.

وزارت علوم تحقیقات و فناوری
مؤسسه‌ی آموزش عالی شهید اشرفی اصفهانی
گروه حقوق
پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد(M.A.)
گرایش حقوق جزا و جرم‌شناسی
موضوع
مقایسه کیفیات مخففه ومشدده در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰
استاد راهنما
دکتر محمود مالمیر
استاد مشاور
دکتر راضیه قاسمی
نگارش
سجاد اعتمادی
تیرماه ۱۳۹۲
تقدیم به:
تمامی اساتید و مربیان و معلمانم که در تربیت و رشد علمی اینجانب کوشیده اند.
و
پدر زحمتکش و مادر دلسوزم که در راه کسب علم و دانش همواره مشوق من بوده اند.
سپاسگزاری :
افتخار آن را دارم که از راهنمایی ها و مشاوره های اساتید گرانقدر:
جناب آقای دکتر محمود مالمیر، استاد راهنما و سرکار خانم دکتر راضیه قاسمی، استاد مشاورم سپاسگزاری نموده و برای آنان از خداوند منان آزروی توفیقات روز افزون را دارم.
چکیده
از زمانی که اصل فردی کردن مجازات ها در عرصه ی حقوق جزایی جوامع تبلور یافت، یکی از دغدغه های اصلی قانونگذاران، اتخاذ تدابیری بود تا مقررات و قوانین کیفری را به نحوی سامان دهند که ضمن رعایت اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، حداکثر تناسب بین شخصیت مجرمین و مجازات تعیین شده برای آنان رعایت شود. از این رو قانونگذار کشورمان نیز با تأسی از این نگرش از سال ۱۳۰۴ در قانون مجازات عمومی علل مخففه و مشدده ی مجازات ها را ملحوظ نمود و سپس همین رویه با اصلاحاتی در سال ۱۳۶۱ در قانون راجع به مجازات اسلامی دنبال گردید. سرانجام پس از سال ها انتقاد صاحب نظران و محاکم در خصوص برخی نواقص قانون راجع به مجازات اسلامی که نحوه ی اعمال کیفیات مخففه و مشدده نیز از جمله ی این انتقادات بود در سال ۱۳۷۰ قانون مجازات اسلامی به تصویب رسید. این قانون اگر چه توانست برخی از ایرادات وارده بر قانون سلف خود را مرتفع سازد اما در بسیاری از موارد به ویژه کیفیات مخففه و مشدده و نحوه و حدود مجازات ها در مواجهه با آن ها دارای ابهاماتی بود. سرانجام در سال ۱۳۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب و جایگزین آن گردید. ما در این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی به مقایسه ی کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ پرداخته ایم و در آخر قانون جدید مجازات ها را از نظر اصول حاکم بر این کیفیات ضابطه مند تر دیده ایم.

پایان نامه رشته حقوق

واژگان کلیدی: کیفیات، مخففه، مشدده، تخفیف مجازات، تبدیل مجازات، تعدد جرم، تکرار جرم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه ۱
۱٫بیان مسأله ۲
۲٫سابقه و پیشینه ی تحقیق ۳
۳٫ضرورت و نوآوری تحقیق ۴
۴٫سوالات تحقیق ۵
۵٫فرضیات تحقیق ۵
۶٫هدف ها و کاربردهای تحقیق ۶
۷٫روش و نحوه ی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه ۶
۸٫ساماندهی(طرح) تحقیق ۶
فصل اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده درایران و ارتباط آن ها با اصل قانونی بودن مجازات ها ۸
بخش اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه و مشدده در حقوق جزای ایران ۹
گفتار اول: سابقه ی تاریخی کیفیات مخففه ۱۰
گفتار دوم: سابقه ی تاریخی کیفیات مشدده ۱۴
بخش دوم: تعاریف و ارتباط کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها ۲۹
گفتار اول: تعاریف ۲۹
۱٫ کیفیات مخففه ۲۹
۲٫کیفیات مشدده ۳۱
گفتار دوم: رابطه ی کیفیات مخففه و مشدده با اصل قانونی بودن مجازات ها ۳۲
فصل دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه و مشدده در قانون مجازات اسلامی سابق و جدید ۳۵
بخش اول: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مخففه ۳۶
گفتار اول: مبانی نظری کیفیات مخففه ۳۶
۱٫ مبنای عقلی ۳۶
۲٫ مبنای قانونی ۳۷
۳٫ مبنای قضایی ۳۸
۴٫ مبنای اجتماعی ۳۹
 تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار دوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی سابق ۴۰
۱٫کیفیات مخففه ی قانونی ۴۱
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی ۴۳
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۴۴
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد ۴۶
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۴۶
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد ۴۷
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او ۴۸
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن ۴۸
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید ۴۹
۱٫ کیفیات مخففه ی قانونی ۴۹
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی ۵۰
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۵۲
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد ۵۲
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است ۵۲
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد ۵۲
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او ۵۳
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن ۵۳
بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده ۵۴
گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده ۵۴
۱٫ مبنای عقلی ۵۴
۲٫ مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی ۵۴
۳٫ مبنای قضایی ۵۵

 

برای

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *