیش از هرچیز نیازمند تخصص نیروهای انسانی و ترویج فرهنگ استفاده از طبیعت است تا فراهم آوردن امکاناتی نظیر هتل و… بنابرین برنامه ریزی در این حوزه نیز باید در جهت آموزش و فرهنگ سازی قرار گیرد. دربرنامه ریزی گردشگری در امور محیط زیست و اکو توریسم موضوعات اصلی زیر مورد بررسی قرار می گیرند:
– شناسایی کامل و ضعیت موجود و پتانسیل های بخش گردشگری وابسته به طبیعت
– اطمینان از پایداری گردشگری در محیط های طبیعی به گونه ای که فعالیتهای گردشگری کمترین اثرات منفی را برمحیط زیست داشته باشد
– اطمینان از آستانه تحمل و برنامه ریزی متناسب با ظرفیت برد
– اطمینان از ارائه بهترین خدمات و تجربه ممکن به بازدیدکنندگان از جاذبه های طبیعی
– اطمینان از مشارکت جوامع محلی وتأثیرات این اقدام بر اقتصاد و درآمد و رفاه خانوارهای پیرامونی
به منظور برنامه ریزی اکوتوریسم نیاز به اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف است که شامل موارد زیر می باشد:
– جذابیت های اکو توریستی( مانند کوه، جنگلها، دریاها و رودها و …)
– اکوتوریست ها(تنوع علایق و انگیزه های متفاوت اکوتوریستها، درجه تحمل آنها نسبت به سختی های سفر، انتظارات آنان و …)
– عوامل اقتصادی(زیر ساختهای اقتصادی، شبکه های ارتباطی حمل و نقل، بانک ها، مؤسسات بیمه ای و اعتباری و …)
– عوامل سیاسی (قوانین و مقررات مرتبط با ورود وخروج اکو توریستهاو…)
– عوامل خدماتی(آژانس های مسافرتی، هتل ها، میهمانپذیری ها و …)
– عوامل اجتماعی و فرهنگی(وضعیت موجود در جامعه، هنجارها،باورها، ارزشها و رفتارهای موردقبول و…)
– عوامل محیط زیستی(وضعیت منابع طبیعی، ظرفیت تحمل منابع طبیعی نسبت به استفاده انسان از آنها، تنوع زیستی، شدت انقراض گونه ها و …)
– عوامل مدیریتی(ترکیب منابع انسانی، ساختارهای رسمی و غیر رسمی مرتبط با موضوع، روش ها و شیوه های کار و…)
برنامه ریزی توسعه اکوتوریسم شامل ارزیابی امکانات به عنوان بخشی از فرایند برنامه ریزی تجاری است.رمز موفقیت اکوتوریسم ایجاد مشارکت و همکاری تنگاتنگ است تابتواند به اهداف متعدد حفظ، نگهداری و توسعه معقولانه دست یابد.مسئولین ادارات دولتی نیز دربرنامه ریزی، توسعه و مدیریت اکوتوریسم مشارکت دارند.این ادارات در خصوص گردشگری منابع طبیعی، زندگی وحوش، مناطق حفاظت شده، آموزش توسعه جامعه، امور مالی و حمل و نقل فعالیت دارند.گرچه مقامات در سطوح محلی و منطقه ای به روند اکوتوریسم کمک می کننداما اساسا مقامات ملی نقش مهمی در اکو توریسم ایفا می کنند.(آقائی،ص 73 ، 1390)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نظریه هایی که کارکردگرها برای نابرابری نظام اجتماعی گفته اند
برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید