دانلود پایان نامه

با گروه کنترل می باشد .
جامعه مورد مطالعه
کلیه کودکان مقطع پیش دبستانی منطقه یک شهر تهران که در سال تحصیلی92-1391 مشغول به تحصیل می باشند ( تعداد کل دانش آموزان جامعه مورد نظر 2621 نفر می باشد ) .
نمونه و روش نمونه گیری
دراین پژوهش برای انتخاب نمونه ، روش نمونه گیری خوشه ای به کار برده شده است . لذا از میان 55 مرکز پیش از دبستان منطقه یک شهر تهران ، 2 مدرسه ( یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) و در هر مدرسه 2 کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 دانش آموز پیش از دبستان انتخاب شدند. در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و در گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند .
ابزار اندازه گیری
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) جهت سنجش هماهنگی دیداری – حرکتی
آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت»
آزمون بصری- حرکتی (بندر-گشتالت) که توسط لورتا بندر ساخته شده شامل نه کارت با ابعاد 6×9 اینچ می باشد که تصاویری بر روی آنها طرح شده است . این تصاویر به اقتباس از آزمایش های ادراکی ورتایمر تهیه شده است . از کودکانی که آزمون می شوند خواسته می شود که با یک مداد نمره 2 شکل تصاویر روی کارت ها را به ترتیب روی یک ورق سفید A4 ترسیم کنند و اگر بخواهند می توانند از کاغذ بیشتری استفاده کنند . محدودیت زمانی هم برای اجرای این آزمون وجود ندارد (لطف آبادی ،1377) .
روایی و پایایی آزمون
به دلیل اهمیت و کاربرد زیاد این آزمون برای کودکان ، تحقیقاتی در زمینه بررسی روایی و پایایی این آزمون بر روی کودکان ایرانی انجام شده است . مانند تحقیقی که یوسفی و همکاران 1370، آزمون بندر –گشتالت را روی600 کودک ایرانی که در سنین 6 تا 10 سال و 11 ماه قرار داشتند و در پایه های اول تا پنجم ابتدایی در 16 دبستان شهر شیراز درس می خواندند ، اجرا کردند . پایایی آزمون که با اجرای مجدد آن در یک گروه 60 نفری از کودکان با گذشت چهار هفته مورد بررسی قرار گرفت ،77% بود . اعتبار آزمون با مقایسه نمرات کودکان در سطوح سنی متفاوت و محاسبه همبستگی نتایج آزمون ترسیم آدمک گودیناف و شاخص های تحصیلی و شغلی والدین بدست آمد . نتایج عمدتا در جهت مورد انتظار بودند . و به این موضوع دلالت داشتند که آزمون بندر- گشتالت ممکن است به عنوان یک مقیاس رشد شناختی ذهنی در ایران بکار آید .

براهنی و همکاران (1373) ، آزمون بندر- گشتالت را به منظور هنجاریابی و بررسی روایی و پایایی آن روی 767 کودک 5 تا 11 ساله تهران ، که به طور تصادفی از مدارس ابتدایی مناطق 20 گانه تهران انتخاب شده بودند ، اجرا کردند . بررسی ها نشان داد که میانگین خطاها از نظر کوپیتز شاخص رشد است در 5 سالگی 1/8 است و با افزایش سن این میزان کاهش می یابد . و در 11 سالگی به 44/1 می رسد . ضریب پایایی آزمون با روش بازآزمایی ، بسته به سطوح سنی دامنه ای از 81% تا 96% داشته است (عزیزیان ، 1380) .
به علاوه روایی همزمان ادراک دیداری – حرکتی براساس همبستگی های محاسبه شده با آزمون رشدی یکپارچگی دیداری – حرکتی (Mdn=0/65) و با آزمون رشدی ادراک دیداری فراستیگ (Mdnr=0/47) ، سطح متوسط روایی را نشان می دهد (گری گراث ؛ ترجمه پاشا شریفی ، نیکخو ، 1384) .
روش اجرا
هدف پژوهش بررسی تأثیر اسباب بازی های فکری بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش از دبستان می باشد . بر این اساس از میان مراکز پیش دبستانی دخترانه و پسرانه منطقه یک شهر تهران دو مدرسه و از هر مدرسه دو کلاس به صورت تصادفی انتخاب گردید . 120 کودک به طور تصادفی در گروه آزمایش (30 دختر و 30 پسر) و گروه کنترل (30 دختر و 30 پسر) جایگزین شدند . سپس یک پیش آزمون با بهره گرفتن از آزمون دیداری – حرکتی «بندر – گشتالت» برای گروهای آزمایش و کنترل اجرا گردید . آنگاه یکی از گروه های آزمایش (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر آزمایشی تنگرام و گروه آزمایشی دیگر (15 دختر و 15 پسر) تحت تأثیر متغیر دیگر یعنی جورچین قرار گرفتند . در اختیار هر کودک اسباب بازی مورد نظر قرار داده شد و روش استفاده از آن به قرار زیر برای آزمودنی ها تشریح گردید :
تنگرام : در هر جلسه دو تصویر که بر روی ورق A4 ترسیم شده بود در اختیار آزمودنی قرار داده می شد و از آنها خواسته می شد با هفت قطعه ای که در اختیار دارند تصاویر مورد نظر را کامل کنند (تصاویر در پیوست آورده شده است ) .
جورچین : صفحه ای به شکل مستطیل و 12 قطعه چوبی رنگی و غیر هم شکل در اختیار کودکان قرار می گرفت و از آنها خواسته می شد این قطعات را به گونه ای در کنار هم بچینند که صفحۀ مستطیل شکل را پر کنند .
گروه های آزمایشی طی یک ماه در 10 جلسه 30 دقیقه ای تحت تأثیر متغیرهای آزمایشی که اسباب بازی های تنگرام و جورچین بود قرار داشتند . در این مدت گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . در پایان 10 جلسه برای گروه های آزمایش و کنترل پس آزمون اجرا گردید .
روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش تحلیل های آماری بوسیله نرم‏افزار (SPSS19) انجام گرفته است و باتوجه به ماهیت مقیاس بندر – گشتالت و فرضیه های پژوهش از آزمون مناسب آماری تحلیل کوواریانس (Ancova) به منظور کنترل اثرات پیش آزمون، همچنین متغیرهای همگام، استفاده شده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه روانشناسی با موضوع عملکرد تحصیلی

فصل چهارم :
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش، یکی از مراحل مهم در تحقیقات علوم رفتاری است . پژوهشگران حوزه علوم رفتاری به منظور کمی ساختن نتایج تحقیق خویش ناگزیر به استفاده از روش های آماری می باشند .
دراین بخش داده‏های تحقیق با بهره گرفتن از روش های علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد. هدف از جمع‏آوری اطلاعات بدست آمده از سؤالات و طبقه‏بندی آنها، شناخت کامل متغیرها و روابط بین آنها است تا بتوان متناسب با اهداف پژوهش جمع بندی و نتیجه گیری نمود.
تجزیه و تحلیل یافته‏ها در دو بخش انجام می شود. ابتدا آمار توصیفی جهت مرتب کردن اطلاعات استفاده شده است ، بر این مبنا داده های حاصل از پژوهش در جداول مربوطه نشان داده می شود. بخش دوم تحلیل داده ها مبتنی بر استنباط آماری صورت می گیرد. در این پژوهش تحلیل های آماری به وسیله نرم‏افزار (SPSS19) انجام گرفته است و با توجه به ماهیت آزمون (بندر – گشتالت) و فرضیه های پژوهش مبنی بر تأثیر اسباب بازی تنگرام و جورچین بر رشد مهارت هماهنگی دیداری – حرکتی کودکان پیش دبستان از آزمون مناسب آماری t مستقل برای مقایسه نمرات دو گروه دختر و پسر، جهت مقایسه نمرات گروه های کنترل و آزمایش، با بهره گرفتن از تحلیل کوواریانس(Ancova)، نمرات پیش‌آزمون‌ها کنترل شده و سپس پس‌آزمون‌های گروه ها با هم مقایسه شده‌اند. پیش فرض تساوی واریانس‌ها با بهره گرفتن از آزمون لوین برای کلیه تحلیل‌ها محاسبه شده است.
شاخصه های توصیفی مشخصات جمعیت شناختی افراد نمونه:
از نظر گروه های کنترل و آزمایش
جدول4-1 نمونه تحقیق به تفکیک گروه ها
گروه ها
تعداد
درصد
درصدتراکمی
آزمایش
60
50
50
کنترل
60
50
100
کل
120
100

در جدول 4-1 ملاحظه می‌شود که به تعداد مساوی (هر گروه 60 نفر، 50 درصد) در گروه‌های آزمایش و کنترل شرکت داده شده‌اند.
از نظر جنسیت
جدول (4-2) توزیع افراد نمونه از نظر جنسیت
متغیر
فراوانی
درصد
درصد تراکمی
پایه جنسیت
گروه آزمایش
پسر
30
50
50
دختر
30
گروه کنترل
پسر
30
50
100

پایان نامهاینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

دختر
30
جمع
120
100

برای دانلود متن کامل فایل این  پایان نامه می توانید  اینجا کلیک کنید