طرحواره درمانی

فراشناختی

۷۲/۲

۳۸۵/۱

۰۴/۰

مقایسه دو به دوی گروه های مختلف از نظر اضطراب اجتماعی در پس آزمون در جدول فوق نشان می دهد که تفاوت اضطراب اجتماعی بین دو گروه کنترل و طرح واره درمانی معنادار بود (p<0/05). تفاوت میانگین ها نشان می دهد که اضطراب اجتماعی در پس آزمون در گروه کنترل بالاتر از گروه طرحواره درمانی بوده است. بنابراین آموزش طرح واره درمانی بر کاهش اضطراب اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. هم چنین تفاوت اضطراب اجتماعی بین دو گروه کنترل و درمان فراشناختی معنادار بود (p<0/05). تفاوت میانگین ها نشان می دهد که اضطراب اجتماعی در پس آزمون در گروه کنترل بالاتر از گروه فراشناختی بوده است. بنابراین آموزش فراشناختی بر کاهش اضطراب اجتماعی تأثیر معناداری داشته است. از طرف دیگر، بین دو گروه فراشناختی و طرح واره درمانی نیز تفاوت معناداری از نظر متغیر اضطراب اجتماعی وجود داشته است (p<0/05). تفاوت میانگین ها نشان می دهد که اضطراب اجتماعی در پس آزمون در گروه طرح واره درمانی بالاتر از گروه درمان فراشناختی بوده است. بنابراین درمان فراشناختی تأثیر بیشتری بر کاهش اضطراب اجتماعی شرکت کنندگان داشته است.
نمودار ۴-۷: تغییرات اضطراب اجتماعی در سه گروه
نمودار فوق نشان می دهد که میزان اضطراب اجتماعی در پیش آزمون در سه گروه یکسان بوده است و پس از انجام مداخله در مراحل پسآزمون و پیگیری در دو گروه طرحوارهدرمانی و فراشناختی کاهش قابل ملاحظهای نسبت به گروه کنترل یافته است. همچنین این کاهش در گروه درمان فراشناختی نسبت به گروه طرحواره درمانی نیز بیشتر بوده است. تداوم تأثیر درمانهای طرح واره محور و فراشناختی بر مؤلفه های اضطراب اجتماعی نیز با کمک تحلیل چندگانه طرح اندازه گیری مکرر مورد آزمون قرار گرفت. مفروضه نرمال بودن برای این آزمون برقرار بود.
جدول ۴-۱۱: آزمون لوین برای برابری واریانس خطا برای اضطراب اجتماعی

متغیر مرحله F df 1 df 2 Sig.
ترس پیش آزمون ۴۶۴/۰ ۲ ۴۹ ۶۳۲/۰
پس آزمون ۳۳۶/۱ ۲ ۴۹ ۲۷۲/۰
پیگیری ۱
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.