جدول فوق خلاصه آمار توصیفی را برای متغیر کیفیت زندگی در گروه های کنترل، طرح واره درمانی و درمان فراشناختی نشان میدهد. میانگین کیفیت زندگی گروه های مختلف در پیش آزمون به یکدیگر نزدیک بود. اما در پس آزمون و مراحل پیگیری میانگین گروه های آزمایشی بالاتر از پیش آزمون بوده است. شاخصهای مختلف گرایش مرکزی و پراکندگی نشان داد که توزیع نمره های شرکت کنندگان در همه متغیرها و مراحل به توزیع نرمال نزدیک است. برای اطمینان از نرمال بودن هم چنین آزمون کولموگروف – اسمیرنوف در بخش تحلیل داده ها انجام گرفته است.
شکل ۴-۵: مقایسه کیفیت زندگی سه گروه در پیش آزمون و پس آزمون
نمودار فوق میانگینهای کیفیت زندگی را در سه گروه کنترل، طرح واره درمانی و درمان فراشناختی در پیش آزمون و پس آزمون نشان میدهد. مطابق نمودار، در پیش آزمون میزان کیفیت زندگی در هر سه گروه به هم نزدیک است. اما در پس آزمون کیفیت زندگی در دو گروه آزمایشی طرح واره درمانی و درمان فراشناختی افزایش قابل ملاحظهای نسبت به گروه کنترل یافته است.
شکل ۴-۶: مقایسه کیفیت زندگی سه گروه در پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری
نمودار فوق میانگینهای کیفیت زندگی را در سه گروه کنترل، طرحواره درمانی و درمان فراشناختی در پیش آزمون، پس آزمون و مراحل پیگیری نشان می دهد. مطابق نمودار، در پیش آزمون میزان کیفیت زندگی در هر سه گروه به هم نزدیک است. اما در پس آزمون و مراحل پیگیری، کیفیت زندگی در دو گروه آزمایشی طرح واره درمانی و درمان فراشناختی افزایش قابل ملاحظهای نسبت به گروه کنترل یافته است.

۴-۴- تحلیل داده ها:

در این بخش با کمک آزمونهای آماری به تحلیل فرضیه های تحقیق پرداخته شد. آزمون اصلی برای تحلیل فرضیه های تحقیق عبارت بود از آزمونهای چندمتغیری طرح اندازه گیری مکرر. از آنجاییکه این تحلیلها دارای پیششرط نرمال بودن توزیع متغیرها هستند، ابتدا از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها استفاده شد.
– نرمال بودن توزیع متغیرهای وابسته:
جدول ۴-۵: آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

متغیر گروه
مرحله
طرح واره درمانی فراشناخت کنترل
K-S Sig. K-S Sig. K-S Sig.
اضطراب اجتماعی پیش آزمون ۶۸۰/۰ ۷۴۵/۰ ۶۲۷/۰ ۸۲۶/۰ ۵۴۶/۰ ۹۲۶/۰
پس آزمون
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است