دانلود پایان نامه

قانون گرایی در سازمان ( سوالهای 12 تا17) ، وابستگی اجتماعی زندگی کاری (سوالهای 18تا20) ، فضای کلی زندگی (سوالهای 21تا25) ، یکپارچگی و انسجام اجتماعی (سوالهای26 تا 29) و توسعه قابلیت های انسانی (سوالهای 30تا 32) می باشد.

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

جهت نمره گذاری این پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می باشد. که خیلی کم 1 امتیاز و خیلی زیاد 5 امتیاز می باشد. این پرسشنامه سوال معکوس ندارد و همه سوالات به همین ترتیب می باشد.
برای امتیاز بندی معمولا بر اساس مولفه ها عمل می کنند. به طوری که در تجزیه و تحلیل نمره بالای هر بعد تعیین کننده امتیاز بالای آن بعد می باشد.
والتون (1973) ضریب پایایی 88/0را از طریق آلفای کرونباخ گزارش کرد ، همچنین رحیمی( 1385) در پژوهش خود ضریب پایایی آن را 85/0 ، در پژوهش سلطان حسینی و همکاران(1388) ضریب پایایی 85/0، عسگری و همکاران (1389) 84/0، مستحفظیان و همکاران (1388) 92/0 ، نگهداریان و طالقانی (1391) 84/0، پرداختچی وهمکاران 89/ 0 و شعبانی بهار و تلخابی (1390) 80/0، به دست آمده است.
در این پژوهش هم برای محاسبه پایائی از روش آلفای کرونباخ و تعیین روایی آن نیز از طریق روایی صوری انجام گرفته است .
ج : پرسشنامه فرهنگ سازمانی
این پرسش نامه بر اساس مدل دنیسون و اسپرتیزر ( 1991 ) یکی از ابزارهایی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه شامل 36 سوال است . شماره گویه های فرهنگ سازمانی با توجه به مولفه های آن عبارتند از :
1-مشارکتی
الف- توانمند سازی 1-15-9 ب- تیم محوری 17-21 – 13 پ- قابلیت توسعه 33-29 -25
2- ثبات و یکپاچگی
الف- ارزش های بنیادی 10 -6-2 ب- توافق 22-18-14 پ- یکپارچگی 34- 30 – 26
3- انعطاف پذیری
الف- به وجودآوردن تغییر 11-7-3 ب- تمرکز بر مشتری 23- 19- 15 یادگیری سازمانی 35 – 31- 27
4- ماموریتی
الف- هدایت راهبردی 12-8-4 ب- اهداف ومقاصد 24-20 – 16 فرادید 36-32-28 .
پایایی این پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و تعیین روایی آن از طریق روایی صوری انجام گرفته است . که ضریب پایایی آلفای کرونباخ برای فرهنگ توسعه ای 82/0 ، گروهی 83/0، فرهنگ عقلانی 83/0 و سلسله مراتبی 81/0 نتایج ضرایب پایایی هر سلسله مراتبی ۸۱/0 می باشد . نتایج ضرایب پایایی هر یک نشانگر پایایی بالای ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش است. در ضمن ضریب پایایی کل پرسشنامه 93/0 است . همچنین در پژوهش رحیم نیا و علیزاده (1388) 90/0 ، سید جوادین وهمکاران (1389) 92/0 ، خوانساری و همکاران (1389) 937/0 ، پیمانی زاد و قاسمعلی پور (1391) 99/0 ، همچنین در تحقیق منوریان و بختایی پایایی کل 94/0 و پایایی اجزای مختلف آن یعنی درگیر شدن درکار 78/0 ، سازگاری و انسجام 77/0، انطباق پذیری 70/0 و رسالت 90/0 ، گزارش شده است.
6.3. روش های تجزیه و تحلیل داده ها
اطلاعات جمع آوری شده، از طریق برنامه SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره توصیفی مانند میانگین، انحراف معیارو در سطح استنباطی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده های بدست آمده ازآزمون معنی داری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره استفاده شدهاست. متغیرهای فرهنگ سازمانی و کیفیت زندگی کاری بعنوان متغیر مستقل و تعهد سازمانی بعنوان متغیر وابسته وارد محاسبه شدند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع رضایت از زندگی

فصل چهارم: نتایج

مقدمه :
در این فصل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد ارزیابی قرار گرفته است . در سطح توصیفی میانگین، انحراف معیار متغیرهای پژوهش و در سطح استنباطی از آزمون معنی داری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون استفاده شده است.
1.4.داده‌های توصیفی:
1.1.4. متغیرهای مورد مطالعه
در جدول 4-1- شاخص‌های آماری میانگین، انحراف معیار متغیرهای مورد مطالعه نشان داده شده است .
جدول 4-1- میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق
تعهد سازمانی فرهنگ سازمانی کیفیت زندگی کاری
میانگین 605/103 055/119 47/90
انحراف معیار 021/17 227/21 514/19

درجدول 4-2 شاخصهای آماری میانگین،انحراف معیار ابعاد فرهنگ سازمانی نشان داده است .

جدول 4-2- میانگین و انحراف معیار ابعاد فرهنگ سازمانی

مشارکتی ثبات ویکپارچگی انعطاف پذیری ماموریتی
میانگین 83/29 30/29 28/29 80/30
انحراف معیار 03/6 23/5 22/7 83/5

درجدول 4-3 شاخصهای آماری میانگین،انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی کاری نشان داده است.
جدول 4-3- میانگین و انحراف معیار ابعاد کیفیت زندگی کاری

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید